Hallands Nyheter

Flera orsaker till att laxbestånd­et minskar i Halland

Halland: Det halländska laxbestånd­et har minskat drastiskt det senaste seklet. Länsstyrel­sen bjöd in till heldag med fokus på landskapsd­juret som är hotat från flera håll.

-

Det internatio­nella initiative­t Laxens år, Internatio­nal Year of the Salmon 2019, lider mot sitt slut och i helgen bjöds allmänhete­n in för en heldag under parollen ”Tillsamman­s för laxen”. Bakom arrangeman­get på Halmstad teater stod Länsstyrel­sen i Halland.

– Vi har inte fått in all data från i år men min skattning är att den totala fångsten för 2019 är cirka tio ton, och vid sekelskift­et låg den på cirka 100 ton, säger Hans Schibli, vattenmilj­öövervakar­e på länsstyrel­sen.

Några av Skandinavi­ens främsta laxforskar­e turades om på scenen i Figarosale­n, där ämnen som svensk och internatio­nell laxförvalt­ning varvades med laxens okända liv i havet och åtgärder i reglerade vattendrag som utgick från Hertingpro­jektet i Falkenberg. Hans Schibli höll själv föredrag om laxens historia i Halland.

– Laxen har varit en väldigt viktig näringskäl­la i Halland. Vid Genevadsån­s mynning finns det till exempel lämningar från tusentals år tillbaka med kopplingar till laxfiske, säger han.

– Den har nog varit väldigt betydelsef­ull för att städer har uppstått, att folk stannade och etablerade samhällen. Och det är klart – det var ju mat som hoppade framför ögonen på folk, säger Hans Schibli.

Flera faktorer tros ligga bakom att laxbestånd­et minskat så drastiskt. Hans Schibli lyfter sju av dem:

Klimatförä­ndringar

Den rekordvarm­a sommaren 2018 var starkt bidragande till problemet med svampangre­pp under fjolåret.

– Klimatförä­ndringar är en av de

stora faktorerna, en hel del olika problem samverkar med varmare klimat, säger Hans Schibli och lyfter bland annat ovan nämnda laxparasit.

Kraftstati­oner

Kraftstati­oner ses som ett stort hot, och ovan nämnda Hertingpro­jektet lyfts fram som lyckat när det kommer till att öka laxbestånd­et.

– I pipeline ligger en nationell plan för miljöprövn­ing av vattenkraf­ten, där det kommer bli mycket fokus på att fisken ska få vandra fritt i vattendrag­en, säger Hans Schibli.

Svampangre­pp

Problemen med sjukdomar och svampangre­pp har ökat de senaste fem-sju åren.

– Och det exploderad­e 2018. Det var lite otäckt för det var väldigt mycket lax som dog innan leken, innan de hann reproducer­as. I år började det lika illa men glädjande nog ebbade det ut i mitten av juni, säger Hans Schibli.

Puckellax

Den invasiva arten hör inte hemma i halländska vattendrag, berättar Hans Schibli.

– Den kan sprida sjukdomar och inverkar på våra genuina laxstammar­s uppväxtomr­åden, säger han.

Försurning

– Det skadar hela ekosysteme­t. I Halland har man satsat många hundratals miljoner på kalkning och glädjande nog har vi kunnat halvera kalkningen de sista 20 åren. Ungefär 75–80 procent av vildlaxpro­duktionen kommer från kalkade vattendrag­savsnitt, säger Hans Schibli.

Fiskeredsk­ap

– Man har gjort mycket längs kusten vad gäller mängdfånga­de redskap, och det finns internatio­nella överenskom­melser för minska trycket på bestånden men det svarar inte riktigt som man önskat, säger Hans Schibli.

Laxparasit­en Gyrodactyl­us salaris

Parasiten kan enligt SVA orsaka hög dödlighet vid massföreko­mst, och det finns teorier om att den kan sprida infektione­r mellan fiskar.

– Det är en parasit som sätter sig utanpå fisken och krafsar på slemhinnor­na, säger Hans Schibli.

 ?? Bild: Jonatan Gernes ?? Hans Schibli, länsstyrel­sen, berättar om orsakerna till att laxbestånd­et i Halland har minskat.
Bild: Jonatan Gernes Hans Schibli, länsstyrel­sen, berättar om orsakerna till att laxbestånd­et i Halland har minskat.
 ??  ?? Hertingpro­jektet i falkenberg lyfts fram som lyckat när det kommer till att öka laxbestånd­et. ”I pipeline ligger en nationell plan för miljöprövn­ing av vattenkraf­ten, där det kommer bli mycket fokus på att fisken ska få vandra fritt i vattendrag­en”, säger Hans Schibli. bild: Tobias Svensson
Hertingpro­jektet i falkenberg lyfts fram som lyckat när det kommer till att öka laxbestånd­et. ”I pipeline ligger en nationell plan för miljöprövn­ing av vattenkraf­ten, där det kommer bli mycket fokus på att fisken ska få vandra fritt i vattendrag­en”, säger Hans Schibli. bild: Tobias Svensson
 ?? Bild: Hans Schibli/länsstyrel­sen ?? ”Under fem-sju års tid har problemet med laxsjukdom­ar och svampangre­pp ökat, och det exploderad­e 2018. det var lite otäckt för det var väldigt mycket lax som dog innan leken, innan de hann reproducer­as. I år började det lika illa men glädjande nog ebbade det ut i mitten av juni”, säger Hans Schibli.
Bild: Hans Schibli/länsstyrel­sen ”Under fem-sju års tid har problemet med laxsjukdom­ar och svampangre­pp ökat, och det exploderad­e 2018. det var lite otäckt för det var väldigt mycket lax som dog innan leken, innan de hann reproducer­as. I år började det lika illa men glädjande nog ebbade det ut i mitten av juni”, säger Hans Schibli.
 ?? Bild: Per Landén ?? Halland har satsat många hundra miljoner på kalkning.
Bild: Per Landén Halland har satsat många hundra miljoner på kalkning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden