Win­ner­bäck kom­mer till fäst­ning­en i au­gusti

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Mar­tin Er­lands­son mar­tin.er­lands­[email protected] 010-471 53 40

Kul­tur&nö­je: Lars Win­ner­bäck gjor­de suc­cé i Var­berg 2018 och kom­mer till­ba­ka till Söd­ra fäst­nings­hör­nan den 2 au­gusti.

En sön­dag i au­gusti kom­mer Lars Win­ner­bäck till­ba­ka till Söd­ra fäst­nings­hör­nen, där han gjor­de suc­cé 2018. – Släpp oss var som helst. Vi läng­tar, be­rät­tar han.

Lars Win­ner­bäck gjor­de suc­cé i Var­berg som­ma­ren 2018 och kom­mer till­ba­ka 2020. Sön­da­gen den 2 au­gusti står han på scen med sitt band i Söd­ra fäst­nings­hör­nan.

– För­ra gång­en i Var­berg kom det un­ge­fär 6 500 per­so­ner, så So­ci­e­tets­par­ken är för li­ten. I år har hans nya al­bum fått jät­te­bra kri­tik, sä­ger Björn Nohl­gren på Nö­jet Kon­sert, som är ar­ran­gör i Var­berg ihop med Uni­ted Stage.

Var­för är Win­ner­bäck så stor?

– Han har byggt upp sin kar­riär och har en oer­hörd styr­ka på scen. