Ny trä­na­re häm­tas från Hal­mia

Hallands Nyheter - - Sport - MAT­TI­AS NILS­SON SI­MON CARLSSON

Ef­ter en hän­del­se­rik må­nad tar nu Mo­ha­med Omar Jama över sitt and­ra lag på nå­gon vec­ka, Valinge-dero­me. – Vi ha­de kon­takt med ho­nom väl­digt ti­digt, sä­ger ord­fö­ran­de Nils-erik An­ders­son.

Mo­ha­med Omar Jama trä­na­de den gång­na sä­song­en Hal­mi­as da­mer. Re­dan när det blev of­fi­ci­ellt att han läm­na­de var han i kon­takt med Valinge-dero­me.

– Jag kän­de att jag be­höv­de fun­de­ra på om jag skul­le ta ett år le­digt. Men då fick jag ett sam­tal från IFK Norr­kö­ping, sä­ger Omar Jama.

Han gjor­de klart med ”Pe­king” och pre­sen­te­ra­des för spelar­trup­pen. Men allt kän­des in­te rätt.

”Jag har gans­ka bra koll på de fles­ta la­gen i söd­ra Gö­ta­land. Det är ett lag som job­bar hårt och som le­ver på kam­rat­ska­pet.”

MO­HA­MED OMAR JAMA

– Vi bör­ja­de kol­la på allt med flyt­ten, men det kän­des in­te rätt för bar­nen och de­ras skol­gång. Vi vill in­te ris­ke­ra de­ras be­tyg och fram­tid, sä­ger han.

Men som tur var för Mo­ha­med Omar Jama stod Valinge-dero­me fort­satt ut­an trä­na­re och när fal­ken­ber­ga­ren kon­tak­ta­des igen gick allt snabbt. Han be­skri­ver sin fot­boll som pass­nings­o­ri­en­te­rad i of­fen­si­ven med ett väl­or­ga­ni­se­rat för­svar. Hur bra koll har du på la­get du kom­mer till?

– Jag har gans­ka bra koll på de fles­ta la­gen i söd­ra Gö­ta­land. Det är ett lag som job­bar hårt och som le­ver på kam­rat­ska­pet.

Kon­trak­tet är skri­vet på ett år och vid sin si­da får han Mag­nus Si­verts­son som as­si­ste­ran­de trä­na­re och Su­san­ne Lund­berg som hjälp­trä­na­re.

– Vi fort­sät­ter dess­utom att ja­ga en ny mål­vaktsträ­na­re, sä­ger Nis­se An­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.