Hur gick det för de 15 he­tas­te ny­för­vär­ven?

Hallands Nyheter - - Sport -

I mit­ten av mars må­nad sat­te vi ihop en lis­ta över de 15 he­tas­te ny­för­vär­ven med kopp­ling till de lag som vi be­va­kar. Det hand­la­de allt­så in­te en­bart om vem vi trod­de skul­le va­ra bäst, ut­an vil­ka spe­la­re det ha­de va­rit mest snack om. Många träf­fa­de rätt med si­na re­kry­te­ring­ar, vis­sa blev mer miss­lyc­ka­de. Någ­ra spe­lar mis­sa­des på lis­tan, till ex­em­pel Ro­bin Öst­lind som ju sköt hem många po­äng till Fal­ken­bergs FF. Chisom Eg­buchu­lam ha­de sä­ker­li­gen va­rit med, men han kom till väst­kus­ten någ­ra vec­kor ef­ter att lis­tan pub­li­ce­ra­des. Hur tyc­ker ni att vi lyc­ka­des?

* Jo­a­kim Sjö­ha­ge skul­le spe­la li­be­ro, men nog har det bli­vit gans­ka många mat­cher längst fram. Fy­ra mål på sex­ton mat­cher är ing­et man skri­ver hem om som gam­mal Sm-guld­skytt. Dess­utom åk­te Lä­jet ur fem­man ”Synd att in­te as­sist syns i sta­tisti­ken i de här se­ri­er­na”, häl­sar Sjö­ha­ge. * I ett målsnålt Ullared var det trots allt Mir­son Hasha­ni som stod för näst flest mål med si­na sex. Fick gans­ka stort för­tro­en­de och var vik­tig i upp­spels­fa­sen hos Ali Krayms gäng. * *

Jo­nat­han Eriksson vär­va­des in som den nye mål­skyt­ten ef­ter Beqaj, men det har in­te rik­tigt loss­nat för La­holms­so­nen. Un­der sä­song­en hård­na­de kon­kur­ren­sen och Eriksson, som dess­utom drogs med en ska­da, fick allt mind­re spel­tid.

Ef­ter ett oer­hört kvald­ra­ma säk­ra­de Staf­singe en plats i di­vi­sion två, Da­ni­el Johansson var en av an­led­ning­ar­na. Den ti­di­ga­re så ska­dedrab­ba­de för­sva­ra­ren vi­la­de i slu­tet av se­ri­e­spe­let och var den fun­da­men­tal i kva­let med si­na två straff­mål mot Lim­hamn/bun­ke­flo.

Bil­der: GLENN T UNGER, PELLE BÖR­JES­SON, KRISTER AN­DERS­SON, RO­BERT BOMAN, ROGER LARS­SON, NICK­LAS ELMRIN, AN­NI­KA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.