Svenskars flyg­re­sor är en stor kli­mat­bov

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - JOHANNA CEDERBLAD/TT JO­HAN­NES CLERIS/TT

Sol, bad och här­li­ga week­en­d­re­sor – visst är det un­der­bart i grå­vin­tern. Men den bist­ra san­ning­en är att svenskars flyg­ut­släpp är fem gång­er hög­re än det glo­ba­la ge­nom­snit­tet, och fy­ra fem­te­de­lar av re­sor­na är pri­vat­re­sor.

En färsk rap­port som Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la i Gö­te­borg gjort på upp­drag av Na­tur­vårds­ver­ket vi­sar på fle­ra gans­ka obe­hag­li­ga san­ning­ar om svenskars flyg­va­nor. I al­la fall för den som tyc­ker om att re­sa, och som gär­na tar sig en se­mes­ter i Thai­land för att und­kom­ma den svens­ka grå­vin­tern.

– Svens­kar fly­ger en sträc­ka un­ge­fär mot­sva­ran­de Stock­holm – Madrid var­je år. Men kon­sum­tio­nen av flyg­re­sor är ojämn in­om be­folk­ning­en. En ti­di­ga­re rap­port har vi­sat att 20 pro­cent av be­folk­ning­en står för över av hälf­ten av ut­släp­pen, sä­ger Jör­gen Larsson, fors­ka­re in­om flyg och mil­jöpå­ver­kan vid Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la, som ta­git fram rap­por­ten till­sam­mans med kol­le­gan An­ne­lie Kamb.

FLY­GET UPP­SKAT­TAS STÅ för un­ge­fär 4–5 pro­cent av de glo­ba­la ut­släp­pen. Svens­kar­nas an­del av de to­ta­la flyg­ut­släp­pen är dock li­ten, un­der en pro­cent, en­ligt Jör­gen Larsson. Men att an­de­len är li­ten gör det in­te mind­re an­ge­lä­get att mins­ka ut­släp­pen, för­kla­rar han. * To­talt mot­sva­ra­de växt­hus­gas­ut­släp­pen från svens­kar­nas flyg­re­sor 2017 cir­ka 10 mil­jo­ner ton kol­di­ox­id – un­ge­fär li­ka myc­ket som ut­släp­pen från al­la per­son­bi­lar i Sve­ri­ge. Pri­vat­re­sor­na står för fy­ra fem­te­de­lar, och tjäns­te­re­sor­na för en fem­te­del.

* Se­dan 1990 har ut­släp­pen från svens­kar­nas fly­gan­de ökat med 47 pro­cent, men se­dan år 2000 har ök­ning­en pla­nat ut och le­gat på un­ge­fär sam­ma ni­vå.

* Svenskars utsläpp är ock­så fem gång­er stör­re än det glo­ba­la ge­nom­snit­tet – 1,1 ton kol­di­ox­id per per­son un­der 2017, mot snit­tet glo­balt på 0,2 ton per per­son.

* Sam­ti­digt pe­kar rap­por­ten på att vå­ra kol­di­ox­id­ut­släpp mås­te mins­ka re­jält för att kom­ma i när­he­ten av de glo­ba­la kli­mat­må­len om en upp­värm­ning på 2 gra­der.

– En­ligt FN:S kli­mat­pa­nel IPCC så mås­te ut­släp­pen bör­ja mins­ka nu, och upp­hö­ra helt in­om någ­ra de­cen­ni­er. Det gäl­ler al­la län­der, och al­la sek­to­rer. Al­la minsk­ning­ar är li­ka vik­ti­ga. Det är en ut­bredd fö­re­ställ­ning att ba­ra för att utsläpp un­der­sti­ger en viss an­del av det to­ta­la så skul­le de va­ra mind­re vik­ti­ga. Det är olo­giskt, sä­ger Jör­gen Larsson.

FAST DEN SOM suk­tar ef­ter ex­em­pel­vis en skön sol­re­sa kan ock­så tän­ka att det in­te spe­lar så stor roll ”om just jag lå­ter bli att bo­ka”. Flyg­pla­net lyf­ter ju än­då, oav­sett om man är med om­bord el­ler in­te.

