Nytt kom­mu­nav­tal lå­ter Dero­me ex­plo­a­te­ra me­ra

Hallands Nyheter - - Ordet är fritt -

Var­bergs kom­mun ger Dero­me an­sva­ret för Träslövs träd­gårds­stads in­fra­struk­tur. En lös­ning som för­vän­tas spa­ra bå­de tid och peng­ar.

I sam­band med byg­get av pla­ne­ra­de etapp två av Träslövs träd­gårds­stad, an­nars känd som Ar­bo­re­tum, kom­mer Dero­me att stå för an­lägg­ning­en av all ny in­fra­struk­tur.

Ar­be­tet med att bland an­nat byg­ga vägar, sät­ta upp be­lys­ning och fixa av­lopps­led­ning­ar är sa­ker som kom­mu­nen ti­di­ga­re har haft an­svar för. Men ge­nom änd­ra­de reg­ler i hur kom­mu­nen av­ta­lar om ex­plo­a­te­ring kom­mer nu Dero­me själv att stå för det ar­be­tet.

– Vi är va­na vid det här. Vi har gjort det i and­ra kom­mu­ner och det kom­mer att gå jät­te­bra. Och jag vill sär­skilt tryc­ka på att det är på grund av ett väl­digt gott sam­ar­be­te med kom­mu­nen, sä­ger Andre­as Ahl­man, af­färs­ut­veck­lings­chef på Dero­me AB. För den som

in­te har sten­koll på ex­plo­a­te­ring är det all­tid bygg­her­ren, i det­ta fall Dero­me, som står för kost­na­den av ny in­fra­struk­tur vid ett bo­stads­byg­ge.

Men an­sva­ret att få det byggt har ti­di­ga­re en­bart le­gat hos Var­bergs kom­mun, nå­got som det nu blir änd­ring på när Dero­me får skö­ta det själ­va. Ett stort plus en­ligt An­de­ras Ahl­man som sä­ger att man enkla­re kan sam­ord­na bygg­ar­be­tet om man själv står för in­fra­struk­tu­ren.

– Med det här kan vi ar­be­ta med all­män­na om­rå­den och bo­stä­der sam­ti­digt. Vi be­hö­ver in­te vän­ta på kom­mu­nen och kom­mu­nen mås­te in­te vän­ta på oss, sä­ger han. Tan­ken är att

de nya rikt­lin­jer­na ska skyn­da på he­la bygg­pro­ces­sen i Var­bergs kom­mun. En pro­cess som en­ligt Ann-char­lot­te Sten­kil ibland kan gå för lång­samt, myc­ket på grund av det höga tryc­ket på kom­mu­nen från bo­lag som vill byg­ga.

– Det hän­der myc­ket i Var­berg och hamn och ga­ta har re­dan hän­der­na ful­la med an­nat. Jag är över­ty­gad om att det­ta kom­mer att snab­ba på pro­ces­sen.

Men trots att hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en kom­mer att över­läm­na an­sva­ret för in­fra­struk­tu­ren i Träslöv träd­gårds­stad be­ty­der det in­te att all kom­mu­nal in­bland­ning upp­hör.

– Kom­mu­nen är i högs­ta grad in­blan­dad. Hamn och ga­ta har ta­git fram en ma­nu­al om hur sa­ker och ting ska se ut. De kom­mer ock­så att va­ra med lö­pan­de och för­säk­ra om att allt går som det ska. Kan in­te kost­na­der på­ver­kas om bygg­her­rar får an­sva­ra för det här?

– Nej, tvärtom. Tid är peng­ar och frå­gan är om in­te Dero­me kan va­ra mer ef­fek­ti­va än kom­mu­nen, sä­ger Ann-char­lot­te Sten­kil. Olof Svahn [email protected] 010-471 50 25

Ann-char­lot­te Sten­kil (M) träf­far An­de­ras Ahl­man och Gö­ran Ols­son från Dero­me AB på den plats där etapp 2 av Träslöv träd­gårds­stad snart kom­mer bör­ja byg­gas. Bild: An­ni­ka Karl­bom

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.