Jak­ten på fu­la jultrö­jor på­går un­der he­la året

KON­SU­MENT: SECOND HAND-BUTIKER HAR SVÅRT ATT MÖ­TA EF­TER­FRÅ­GAN

Hallands Nyheter - - Konsument - MATILDA KVARNSTRÖM LANTZ/TT

Tren­den fu­la jultrö­jor är in­te ny, men den väx­er för var­je år. För second hand-hand­lar­na är det ing­en lätt match att mö­ta kun­der­nas be­hov. – Jag för­står in­te hur det ska gå till, det har va­rit en ök­ning var­je år. Vi kan in­te få tag på till­räck­ligt många, sä­ger Kal­le Jo­sep­h­son på Beyond Retro.

Second hand­ked­jan Beyond Retro har just in­vigt årets till­fäl­li­ga bu­tik som helt och hål­let fokuserar på fu­la jultrö­jor i cen­tra­la Stock­holm. Och i bu­ti­ken i Göteborg har plag­get ta­git över he­la över­vå­ning­en. Vem är det som kö­per fu­la jultrö­jor?

– För någ­ra år se­dan var det en spe­ci­ell typ, men nu är det al­la, sä­ger Kal­le Jo­sep­h­son, mark­nads­chef på Beyond Retro.

Ef­tersom de en­bart säl­jer äld­re plagg kan de in­te ”ba­ra kö­pa in fler” när ef­ter­frå­gan ökar. Det är en stän­dig jakt för att kun­na er­bju­da kun­der­na glitt­ri­ga, rö­da, pling­an­de och ibland blin­kan­de plagg att an­vän­da ett par vec­kor i de­cem­ber.

– Vi käm­par he­la året med att hit­ta dem till jul, för de går åt.

VILL MAN HA en ny­till­ver­kad jul­trö­ja kan man dock vän­da sig till de fles­ta sto­ra va­ru­hus. Så väl H&M som Lin­dex säl­jer si­na eg­na va­ri­an­ter och det finns en rad renod­la­de saj­ter för just fu­la jultrö­jor. Även id­rotts­klub­bar som Mal­mö FF och IFK Göteborg har ta­git fram eg­na jultrö­jor.

– Det är verk­li­gen en ploj­grej som har bli­vit ett fashion sta­te­ment, sä­ger mo­de­ex­per­ten Niklas Berglind.

HAN TYC­KER ATT den fu­la jul­trö­jan fun­ge­rar li­te som en motre­ak­tion på fö­re­ställ­ning­en om att allt ska va­ra så fint på ju­len och tror att den pas­sar bra i ett land med få kläd­ko­der.

– Vi är så ängs­li­ga när det kom­mer till fest och klä­der. I och med att vi var­ken har jobb­klä­der el­ler skol­u­ni­form tyc­ker vi att det är svårt med kläd­ko­der över lag. Men här har vi hittat nå­got vi tyc­ker är jät­te­kul kring jul, sä­ger han och fort­sät­ter:

– I stäl­let för den där su­per­stick­si­ga pull­o­vern med slips och vit

från po­pu­lär­kul­tu­ren, och många minns nog Co­lin Firth som Mark Dar­cy i grangrön ren­trö­ja i ”Bridget Jo­nes dag­bok” från 2011.

– Det bör­ja­de där och folk tyck­te nog att det såg kul ut med de här bil­der­na på ame­ri­kans­ka fa­mil­jer där al­la har på sig sam­ma stic­ka­de trö­jor som ser helt crazy ut, sä­ger Kal­le Jo­sep­h­son.

Han be­skri­ver filmsce­ner där nå­gon blir be­svi­ken över att hit­ta ett mjukt pa­ket un­der gra­nen – och än­nu mer miss­nöjd när det vi­sar sig va­ra en stic­kad trö­ja från nå­gon mor­mor.

– Men sen när det har bli­vit li­te retro så kän­ner man att den där trö­jan är gans­ka kul än­då. Se­dan var det nå­gon som bör­ja­de och många som ha­ka­de på. Nu har det bli­vit en mass­rö­rel­se.

En­ligt ho­nom kan det va­ra svårt att de­fi­ni­e­ra skill­na­den mel­lan den fu­la jul­trö­jan och jul­trö­jan.

– Den ro­li­ga fu­la jul­trö­jan är over the top, men så får man väl­ja själv var grän­sen går. Om man job­bar på bank där man är van att gå om­kring i ko­stym så är en ful jul­trö­ja en bild på en ga­len tom­te, men om du som jag job­bar i en second hand­bu­tik så be­hö­ver du gå ett steg till.

Bild: HAN­NA FRAN­ZÉN/TT

GILLAR JULTRÖ­JOR. ”Det är ju fan­tas­tiskt att få ha på sig nå­got som är så gläd­je­spri­dan­de. Det är säl­lan man får ha på sig klä­der i var­dags­li­vet som är så knäp­pa. Och det är kul att få va­ra knäpp ibland, spe­ci­ellt om man in­te är så knäpp i van­li­ga fall”, sä­ger Kal­le Jo­sep­h­son, mark­nads­chef på Beyond Retro.

FE­NO­ME­NET ANTAS KOM­MA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.