Lo­ka­la du­on Ste­vie ’n’ Caz tän­ker tjuv­star­ta den sto­ra in­sam­ling­en till Varberg För Mu­sik­hjäl­pen vid tor­get.

MU­SIK: TRE BAND SPE­LAR PÅ TOR­GET I NÄS­TA VEC­KA

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MAR­TIN ERLANDSSON mar­[email protected] 010-471 53 40

Em­ma Knyc­ka­re blir Bock­stensman­nen på Var­bergs egen ”Mu­sik­hjälp”, som även får en tjuv­start tis­dag till tors­dag. – Vi vill ska­pa mer mys på tor­get, sä­ger Mag­nus Thom­son.

För and­ra året i rad hål­ler Cal­le Karls­son i Lä­jet i en stor, lo­kal in­sam­ling till väl­gö­ren­hets­pro­jek­tet Mu­sik­hjäl­pen, som drivs av Sve­ri­ges Ra­dio, SVT och Ra­di­o­hjäl­pen.

Idén i Varberg väck­tes av Lisa Lars­son i Fan­tas­tis­ka Un­der­håll­nings­ban­det (FUB), som nu har fått klar­tec­ken att de får över­läm­na peng­ar­na li­ve i glas­bu­ren i Lund vid 20-ti­den den 15 de­cem­ber.

Fram till kloc­kan 15 den lör­da­gen ska Var­bergs egen glas­bur i Stads­ho­tel­let kryl­la av ar­tis­ter 33 tim­mar i sträck. En gäst är ko­mi­kern Em­ma Knyc­ka­re från Rolfstorp.

– Det blir jag som får äran att in­ter­vjua Em­ma och hon har lo­vat att ha på sig en ko­pia av Bock­stensman­nens dräkt, sä­ger Mag­nus Thom­son, som är en av kom­mu­nens des­ti­na­tions­ut­veck­la­re.

HAN ÄR ÄVEN med och stand up-padd­lar från Sol­vi­ken till bar­nens bad­strand och går till tor­get i si­na våt­dräk­ter. Dess­utom har Mag­nus ta­git ini­ti­a­tiv till ”Tjuv­start! på Varberg För Mu­sik­hjäl­pen”, där tre band spe­lar vid Stads­ho­tel­let 11–13 de­cem­ber.

Med­bor­gar­sko­lans mu­sik­verk­sam­het Amp­li­fi­ed och Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan nap­pa­de, och Var­bergs Han­del är med och skän­ker 1 000 kro­nor per dag.

– Det blir en för­smak på vad som hän­der i hel­gen. Al­la stu­di­e­för­bun­den i kom­mu­nen fick chan­sen att med­ver­ka, men i Varberg har jag lärt mig att de fräc­kas­te idéer­na kom­mer för sent och då är det lätt att sä­ga att det in­te lig­ger i pla­ne­ring­en och att man in­te hin­ner, sä­ger Mag­nus Thom­son.

Först ut är Ste­vie ’n’ Caz, där Ste­fan Linné och Kast­ri­ot Zeqi­ri vill få sin duo att lå­ta som ett helt band.

På ons­dag hörs Trio Deluxe som är spe­ci­a­lis­ter på ming­el­mu­sik som la­tin och jazz. Douglas Möl­ler (gi­tarr), Kal­le Åhr­man (bas) och Mats Bengtsson har bland an­nat spe­lat i le­gen­da­ris­ka The Spot­nicks.

AV­SLU­TAR PÅ TORS­DAG gör Var­gen med Re­i­ne Johansson i spet­sen och då dy­ker även Petter Sund­vall, Oscar Isaksson, Re­bec­ka Karls­son och Jo­nar Hag­blom upp från Kix Falkenberg och vi­sar en stre­et­dan­ce­ko­re­o­gra­fi av Jen­ni­fer West.

Kix är en fri­tids­för­e­ning för de med en in­tel­lek­tu­ell funk­tions­ned­sätt­ning och de­ras med­ver­kan pas­sar per­fekt till årets Mu­sik­hjäl­pen-te­ma ”Al­la har rätt att fun­ka oli­ka”, pre­cis som Sol­te­a­tern – som ska va­ra med i glas­bu­ren.

Tjuv­star­ten är in­te en del i en kam­panj för att få rik­ti­ga Mu­sik­hjäl­pen till Varberg, som var en 20 stä­der som in­spek­te­ra­des 2017.

– Tren­den är att de väl­jer sto­ra stu­dent­stä­der där många unga män­ni­skor kan va­ra up­pe på nät­ter­na och dan­sa på tor­gen. Vi har in­te gett upp, ut­an ser det som en bonus om de väl­jer Varberg, sä­ger Mag­nus Thom­son, som hop­pas att in­sam­ling­en i Varberg i år ökar från 400 000 till en halv mil­jon kro­nor.

BLAND DE MEDVERKANDE i Varberg För Mu­sik­hjäl­pen (se fak­taru­ta) märks nya pro­gram­le­da­re som Em­ma Gun­nars­son och Lou­i­se Le­jestrand, men även den 14-åri­ga sång­ers­kan Eb­ba Pedersen. Hon har ny­li­gen släppt lå­ten ”Jul­stäm­ning (Ju­len är här, här­li­ga jul)” och ska fram­fö­ra den med låt­skri­va­ren, som är hen­nes egen pap­pa Måns Eriksson.

MU­SIK I 33 TIM­MAR. Cal­le Karls­son le­der den lo­ka­la in­sam­ling­en till Mu­sik­hjäl­pen i Stads­ho­tel­let den 14–15 de­cem­ber.

Bild: MA­LIN EIREFELT/PRESSBILD/ KRISTIN LAGERKVIST/ AN­NI­KA KARLBOM/AR­KIV

Bland gäs­ter­na och ar­tis­ter­na i glas­bu­ren finns (upp­i­från): Em­ma Knyc­ka­re, Mag­nus Thom­son och Lisa Pedersen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.