Salt er­sät­ter sand på bå­de ga­tor och torg

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Livs­me­dels­han­del över disk fö­re­kom­mer än­nu på si­na håll runt om i Hal­land, men bu­ti­ker­na blir allt fär­re. I vec­kan är tu­ren kom­men till lil­la Stuvs han­dels­för­e­ning. Bu­ti­ken star­ta­des 1930 av Ved­di­ge han­dels­för­e­ning och har dri­vits på det gam­la sät­tet fram tills nu.

”Fri­tids­be­byg­gel­sen har ökat i om­rå­det, och det är främst den starkt ökan­de han­deln un­der som­mar­må­na­der­na som tving­ar oss att byg­ga om till snabb­köp”, för­kla­rar fö­re­stån­da­re To­re Mann.

GATUKONTORET I FALKENBERG går i Var­bergs fot­spår och in­för nu för förs­ta gång­en salt som is­be­kämp­nings­me­del på sta­dens ga­tor och torg. Ga­tu­in­gen­jör Karl­berg be­rät­tar för HN att er­fa­ren­he­ter­na från Varberg och Halm­stad vi­sat att sal­tet är vi­da över­läg­set san­den, och där­till vä­sent­ligt bil­li­ga­re.

Det har ta­lats om kor­ro­sions­ska­dor på bilarna, men sal­tets på­ver­kan är myc­ket ringa, för­kla­rar Karl­berg vi­da­re. Sär­skil­da ma­ski­ner har in­för­skaf­fats för att kun­na spri­da sal­tet ef­fek­tivt.

”Som ett led i po­pu­la­ri­se­ring­en skall så­le­des så­väl det kok­ta som stek­ta fläs­ket hä­dan­ef­ter kal­las griskött ”

Vi får dock be den go­de ga­tu­in­gen­jö­ren hål­la si­na man­nar bor­ta från isen up­pe i Ar­vid­storp, för nu drar näm­li­gen ban­dy­sä­song­en igång i mel­lers­ta Hal­land. Först ut är just Ar­vid­storp IK som tar sig an lil­la Abild i DM.

Ja, ”lil­la” är kans­ke fel ut­tryck, då Abild haft ett ge­di­get lag i många år och gick upp i div III ef­ter fjol­å­rets se­rie­se­ger. 6 – 2 till AIK slu­tar drabb­ning­en lik­väl.

Gri­sen är in­te ba­ra på jul­bor­det just nu, ut­an även på ta­pe­ten. Det är Kött­forsk­nings­in­sti­tu­tet (jo, det finns fak­tiskt ett så­dant) som kom­mit fram till att nas­ses kött in­te upp­skat­tas ef­ter för­tjänst.

Som ett led i po­pu­la­ri­se­ring­en skall så­le­des så­väl det kok­ta som stek­ta fläs­ket hä­dan­ef­ter kal­las griskött och ing­et an­nat. En­ligt in­sti­tu­tet har da­gens trim­ma­de och välsma­kan­de nas­sar föga ge­men­samt med for­na ti­ders fläsk­berg. En­dast sid­fläsk skall fram­gent ka­te­go­ri­se­ras som fläsk, en­ligt in­sti­tu­tet.

OM NÅ­GON TILL även­tyrs skul­le rå­ka få syn på 1700 bygg­nads­ar­be­ta­re slå dank nå­gon­stans får ni gär­na kon­tak­ta ar­bets­för­med­ling­en i Varberg. En­ligt de se­nas­te be­räk­ning­ar be­hö­ver det näm­li­gen till­kom­ma så många nya byg­ga­re när ar­be­te­na på Värö Bruk och det nya stor­sjuk­hu­set kom­mer igång på all­var. Nu är det in­te ba­ra bru­ket och sjuk­hu­set som skall byg­gas, ut­an även bo­stä­der till så­väl dem som skall byg­ga som be­man­na de nya ar­bets­plat­ser­na.

Ar­bets­lös­he­ten i Var­bergs­trak­ten lär allt­så in­te bli över­dri­vet hög de när­mas­te åren.

1966, föd­des den ir­länds­ka ar­tis­ten Si­ne­ad O´con­nor. Hon skiv­de­bu­te­ra­de år 1987 och tre år se­na­re kom hen­nes sto­ra ge­nom­brott med al­bu­met I do not want what I ha­ven´t got (1990) och hit­lå­ten Not­hing com­pa­res 2 U. Hen­nes ut­se­en­de med ra­kat hu­vud väck­te upp­märk­sam­het. O´con­nor har släppt fle­ra al­bum men ock­så bli­vit om­skri­ven på grund av sin psy­kis­ka ohäl­sa och sitt sö­kan­de ef­ter en re­li­giös hem­vist. * Till Cal­le Karls­son och hans med­hjäl­pa­re, för allt du gör för FUB:S Fan­tas­tis­ka Un­der­håll­nings­ban­det. Det är här­ligt att se och hö­ra de­ras gläd­je när de upp­trä­der. för upp­vakt­ning i sam­band med min 90-års­dag, såsom gå­vor till Al­mers hus, som lig­ger mig varmt om hjär­tat!

Hal­land för 50 år se­dan

För 52 år se­dan,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.