Tje­jer stres­sar mer än si­na kill­kom­pi­sar

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Malin Strand­berg malin.strand­[email protected] 010-471 50 25

Var­berg: Hur mår unga i Var­berg? Sva­ret på frå­gan ges un­der ett se­mi­na­ri­um på Fol­kets hus i dag. Gym­na­si­e­e­le­ver kom­mer va­ra på plats för att ge sin syn på häl­so-en­kä­ten som 900 ele­ver har sva­rat på.

Var­berg: Dub­belt så många tje­jer som kil­lar kän­ner av stress upp­re­pa­de gång­er i vec­kan. Det visar en un­der­sök­ning som 900 ele­ver i Var­berg har del­ta­git i. – Miss­lyc­kas jag på ett prov på­ver­kar det he­la be­ty­get, sä­ger gym­na­si­e­e­le­ven Virsa­via Tje­ban.

HN träf­fa­de Ps-ele­ver­na Virsa­via Tje­ban, Ami­na Sten­ström och Lin­néa Ax­els­son som har tit­tat när­ma­re på vad drygt 900 ele­ver i Var­berg har för tan­kar om sin psy­kis­ka häl­sa. Un­der­sök­ning­en visar att över 80 pro­cent av ele­ver­na är nöj­da med li­vet.

Ps-ele­ver­na för­vå­na­des över sva­ren och tror att re­sul­tat be­ror på att ung­do­mar­na in­te vå­gat sva­ra är­ligt. Det­ta ef­tersom tje­jer­nas per­son­li­ga er­fa­ren­he­ter sä­ger nå­got helt an­nat.

– Jag blev för­vå­nad av att så många måd­de bra. Man hör of­ta på ny­he­ter­na och so­ci­a­la me­di­er att många mår då­ligt i sko­lan, sä­ger Virsa­via Tje­ban.

En­ligt en­kätsva­ren upp­ger näs­tan sex av tio tje­jer att de kän­ner sig stres­sa­de fle­ra gång­er i vec­kan el­ler of­ta­re, jäm­fört med tre av tio kil­lar. Problem med magont, hu­vud­värk och ned­stämd­het drab­bar då of­ta­re tje­jer. En­kä­ten visar dock att problem med natt­söm­nen är li­ka van­ligt oav­sett kön. Ele­ver­na på be­te­en­de­in­rikt­ning­en höj­de dock in­te på ögon­bry­nen av re­sul­ta­tet ef­tersom de tror att tje­jer ge­ne­rellt tar åt sig mer av kri­tik och krä­ver väl­digt myc­ket av sig själ­va.

– När det är myc­ket i sko­lan vet jag in­te vad jag ska bör­ja med. Det slu­tar med att jag går runt med ång­est. Jag för­sö­ker att gö­ra lis­tor på vad jag be­hö­ver gö­ra och se till att äta och so­va bätt­re, sä­ger Ami­na. Virsa­via fyl­ler i:

– Ibland får jag får ont i ma­gen när jag är stres­sad och blir ir­ri­te­rad och dryg och det går of­tast ut över fa­mil­jen.

Lin­néa, Virsa­via och Ami­na är rö­ran­de över­ens om att det är be­tygs­sy­ste­met som lig­ger bakom stres­sen och att det är van­ligt att lä­ra­re ger oli­ka bud om vad de bör fo­ku­se­ra på. De vill att sko­lan ska an­pas­sa sin lä­ro­plan ef­ter ele­ver­na, till ex­em­pel, spri­da ut prov och läx­or på ett bätt­re sätt.

– Det är job­bigt att man in­te får ha en då­lig dag. Miss­lyc­kas jag på ett prov på­ver­kar det he­la be­ty­get. Var­för stres­sa och käm­pa för allt an­nat när det ba­ra är det na­tio­nel­la pro­vet som räk­nas, sä­ger Virsa­via Tje­ban.

Vem mär­ker om ni mår då­ligt?

– De närms­ta vän­ner­na upp­täc­ker det, sä­ger Lin­néa Ax­els­son.

– Lä­rar­na har så många att hål­la koll på så de ser in­te så­dant, tilläg­ger Ami­na Sten­ström.

I mor­gon an­ord­nas ett se­mi­na­ri­um på Fol­kets hus och där kom­mer den se­nas­te sta­tisti­ken om hur ung­do­mar och vux­na i Var­berg mår pre­sen­te­ras. Re­gi­on Hal­lands lo­ka­la nämnd i Var­berg och Var­bergs kom­mun står bakom sats­ning­en och där gym­na­si­eung­do­mar kom­mer tyc­ka till om sva­ren från lupp-en­kä­ten. Av to­talt 120 an­mäl­da är 17 po­li­ti­ker.

Ele­ver jag har pra­tat med upp­le­ver att be­tygs­het­sen le­der till stress och ef­ter­frå­gar en tyd­li­ga­re lä­ro­plan. Vil­ka för­änd­ring­ar be­hö­ver gö­ras?

– En sak är att tyd­ligt pre­sen­te­ra må­len i var­je äm­ne och vad som krävs för de oli­ka be­tygsni­vå­er­na. Vi ska ge vå­ra stu­den­ter rätt stu­di­e­tek­nik och ge verk­tyg för att han­te­ra fak­to­rer som kan stres­sa ele­ver­na, sä­ger kom­mu­nens bar­noch elev­häl­sa­chef Mar­ti­na Wet­ter­strand.

I rap­por­ten står det att psy­kisk ohäl­sa är en ut­ma­ning för Var­bergs kom­mun. På vil­ket sätt?

– Vi be­hö­ver öka med­ve­ten­he­ten kring vil­ka fak­to­rer som in­ver­kar på den psy­kis­ka häl­san. Ut­ma­ning­en lig­ger i att mö­ta var­je elevs för­ut­sätt­ning­ar och ge till­räck­ligt med stöd. Var­je för­valt­ning be­hö­ver ta till sig vad ung­do­mar­na sä­ger och att vi gör för­bätt­ring­ar ock­så i sam­ver­kan.

Vad tror du att se­mi­na­ri­et gör för skill­nad i ung­do­mar­nas var­dag?

– Att med­ve­ten­he­ten ökar om nu­lä­get kring barn och ung­as si­tu­a­tion i Var­berg och att man i sam­ver­kan med barn och ung­do­mar kan gö­ra in­sat­ser för att mö­ta be­ho­ven.

Bild: Malin Strand­berg

Ele­ver­na Virsa­via Tje­ban, Ami­na Sten­ström och Lin­néa Ax­els­son på Pe­der skri­vares sko­la går be­te­en­de­in­rikt­ning­en i års­kurs 3. De an­ser att be­tygs­sy­ste­met är en stor or­sak till att många kän­ner av ne­ga­tiv stress.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.