Var­gen från Var­berg gör Dy­lan på svens­ka

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Kul­tur & Nö­je: Re­i­ne Jo­hans­son skic­ka­de in si­na Dy­lan-över­sätt­ning som en chans­ning och fick dem, mot al­la odds, god­kän­da.

Ef­ter ett po­si­tivt mejlsvar kas­tar sig Re­i­ne Jo­hans­son i Lä­jet ut i Bob Dy­lan-djung­eln. – Jag blev över­ras­kad när al­la mi­na tex­ter fick grönt ut­om en, sä­ger han in­för skiv­släp­pet.

Nej, han är var­ken först el­ler sist med att över­sät­ta Bob Dy­lan till svens­ka, den 47-åri­ge sång­a­ren Re­i­ne Jo­hans­son, men han har till skill­nad från vis­sa and­ra bå­de bett Dy­lan och hans för­lag om lov och se­dan fått dem re­gi­stre­ra­de på Stim av Dy­lans svens­ka re­pre­sen­tant SONY/ATV Mu­sic Publishing Scan­di­na­via.

– Ja, men det där är en djung­el. Al­la Mi­kael Wi­e­hes över­sätt­ning­ar finns in­te med hos Stim och in­te Dan Till­bergs Dy­lan-ski­va el­ler lå­tar som Ulf Lun­dell, Lars Win­ner­bäck och Ola Mag­nell har gjort, be­rät­tar Re­i­ne, som även näm­ner över­sätt­ning­ar som Lars ”Las­se La­gom” Lar­holm har gjort.

Re­i­ne är i al­la fall en­sam hos Stim om att ha över­satt ”Knoc­kin’ on he­a­ven’s do­or” (”Knac­kar på him­lens dörr”), ”I th­rew it al­la away” (”Kas­tat bort allt”), ”One mo­re cup of cof­fee (val­ley be­low)” (”En kopp kaf­fe till”) och ”Don’t think twice, It’s all right” (”Tänk in­te ef­ter”, som är ti­tel­me­lo­di på al­bu­met som släpps i mor­gon).

– Jag ha­de in­te så myc­ket hopp om att få god­känt, för Sony sa att man säl­lan får svar och om man får det är det of­tast ett nej, så det var tur att vi spe­la­de in grun­der­na i Ul­la­reds byg­de­gård när vi än­då höll på med ori­gi­nal­lå­tar.

Någ­ra av lå­tar­na får allt­så sin förs­ta svens­ka of­fi­ci­el­la över­sätt­ning och de and­ra kom­mer i nya ver­sio­ner. Sam­bon Mia Ro­sengren har va­rit del­ak­tig i tre av tex­ter­na.

– Hon bör­jar med att gö­ra en or­da­grann över­sätt­ning, me­dan jag är mer ana­ly­tisk och vill att det ska svänga. Jag är nog­grann med rim­men och mås­te gil­la lå­ten från bör­jan. En del tex­ter kom­mer jät­te­fort, men Dy­lans tan­ke­sätt mås­te jag vri­da och vän­da på, sä­ger Re­i­ne och fort­sät­ter:

– Sju av lå­tar­na är från 60-ta­let

och två från 70-ta­let och de hand­lar om evi­ga frå­gor som en­sam­het, kär­lek, upp­brott och att för­li­kas. Kol­lar du and­ra över­sätt­ning­ar till svens­ka?

– Ja, jag har ex­em­pel­vis jäm­fört med de två lå­tar på ski­van som Mi­kael Wi­e­he har gjort in­nan och hans ”Sak­ta läg­ger bå­ten ut från land” lig­ger in­te li­ka nä­ra ori­gi­na­let ”It’s all over now, ba­by blue”

som vå­ra oli­ka ver­sio­ner av ”I’ll be your ba­by to­night”. Har du fått en an­nan syn på Bob Dy­lan och hans tex­ter?

– Jag upp­täck­te hans bredd och att vi in­te har en tra­di­tion med sur­re­a­lis­tiskt bild­språk i Sve­ri­ge. Se­dan har han ju en del slit- och släng-tex­ter som in­te är an­led­ning­en till att han fick No­bel­pri­set, om man sä­ger så. De tex­ter­na ha­de Le­o­nard Co­hen ald­rig gett ut.

Till mot­sat­ser­na, där Re­i­ne tyc­ker att Dy­lan hö­jer sig över mäng­den, hör ”Lo­ve mi­nus zero/no li­mit” – en ti­tel som kan ses som ett ma­te­ma­tiskt bråk med kvo­ten (sva­ret) ”obe­grän­sad kär­lek”.

He­la ban­det gör en re­le­a­se­kon­sert i Alingsås, men Re­i­ne Jo­hans­son räk­nar med att det blir en spel­ning i Var­berg till som­ma­ren.

– Vi har även sju spel­ning­ar kvar på tur­nén på lands­byg­den som Re­gi­on Hal­land gav oss 50 000 kro­nor i bi­drag till. Mar­tin Er­lands­son mar­tin.er­lands­[email protected] 010-471 53 40

Bild: Mar­tin Er­lands­son

På sin nya ski­va som Var­gen sjung­er Re­i­ne Jo­hans­son Ulf Da­ge­bys tolk­ning av Bob Dy­lans ”To­mor­row is a long ti­me” (”Men ba­ra om min äls­ka­de vän­tar) och åt­ta eg­na över­sätt­ning­ar till svens­ka. Al­bu­met ”Tänk in­te ef­ter” släpps di­gi­talt, på cd och vi­nyl den 26 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.