Plus 40 för De­mo­kra­ter­na i USA

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

USA:S pre­si­dent har no­mi­ne­rat Wil­li­am Barr, en kon­ser­va­tiv do­ma­re, till ju­sti­ti­e­mi­nis­ter. Barr har ti­di­ga­re va­rit ju­sti­ti­e­mi­nis­ter un­der den fram­lid­ne re­pu­bli­kans­ke pre­si­den­ten Ge­or­ge H W Bush. (TT) USA: Re­pu­bli­ka­nen David Va­la­dao er­kän­ner sig be­seg­rad av de­mo­kra­ten T J Cox i ett di­strikt i Ka­li­for­ni­en. Där­med lig­ger De­mo­kra­ter­na på plus 40 plat­ser i USA:S re­pre­sen­tant­hus ef­ter mel­lanårsva­let.

Den läg­re kam­ma­ren i USA:S kon­gress har 435 plat­ser, och De­mo­kra­ter­na har nu med 235 plat­ser en sta­bil ma­jo­ri­tet. Re­pu­bli­ka­ner­na har 199 plat­ser.

Ett en­da man­dat, i North Ca­ro­li­na, är än­nu in­te avgjort. Där ta­las det om val­fusk, vil­ket kan in­ne­bä­ra ny­val. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.