Sex, lögn­er och för­tryck av kvin­nor

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­RIA DOMELLÖF-WIK kul­tur­no­[email protected]

Leïla Slimani be­sö­ker sitt gam­la hem­land Ma­roc­ko för att skri­va om det ing­en pra­tar högt om, men ma­jo­ri­te­ten med­bor­ga­re än­då är smått be­sat­ta av: sex.

Som i åtrå, öm­het, kåt­het och brist på fri­het. Som i för­ned­ring och för­dö­man­den.

Den fängs­lan­de re­por­ta­ge­bo­ken känns full­stän­digt lo­gisk ef­ter ro­man­de­bu­ten med Adè­le, där hu­vud­per­so­nen är en sex­miss­bru­kan­de kvin­na, och den pri­sa­de upp­föl­ja­ren: Vagg­vi­sa – en dysto­pisk thril­ler som klär av det för­ljug­na, frans­ka klas­sam­häl­let.

PÅ KAFÉER och i ho­tell­ba­rer träf­far Slimani fri­hets­törs­tan­de ma­roc­kans­ka kvin­nor ur oli­ka sam­hälls­klas­ser. De­ras be­rät­tel­ser var­vas i boken med fak­ta.

Slimani bi­drar med skarp sam­hälls­kri­tisk ana­lys och hi­sto­ris­ka tillbakablickar.

Hur lan­dets pu­ri­tans­ka sex­u­al­mo­ral för­hål­ler sig till den väs­ter­länds­ka mo­del­len, och till islam, dis­ku­te­ras ock­så.

Lan­dets kvin­nor, möd­rar, äls­ka­rin­nor, hust­rur och pro­sti­tu­e­ra­de tillåts ald­rig glöm­ma. Bud­ska­pet i den ål­der­dom­li­ga sex­u­al­lag­stift­ning­en, ma­ni­fe­ste­rad i den pat­ri­ar­ka­la kul­tu­ren, ham­ras in: Kvin­nan är fit­na, en fres­tel­se. Kvin­nan är aw­ra – för­bju­den frukt för and­ra mäns blic­kar.

Kvin­nans ”ren­het” är ett vill­kor för det he­te­ro­sex­u­el­la äk­ten­ska­pet, som i sin tur är en för­ut­sätt­ning för att ac­cep­te­ras i of­fent­lig­he­ten. Ho­mo­sex­u­a­li­tet är för­bju­det i lag.

BOKRECENSION

LEÏLA SLIMANI ”Sex och lögn­er” Över­sätt­ning: Lot­ta Ri­ad (Natur & Kultur)

MÅNGA KÄM­PAR med att han­te­ra sin ”hs­hu­ma” (skam) och för att und­vi­ka att åka fast för sed­lig­hets­brott. För­buds­sam­häl­let har ska­pat ett ut­brett smuss­lan­de.

Mu­tor och kor­rup­tion är var­dag, brist på sex­u­al­un­der­vis­ning gör ge­ne­ra­tio­ner av ma­roc­ka­ner sex­u­ellt na­i­va. En okun­skap som of­ta kom­pen­se­ras med en om­fat­tan­de porr kon­sum­tion i smyg.

Den kon­stant en­ga­ge­ran­de boken blott­läg­ger en gras­se­ran­de dub­bel­mo­ral. Byx­or­na dras ner på en stat som obe­kym­rat fort­sät­ter att ut­ö­va sin makt ge­nom att kon­trol­le­ra kvin­nors krop­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.