Sve­ri­ge vann en­kelt – nu vän­tar Schweiz

Hallands Nyheter - - Sport - / TT

Nu bör­jar innebandy-vm. Ef­ter 14–1 mot Lett­land ser för­bunds­kap­ten Mi­kael Hill fram mot se­mi­fi­na­len mot Schweiz. – Det ska myc­ket till för att de ska över­ras­ka oss, sä­ger han.

Lett­land skul­le käm­pa för att hål­la tätt i in­led­ning­en och kans­ke kun­na stö­ra storfa­vo­ri­ter­na från Sve­ri­ge.

Det höll 25 se­kun­der. Se­dan slog Emil Johansson en ge­nom­skä­ra­re till Rasmus En­ström, som från en me­ters håll kun­de ra­ka in 1–0.

2–0 och 3–0 kom in­om nå­gon mi­nut och in­nan förs­ta pe­ri­o­den var till än­da i Vm-kvarts­fi­na­len var ställ­ning­en 7–0. Lett­land ha­de knappt va­rit över mitt­lin­jen.

– Vi gör dem då­li­ga. Vi går in från start och gör det här som en rik­tig match, sä­ger Alex­an­der Rudd, som själv gjor­de 3–0 på straff, till Ka­nal 5.

För­bunds­kap­ten Mi­kael Hill ser nu fram mot fort­sätt­ning­en, hel­gens me­dalj­spel där Schweiz är förs­ta mot­stån­da­re i lör­da­gens se­mi­fi­nal.

– Vi har va­rit lil­la ute mot dem fle­ra gång­er. Men det ska myc­ket till för att de ska över­ras­ka oss, sä­ger han.

– Men det vi tes­ta­de fun­ge­ra­de och al­la är pig­ga och he­la.

And­ra pe­ri­o­den in­led­des som den förs­ta, nu tog det 27 se­kun­der in­nan 8–0 satt i det let­tis­ka må­let. Ni­an kom ock­så in­nan Sve­ri­ge slapp­na­de av nå­got och Ro­lands Ko­va­levskis kun­de sät­ta tröst­må­let till 1–9. När­ma­re kom let­ter­na ald­rig och må­len rul­la­de in med viss re­gel­bun­den­het tills Alex­an­der Ga­lan­te Carl­ström spi­ka­de slut­re­sul­ta­tet 14–1.

– Det blir svårt att tit­ta på de­tal­jer i spe­let när det blir så här. Det var in­te rik­tigt vän­tat att det skul­le bli så sto­ra siff­ror, men det är ba­ra att tac­ka och ta emot, sä­ger Hill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.