– Ja, så är det. I al­la fall för de förs­ta 200 som lå­ter bli att bo­ka. Men för den 201:a som lå­ter bli, när pla­net är fullt och flyg­bo­la­get får över­vä­ga att sät­ta in ett yt­ter­li­ga­re plan, så får det be­ty­del­se. Flyg­bo­la­gen age­rar ju på en mark­nad. De gör var­je dag eko­no­mis­ka kal­ky­ler över sitt ut­bud.

Den res­lyst­ne fun­de­rar nog ock­så på om det finns något sätt att kom­ma runt ut­släpps­pro­ble­men. Är mån­ne kli­mat­kom­pen­sa­tion något som gör att vi kan fort­sät­ta re­sa? Jör­gen Larsson är in­te ode­lat po­si­tiv.

– Jag är in­te ex­pert på det, men av de rap­por­ter jag läst så vi­sar det sig att ut­släp­pen an­ting­en in­te mins­kar så myc­ket som tänkt, el­ler att minsk­ning­ar­na skul­le ha kom­mit än­då. Men kli­mat­kom­pen­sa­tion gör ing­en ska­da.

FLYGVOLYMERNA RIS­KE­RAR ATT öka snab­ba­re än tek­nis­ka och or­ga­ni­sa­to­ris­ka ef­fek­ti­vi­se­ring­ar i fram­ti­den, en­ligt Jör­gen Larsson.

Frå­gan är hur var och en ska tän­ka kring rap­por­tens re­sul­tat och det eg­na fly­gan­det.

– Jag tyc­ker att vi kol­lek­tivt ska stor­sat­sa på tek­nik­ut­veck­ling, men in­te äg­na oss åt öns­ke­tän­kan­de och tro att det räc­ker att tek­ni­ken ska fixa det här åt oss. Där­för mås­te vi pa­ral­lellt be­grän­sa vårt fly­gan­de.

Det gör att kli­mat­frå­gan ham­nar i var mans knä, och man kan kanske und­ra hur ef­fek­ter­na blir av det.

– Det är na­tur­ligt­vis in­te ef­fek­tivt. Men vi med­bor­ga­re be­hö­ver stäl­la krav på po­li­ti­ker att de age­rar. Ska man ha flygskam?

– Det är svårt att sä­ga, men skam kan va­ra en driv­kraft till för­änd­ring, sä­ger Jör­gen Larsson.

KLIMATMINISTER Isa­bel­la Lö­vin (MP) kon­sta­te­rar att fly­gan­det mås­te mins­ka.

– Det går in­te att fort­sät­ta att öka fly­gan­det i den om­fatt­ning­en vi ser nu. Även om vi er­sät­ter allt flyg­bräns­le med för­ny­bart bräns­le så kom­mer det att in­ne­bä­ra fort­satt öka­de utsläpp ef­tersom det finns hög­höjdsef­fek­ter och även biobräns­len på­ver­kar kli­ma­tet.

Hon är in­ne på att vi mås­te by­ta färd­sätt.

– Det vi­sar att vi mås­te byg­ga nya stam­ba­nor och se till att vi har snab­ba tåg som vi kan er­sät­ta en hel del av flyg­tra­fi­ken med. Vi mås­te or­ka med att ha ett läng­re per­spek­tiv på hög­has­tig­hets­tå­gen, där vi kom­mer att kun­na byg­ga ihop oss med ett eu­ro­pe­iskt tåg­nät. Det är enormt vik­tigt, sä­ger Isa­bel­la Lö­vin.

Bild: HEIKO JUNGE/TT/ARKIV (BIL­DEN ÄR ETT MONTAGE)

Att fly­ga till var­ma­re bredd­gra­der kan va­ra un­der­bart när vin­ter­vin­dar­na sve­per in över Sve­ri­ge, men bak­si­dan av re­san­det är de sto­ra flyg­ut­släp­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.