Ny chans för spansk fot­boll i Halm­stad

Hallands Nyheter - - Sport - Fred­rik Jons­son fred­rik.jons­[email protected] 010-471 51 41

Ti­ki-takan gör ett nytt för­sök i Halm­stad.

I må­nads­skif­tet star­tar Vil­lar­re­al CF sin förs­ta eu­ro­pe­is­ka aka­de­mi ut­an­för Spa­ni­en – med trä­na­re från La li­ga-klub­ben på plats och för­hopp­ning­ar om att hit­ta nya fot­boll­sta­lang­er.

– Det är en dröm som blir verk­lig­het, sä­ger den nya aka­de­mins hu­vud­trä­na­re Jo­se Ace­ve­do.

Det här är en mil­stol­pe för Vil­lar­re­al.

Bran­don Pá­ra­mo Vil­lar­re­al CF

Det var Jo­se Ace­ve­do själv, med ett för­flu­tet i spansk fot­boll, som sat­te bol­len i rull­ning för två år se­dan, be­rät­tar han när vi träf­fas på fot­bolls­fäl­tet på San­narp där den nya aka­de­min, Vil­lar­re­al Hal­land, ska dra i gång verk­sam­he­ten i må­nads­skif­tet.

– Jag kän­ner många klub­bar från Spa­ni­en. En dag satt jag hem­ma och kol­la­de vil­ka klub­bar som har möj­lig­het att ha en aka­de­mi i Sve­ri­ge. När jag läs­te om Vil­lar­re­al var det som när man blir kär i sin tjej, skrat­tar Jo­se.

Den spans­ka li­ga­ni­an, med me­ri­ter från Cham­pi­ons Le­a­gue-spel och som har fost­rat spe­la­re som dub­ble Eu­ro­pa­mäs­ta­ren San­ti Ca­zor­la, har i dag sex in­ter­na­tio­nel­la aka­de­mi­er (fem i USA, en i Syd­ko­rea) och nap­pa­de på för­sla­get att star­ta en aka­de­mi i Sve­ri­ge.

– Vi tror att det finns myc­ket fot­boll­ta­lang i Sve­ri­ge och den här nya aka­de­min blir ett nytt ka­pi­tel i Vil­lar­re­als fram­växt in­ter­na­tio­nellt. Det är en mil­stol­pe i vår klubbs historia att ha en aka­de­mi i Sve­ri­ge, sva­rar Bran­don Pá­ra­mo, som har hand om Vil­lar­re­als in­ter­na­tio­nel­la verk­sam­het.

Vad är Vil­lar­re­als am­bi­tion med att star­ta en aka­de­mi i Sve­ri­ge?

– Vi gör en sats­ning på sikt med Vil­lar­re­al Hal­land och kom­mer an­vän­da vår tek­nis­ka kun­skap och me­to­der för att ut­bil­da och ut­veck­la spe­lar­na och aka­de­min. Klub­bens vi­sion är på lång sikt och Sve­ri­ge har vi­sat att det finns myc­ket fot­boll­ta­lang där.

Vil­lar­re­al Hal­land in­le­der med ett in­tro­duk­tions­lä­ger på tre da­gar för spe­la­re i ål­dern 12–19 år mel­lan den 30 ok­to­ber–1 no­vem­ber. På plats då kom­mer även två trä­na­re från Vil­lar­re­als or­ga­ni­sa­tion att va­ra, Ale­jandro Már­quez och Ja­no Sa­na­hu­ja.

Från no­vem­ber fort­sät­ter aka­de­min se­dan med eg­na trä­ning­ar och hop­pas kun­na loc­ka bå­de kil­lar och tje­jer i åld­rar­na 7–19 år att bör­ja spe­la fot­boll hos dem.

Från och med näs­ta sä­song är pla­nen att ha minst två lag i se­ri­e­spel, bland an­nat ett U19-lag. Am­bi­tio­nen är ock­så att star­ta A-lag bå­de för herr- och dam på sikt.

– Vi bör­jar med ung­do­mar och sen får vi se om vi kan ha ett A-lag ock­så.

– I förs­ta hand vill de ut­bil­da och ut­veck­la spe­la­re på bäs­ta sätt, i den spans­ka fi­lo­so­fin, sä­ger Jo­se Ace­ve­do, som själv ska åka till Vil­lar­re­al för att lä­ra sig mer om och ut­bil­das i klub­bens fi­lo­so­fi.

In­led­nings­vis är par­ter­na över­ens om att pro­va på sam­ar­be­tet de kom­man­de tre åren.

– Men jag tän­ker in­te släp­pa dem, sä­ger Jo­se Ace­ve­do skämt­samt.

En­ligt bå­de Jo­se och Bran­don Pá­ra­mo kom­mer spe­lar­na i Vil­lar­re­al Hal­land, pre­cis som i den spans­ka klub­bens övri­ga in­ter­na­tio­nel­la aka­de­mi­er, ha chan­sen att bli ut­val­da och få åka till Spa­ni­en för att trä­na med La li­ga-klub­bens eg­na aka­de­mi­lag.

– För mig är det här en dröm som blir verk­lig­het och jag ser en bra fram­tid för Vil­lar­re­al och aka­de­min, sä­ger Jo­se.

Bild: Fred­rik Jons­son

Jo­se Ace­ve­do kon­tak­ta­de spans­ka fot­bolls­klub­ben Vil­lar­re­al om att star­ta en aka­de­mi i Halm­stad. Nu blir han hu­vud­trä­na­re i nya Vil­lar­re­al Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.