Fö­re detta guld­hjäl­te har gått bort

Hallands Nyheter - - Sport - SI­MON CARLSSON 010-471 53 27 si­[email protected]

Den ti­di­ga­re Fb­t­k­spe­la­ren och Mal­mö FF:S ord­fö­ran­de av­led un­der fre­da­gen, 57 år gam­mal. – Man har för­stått att han var en väl­digt am­bi­tiös per­son, sä­ger Bo Persson som vann två Sm-guld till­sam­mans med Jepps­son på 80-ta­let.

Vid lunch­tid på fre­da­gen kom be­ske­det att Mal­mö FF:S ord­fö­ran­de Hå­kan Jepps­son has­tigt gått bort vid en ål­der av 57 år. Jepps­son var dess­utom fö­re detta elit­spe­la­re i bord­ten­nis och gjor­de fle­ra sä­song­er med Fal­ken­bergs BTK.

EN AV LAGKAMRATERNA på den ti­den var Bo Persson, men det var län­ge­sen de bå­da ha­de nå­gon kon­takt.

– Nej det har vi in­te haft på länge. Jag träf­fa­de ho­nom på nå­gon tävling, men det var gans­ka många år se­dan, sä­ger Bo Persson.

För åt­ta år se­dan pub­li­ce­ra­des en in­ter­vju med Hå­kan Jepps­son på FBTK:S hem­si­da. Där näm­ner han si­na två Sm-guld med klub­ben som si­na ro­li­gas­te min­nen från kar­riä­ren. Fram­förallt guld num­mer två, då la­get var långt ifrån fa­vo­ri­ter.

– Det var gans­ka stort, de bäs­ta spe­lar­na ha­de läm­nat och jag var själv i slu­tet på min karriär, sä­ger Persson.

I fi­na­len be­seg­ra­des Sö­der­hamn ef­ter en bor­t­a­se­ger med 8-6 i den di­rekt av­gö­ran­de tred­je lag­mat­chen.

– Den kom­mer jag ihåg, det var oer­hört spän­nan­de, sä­ger Persson.

HÅ­KAN JEPPS­SON har lett Mal­mö FF un­der en av klub­bens mest fram­gångs­ri­ka pe­ri­o­der nå­gon­sin. Un­der hans ord­fö­ran­de­skap tog skå­ning­ar­na hem fy­ra Sm-guld och två gång­er tog man sig in i fot­bol­lens ab­so­lu­ta fin­rum, Cham­pi­ons Le­a­gue.

Ut­ö­ver det var Jepps­son även vd för föns­ter- och dörr­fö­re­ta­get Inwi­do.

– När han flyt­ta­de här­i­från bör­ja­de han stu­de­ra ekonomi och sen gick det spikrakt upp­åt, sä­ger Persson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.