AKK ef­ter­trä

TYSKLAND: LÖF­TEN OM NY ERA FRÅN CDU:S NYA PAR­TI­LE­DA­RE

Hallands Nyheter - - Världen -

De tys­ka Krist­de­mo­kra­ter­na (CDU) har fått en ny par­ti­le­da­re ef­ter 18 år med Ang­e­la Mer­kel. Er­sät­ta­ren An­neg­ret Kramp-kar­ren­bau­er blir med ti­den tro­li­gen även Tysklands näs­ta för­bunds­kans­ler och där­med en stor makt­fak­tor i Eu­ro­pa och värl­den.

Den 56-åri­ga par­ti­sek­re­te­ra­ren An­neg­ret Kramp-kar­ren­bau­er – of­ta kal­lad AKK – be­seg­ra­de af­färsju­ris­ten Fri­edrich Merz i fre­da­gens om­röst­ning på Cdu-kon­gres­sen i Ham­burg. Hon vann en and­ra vo­te­rings­run­da med över hälf­ten av rös­ter­na, 517 av 999. Merz fick 482 rös­ter.

OM­RÖST­NING­EN FÖ­RE­GICKS AV en pre­sen­ta­tions­run­da med kan­di­da­ter­na, där även häl­so- och sjuk­vårds­mi­nis­tern Jens Spahn ingick. Han för­svann ef­ter den förs­ta vo­te­rings­run­dan.

I pre­sen­ta­tio­ner­na be­lö­na­des Kramp-kar­ren­bau­er med be­tyd­ligt läng­re ap­plå­der än Merz, en förs­ta in­di­ka­tion på hur det skul­le slu­ta.

Detta var den förs­ta par­ti­le­dar­stri­den i CDU på nä­ra 50 år som spe­la­des upp in­för öp­pen ri­då.

TREBARNSMAMMAN Kramp-kar­ren­bau­er ses som en mit­ten­o­ri­en­te­rad, lo­jal Mer­kel­kvin­na, vars ka­tols­ka bak­grund dock har ska­pat en viss tjus­kraft även bland mer värde­kon­ser­va­ti­va Cdu-med­lem­mar. Hon är till ex­em­pel in­te an­häng­a­re av sam­kö­na­de äk­ten­skap.

Hon har i prin­cip ställt sig bakom Mer­kel öpp­na at­ti­tyd mot mi­gran­ter, även om hon in­te stic­ker un­der stol med att sto­ra miss­tag har gjorts och för­or­dar att flyk­ting­ar med kri­mi­nell bak­grund ska stop­pas från att kom­ma in i Tyskland.

Sam­ti­digt upp­re­pa­de hon i Ham­burg den­na par­ti­hi­sto­ris­ka dag att ex­trem­hö­gern mås­te hål­las kort i Tyskland och Eu­ro­pa.

AKK var ti­di­ga­re re­ge­rings­chef i del­sta­ten Saar­land. Där led­de hon en tre­par­ti­ko­a­li­tion och vi­sa­de upp en ta­lang för al­li­ans­byg­ge med and­ra par­ti­er.

AV­GJORT. För­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel, till hö­ger, gra­tu­le­rar sin ef­ter­trä­da­re i CDU An­neg­ret Kramp-kar­ren­bau­er på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.