Bo­stads­rätt slår re­kord i Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Hå­kan Berg­ström ha­[email protected] 010-471 52 67

Fal­ken­berg: 250 kvadrat­me­ter för 13,5 mil­jo­ner kro­nor.

Det blir re­sul­ta­tet av en kö­pa­res öns­kan att dis­po­ne­ra tre bo­stads­rät­ter och gö­ra om dem till en en­da bo­stad på övers­ta vå­ning­en i det hus som nu byggs i Bac­chus.

Fal­ken­berg: I det tred­je hu­set på Bac­chus kom­mer Fal­ken­bergs san­no­likt dy­ras­te bo­stads­rätt att ta form – 250 kvadrat­me­ter för 13,5 mil­jo­ner kro­nor.

– En ma­ka­löst häf­tig lä­gen­het med fy­ra in­gla­sa­de bal­kong­er, kon­sta­te­rar Ola Claes­son, fas­tig­hets­mäk­la­re på Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling som säl­jer bo­stä­der­na i Bac­chus­om­rå­det vid Skrea strand.

Lä­gen­he­ten blir spe­ci­ell, ef­tersom det är tre pla­ne­ra­de lä­gen­he­ter som har köpts av sam­ma per­son för att gö­ras om till en bo­stad. Det tred­je hu­set i Bac­chus, som det gäl­ler, byggs just nu och hål­ler på att nå den övers­ta sjunde vå­ning­en där den sto­ra lä­gen­he­ten ska ska­pas. In­flytt­ning sker sommaren 2020.

– Vis­sa de­lar har ri­tats om och an­pas­sats, till ex­em­pel är det ju in­te ak­tu­ellt med tre kök ut­an det blir ba­ra ett, sä­ger Ola Claes­son.

De tre lä­gen­he­ter­na, av to­talt fem på vå­nings­pla­net, lig­ger i rad från yt­ters­ta kan­ten på havs­si­dan och in till mit­ten av hu­set – två tre­or och en tvåa som ska bli till en bo­stad.

No­tan då? Sam­man­räk­nat kos­tar den 13,5 mil­jo­ner kro­nor och där­ut­ö­ver ska in­ne­ha­va­ren även be­ta­la en må­nads­av­gift för bo­stads­rätts­för­e­ning­ens ge­men­sam­ma an­ge­lä­gen­he­ter på cir­ka 14 000 kro­nor.

Bac­chus har ibland pe­kats ut som nå­got av en bli­van­de grädd­hyl­la på en seg­re­ge­rad bo­stads­mark­nad. De an­sva­ri­ga har dock fram­hål­lit att Bac­chus än­då har pris­vär­da bo­stä­der i jäm­fö­rel­se med till ex­em­pel stor­stä­der­na. Dess­utom med ett smått unikt havsnä­ra lä­ge.

Den som vil­le spen­de­ra 13–14 mil­jo­ner kro­nor på en bo­stads­rätt i Stock­holm kun­de nyss få 140 kvadrat­me­ter på Kungs­hol­men, 134 kvadrat­me­ter på Ös­ter­malm el­ler 156 kvadrat­me­ter i Va­sas­tan, en­ligt slut­pri­ser­na på bo­stads­saj­ten Hem­net. Mind­re bo­stad för peng­ar­na!

Men vad man ska kom­ma ihåg i ek­va­tio­nen, till Fal­ken­bergs nack­del, är att den till­kom­man­de må­nads­av­gif­ten är av­se­värt hög­re i ny­bygg­da Bac­chus än i de här jäm­för­da och se­dan länge in­bod­da bo­stads­rät­ter­na i Stock­holm.

Vem kö­pa­ren är på Bac­chus av­slö­jar na­tur­ligt­vis in­te en mäk­la­re.

– Det är en per­son med an­knyt­ning till Fal­ken­berg.

Kanske med kän­dis­sta­tus?

– Nej, jag vet in­te vad per­so­nen sys­sel­sät­ter sig med och det är ing­en per­son som är känd i me­dia, sä­ger Ola Claes­son.

Dock, er­far vi, är det en kvin­na som är kö­pa­re, men hur fa­mil­je­si­tu­a­tio­nen kan se ut och hur många som ska bo på de 250 kvadrat­me­ter­na – nej, det vet vi in­te.

Det får räc­ka med ny­fi­ken­het.

Bild: Hå­kan Berg­ström

Snart dags att byg­ga sjunde vå­ning­en, med en spe­ci­al­de­sig­nad lä­gen­het för kö­pa­ren som vill dis­po­ne­ra 250 kvadrat­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.