Märk­lig sär­be­hand­ling av en­sam­kom­man­de

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Svar

på ”Mag­stark mo­tion av SD” (28/9).

Var­berg. Det är högst märk­ligt att al­la par­ti­er i full­mäk­ti­ge sär­be­hand­lar just grup­pen en­sam­kom­man­de i för­hål­lan­de till and­ra grup­per. Finns miss­tan­ke om brott skall det an­mä­las, det är en plikt mot det de­mo­kra­tis­ka sam­häl­let vi le­ver i och av re­spekt för de skat­te­peng­ar vi med­bor­ga­re be­ta­lar in i skatt.

Des­sa ung­do­mar har fått ål­dern upp­skri­ven av rätts­me­di­ci­nal­ver­ket, en myn­dig­het helt en­kelt. Hur Ing­e­la Svens­son (V) kan få det till olov­lig an­gi­vel­se är ofatt­bart! Att age­ra på vad en myn­dig­het kom­mit fram till är allt­så olov­ligt en­ligt en åkla­ga­re! För att för­kla­ra pro­ces­sen så finns vid miss­tan­ke om brott, i det­ta fal­let bi­drags­brott, görs en po­li­san­mä­lan. Vi i kom­mu­nen kan ej av­gö­ra huruvi­da en en­sam­kom­man­de läm­nat fel­ak­ti­ga upp­gif­ter med upp­såt el­ler ej ut­an det är upp till po­lis att ut­re­da. Där­ef­ter går en åkla­ga­re ige­nom ut­red­ning­en och gör en be­döm­ning om åtal skall väc­kas el­ler ej och om åtal väcks är det en dom­stol som av­gör om den an­kla­ga­de be­döms skyl­dig el­ler ej. Med grund i en ål­dersupp­skriv­ning av en myn­dig­het är det för oss omöj­ligt att få det till olov­lig an­mä­lan.

Vi me­nar att det är oan­sva­rigt han­te­ring av vå­ra skat­te­peng­ar att in­te gö­ra den­na po­li­san­mä­lan då det är olag­ligt att till­skan­sa sig för­de­lar i sam­häl­let vid en med­ve­ten lögn och vi läm­nar det till po­lis och åkla­ga­re att be­dö­ma om så är fal­let, in­te till ak­ti­vis­ter i väns­ter­par­ti­et som age­rar med käns­lor istäl­let med för­nuft.

Björn på­står att vi har brist på ung­do­mar, vi skul­le häv­da att vi har en skev köns­för­del­ning mel­lan poj­kar och flic­kor i näm­na ål­ders­grup­per då det sto­ra fler­ta­let en­sam­kom­man­de är av man­ligt kön. Hans Ros­ling samt pro­fes­sor Va­le­rie M Hud­son var­na­de för att en skev köns­för­del­ning re­dan 2015 då det ska­par pro­blem för sam­häl­let. En hel del män blir helt en­kelt ut­an part­ner och slu­ter sig då istäl­let sam­man i en­kö­na­de gäng vil­ka ut­gör gro­grund för våld och kri­mi­na­li­tet. Var är Björns vil­ja att ta emot fler flic­kor?

Ol­le Häll­näs (SD) grupple­da­re SD Var­berg Erik Hells­born (SD) vice grupple­da­re SD Var­berg

Bild: An­ni­ka Karl­bom

Ol­le Häll­näs (SD) och Erik Hells­born SD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.