13 mil­jo­ner sat­sas på bätt­re lek­mil­jö­er

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Mår­ten Samu­el­son mar­ten.samu­el­[email protected]

Fal­ken­berg: Kom­mu­nen rus­tar kon­ti­nu­er­ligt upp si­na lek­plat­ser i cen­tral­or­ten. Men nu finns ex­tra peng­ar för att ut­veck­la lek­mil­jö­er och då står Val­lar­na först på tur.

Fal­ken­berg: Ett li­tet park­om­rå­de i cent­rum hål­ler på att frä­schas upp och har fått en be­tyd­ligt stör­re lek­plats än ti­di­ga­re. Sam­ti­digt in­ve­ste­rar kom­mu­nen 13 mil­jo­ner på ut­veck­ling av lek­mil­jö­er i cen­tral­or­ten un­der de kom­man­de fem åren.

Den lil­la lek­plat­sen mel­lan Kloc­ka­re­ga­tan och Hol­gers­ga­tan (nä­ra vård­cen­tra­len) har fått en re­jäl upp­rust­ning.

– Där fanns in­te jät­te­myc­ket sa­ker ti­di­ga­re. Nå­gon li­ten lek­ställ­ning, en sand­lå­da och någ­ra vipp­djur, be­rät­tar Jan­na Skyll­berg som är en­hets­chef på kom­mu­nens parkoch växt­hus­av­del­ning.

Des­sa sa­ker ska snart ploc­kas bort och har er­satts med en pa­rad av åt­ta vipp­djur, en stör­re kom­pis­gunga för fle­ra barn sam­ti­digt och en li­ten rutsch­ka­na.

De nypla­ce­ra­de red­ska­pen har se­dan ett par vec­kor re­dan bör­jat an­vän­das av barn i om­rå­det.

Tvåå­ri­ga Edith Ny­lan­der gil­lar att åka i den lil­la rutsch­ka­nan men är minst li­ka fa­sci­ne­rad av att tit­ta på gräv­ma­ski­nen strax in­till när den är i gång.

– Vi bor i när­he­ten och det en­da dot­tern sak­nar är väl en li­ten gunga till små­bar­nen. Den som är här nu är för li­te stör­re barn. An­nars är vi nöj­da och tyc­ker att det blir bra, sä­ger Edit­hs mam­ma Le­na.

Två stör­re rutsch­ka­nor på bak­si­dan av pul­ka­bac­ken är än­nu in­te rik­tigt fär­di­ga att tas i bruk.

Det åter­står ock­så li­te ar­be­te med att stäl­la i ord­ning runt om lek­plat­sen.

Det upp­frä­scha­de park­om­rå­det be­räk­nas stå helt fär­digt i slu­tet av näs­ta vec­ka.

– Vi kal­lar den för Kloc­ka­re­par­ken och lek­plat­sen lig­ger ju gans­ka stra­te­giskt bra i när­he­ten av cent­rum. Det­ta in­går i vår kon­ti­nu­er­li­ga för­ny­el­se av lek­plat­ser­na, be­rät­tar Jan­na Skyll­berg.

– Det finns en an­nan ny­gjord fin lek­plats på Öst­ra gär­det. Den lig­ger vid Väst­göta­vä­gen med kom­pis­gunga, sand­lå­da och ett gans­ka stort skepp. Den har bli­vit jät­te­po­pu­lär.

Ti­di­ga­re fanns en mo­bil lek­plats på Rör­becks­plat­sen (el­ler Rör­beck­stor­get som det ock­så kal­las). Men den fick flyt­ta på sig när Si­as glasski­osk skul­le byg­gas.

Vad hän­der där, kom­mer den lek­plat­sen till­ba­ka?

– In­te i ur­sprung­ligt skick. Det är tänkt att det ska va­ra nå­gon form av li­ten le­ky­ta bakom glasski­os­ken. Men det är in­te be­stämt hur den ska se ut och jag tror in­te att vi har nå­gon jät­tes­tor bud­get för den, sä­ger Jan­na Skyll­berg.

De två lek­plat­ser som nu re­stau­re­rats in­går i park­för­valt­ning­ens kon­ti­nu­er­li­ga för­ny­el­se av lek­plat­ser. Sam­ti­digt har kom­mu­nen ta­git fram ett spe­ci­ellt pro­gram med rikt­lin­jer för hur lek­mil­jö­er ut­om­hus ska ut­veck­las i fram­ti­den.

13 mil­jo­ner har av­satts för det­ta un­der fem år med start på Val­lar­na.

En del av lekred­ska­pen bör­jar bli slit­na och be­hö­ver by­tas. Där pla­ne­ras för att gö­ra lek­om­rå­det stör­re och ska­pa en tyd­li­ga­re kopp­ling till par­kens mini-zoo.

Nå­gon form av vä­der­skydd ska ock­så att byg­gas. Kom­mu­nen har även fått ett fått stat­ligt stöd för Grö­na­re stä­der.

De peng­ar­na an­vänds just för ut­veck­ling­en av Val­lar­na. Bi­dra­get är på 738 000 kro­nor och för­ut­sät­ter att att kom­mu­nen går in med mot­sva­ran­de sum­ma.

– Det lig­ger ute på upp­hand­ling nu och kom­mer att sät­ta to­nen för hur vi går vi­da­re. Själ­va bygg­na­tio­nen kom­mer att star­ta fram på vår­kan­ten och ske etapp­vis. I ab­so­lut bäs­ta fall kan det bli klart till sommaren. Men vis­sa plan­te­ring­ar kanske mås­te vän­ta till hös­ten, sä­ger land­skaps­in­gen­jör Jo­han­na Fal­gén Lil­ja.

– 13 mil­jo­ner är be­tyd­ligt mind­re än vad vi skul­le be­hö­va och kom­mer in­te att räc­ka till de 38 lek­plat­ser vi har i cen­tral­or­ten idag. Vi får se över var be­ho­vet är som störst. Om det sak­nas lek­plats på nå­got stäl­le. El­ler om vi kan ta bort nå­gon som an­vänds li­te och pla­ce­ra den geo­gra­fiskt bätt­re så att fler kan an­vän­da den och gö­ra nå­got mer re­jält där.

Fot­not: Kom­mu­nen har hand om lek­plat­ser­na i cen­tral­or­ten. I öv­ri­ga de­lar är det väg­för­e­ning­ars an­svar.

13 mil­jo­ner är be­tyd­ligt mind­re än vad vi skul­le be­hö­va.

Jo­han­na Fal­gén Lil­ja

Bild: Hå­kan Jo­hans­son

Mam­ma Le­na Ny­lan­der kol­lar när tvåå­ri­ga Edith tes­tar den lil­la rutsch­ka­nan i Kloc­ka­re­par­kens upp­rus­ta­de lek­plats. Fler lek­mil­jö­er ska snart ut­veck­las in­om ra­men för hur lek­om­rå­den i Fal­ken­berg ska ut­veck­las i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.