Pro­blem­mot­stånd i sista hem­ma­mat­chen

LI­VE-TV

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MAT­TI­AS NILSSON 010-471 53 15 mat­ti­[email protected]

Sista hem­ma­mat­chen för året. Då vän­tar svår­spe­la­de RP Lin­kö­ping för HK Var­berg. – Det är ett lag som vi of­ta spe­lat jämnt mot, sä­ger trä­na­ren Has­se Karls­son.

HK Var­berg får en tuff nöt att knäc­ka på lör­dag. RP Lin­kö­ping gjor­de en bra match mot se­ri­e­le­da­ren OV Helsing­borg i för­ra om­gång­en. Det blev för­lust men en bit in på and­ra halv­lek led­de öst­gö­tar­na med 14–13. Och de bru­kar tri­vas bra i Var­berg.

– JAG TROR att vi har för­lo­rat de två sista åren på hem­ma­plan mot dem men på bor­ta­plan har vi ta­git nå­gon po­äng, sä­ger Has­se och fort­sät­ter:

– Vi är bätt­re än vad vi var för­ra året och har vi­sat sta­bi­li­tet. Man ska kanske in­te jäm­fö­ra år­gång­ar, men själv­klart ha­de det va­rit gött att ta sista mat­chen på hem­ma­plan.

Var­berg mö­ter dock RP igen re­dan i näs­ta om­gång – då på bor­ta­plan.

– Frå­gan är vem som har lärt sig mest från fö­re­gå­en­de match. Jag minns att vi ha­de Kungälv en gång där vi vann jät­testort hem­ma, men för­lo­ra­de mot dem bor­ta.

RP HAR KA­RAK­TÄ­REN att va­ra ett kri­gar­lag med spet­sen på nio me­ter, Philip Clau­di­us, som här­fö­ra­re.

– De har även (David) Näs­man och en duk­tig mål­vakt (Samu­el Jo­han­nes­son), sä­ger Has­se. Hal­lands Ny­he­ter li­ve­sän­der mat­chen mel­lan HK Var­berg och RP Lin­kö­ping på hn.se. Sänd­ning­en star­tar 14.55 och mat­chen kom­men­te­ras av Mi­kael Martins­son.

Bå­de Tobias Bengts­son och Daniel Lind­gren var sju­ka och mis­sa­de mat­chen mot Rim­bo. Nu är de tro­ligt­vis till­ba­ka i spel igen. Det ger Has­se an­ge­nä­ma pro­blem.

– Vi har en bred trupp som ska va­ra vår styr­ka. Konkurrens ska va­ra po­si­tiv, men det är tuf­fa be­slut att ta. Se­ri­en är hel­ler ing­et sprint­lopp. Vi är halv­vägs och ska hål­la he­la vägen. Mis­sar man en match kan man va­ra ak­tu­ell för näs­ta. Vi har unga kil­lar som kom­mer att få chan­sen mer ba­ra de fort­sät­ter ut­veck­las på trä­ning. Vi tror myc­ket på dem in­för fram­ti­den.

ANDREAS SKOGLUND HAR in­te kun­nat spe­la på en må­nad på grund av ett vi­rus. Han går hos en spe­ci­a­list­lä­ka­re i Möln­dal.

– Han har bli­vit av med fe­bern, men har fort­fa­ran­de matt­hets­sym­tom. Det vik­ti­ga är att han blir frisk och kan trä­na upp sig så snart som möj­ligt.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

TVÅ GÅNG­ER OM. RP Lin­kö­ping i dub­bel­mö­te vän­tar HK Var­berg. Förs­ta mat­chen spe­las i Sp­ar­banks­hal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.