Mahmut Özen blir kvar i FFF

FOT­BOLL: ALL­SVENS­KAN

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 15 mat­ti­as.nils­[email protected]

Fal­ken­bergs FF i All­svens­kan 2019. Klart att Mahmut Özen häng­er med på det tå­get. –Jag trivs ju jät­te­bra i för­e­ning­en, sä­ger han.

Un­der fre­da­gen blev det klart att yt­ter­bac­ken Mahmut Özen för­läng­er sitt kon­trakt i Fal­ken­bergss FF med två år.

– Det blev två nya år. Jag har haft två fan­tas­tis­ka år re­dan. Förs­ta ha­de vi ram­lat ur, spe­la­de bra, men det var li­te som sak­na­des. Det fick vi till i år och gick upp i All­svens­kan igen, sä­ger Mahmut Özen, som har se­mes­ter men be­fin­ner sig i Falkenberg.

– Jag hål­ler på med min re­hab och det går fram­åt var­je dag. Jag får he­la ti­den po­si­tiv re­spons på knä­et när jag be­las­tar det, sä­ger Mam­hut som ju mis­sa­de av­slut­ning­en av sä­song­en.

I AU­GUSTI ÅK­TE han på en kors­bands­ska­da på en trä­ning.

– Jag spe­la­de sista mat­chen mot Öis och sen vec­kan där­på, på en trä­ning in­för Frej så ska­da­de jag mig. Jag var till och med av­stängd mot Frej, så det var olyck­ligt för mig. Det blev som det blev, men det var job­bigt som fan.

Såklart kän­ner Özen hung­er och re­vansch in­för kom­man­de säsong.

– Ja ab­so­lut! Det är det en­da jag tän­ker på. Att kom­ma i form och springa som in­nan. Jag kör sten­hårt för att gö­ra min re­hab så bra som möj­ligt och va­ra med när se­ri­en är i gång. Var det tuf­fa för­hand­ling­ar med Hå­kan Nils­son?

– Nej, det var det in­te. Det var ing­et snack om läng­de på kon­trak­tet. Hå­kan vil­le två år och det köp­te jag. Störs­ta an­led­ning­en till att jag fort­sät­ter är för att jag trivs så bra i för­e­ning­en.

fram emot sä­song­en.

MAHMUT ÖZEN SER

– Jag tän­ker så här, det blir en grym ut­ma­ning för he­la la­get och för­e­ning­en, men man mås­te om­fam­na den och se hur långt det räc­ker. Egent­li­gen har vi ing­et att för­lo­ra, man kan ba­ra gö­ra sitt bäs­ta och nju­ta av det. Det kom­mer bä­ra med sig bra re­sul­tat för vi har en bra grund.

SPORT­CHEF HÅ­KAN NILS­SON sä­ger så här om för­läng­ning­en:

– Mahmut vi­sa­de in­nan han blev ska­dad att han är en jät­te­vik­tig spe­la­re för Fal­ken­bergs FF och vi hop­pas och tror att han blir det igen när han blir frisk från sin ska­da, dess­utom är han en fal­ken­ber­ga­re vil­ket gör det he­la po­si­tivt. Ni har ock­så vär­vat Cal­le Johansson, är ni nöj­da med back­lin­jen nu?

– I back­lin­jen är vi kans­ke nöj­da. Sen kan man pla­ce­ra folk på oli­ka sätt. Vi har spe­lat 4–4–2, men man kans­ke får tän­ka lie an­norlun­da. På väns­ter­si­dan har vi ju en­bart (To­bi­as) Englund och (Ro­bin) Öst­lind. Blir det en lugn helg el­ler kom­mer det smäl­la till?

– Jag tror det kom­mer hän­da nå­got gans­ka snart, hop­pas in­te det blir i kväll, men ytterligare nå­got snart som har att gö­ra med Fal­ken­bergs trupp 2019.

Bild: MI­CHAEL ERICHSEN/BILDBYRÅN/AR­KIV

INTAKT. Al­la fem bac­kar som spe­la­de fre­kvent un­der 2018 har nu kon­trakt även över näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.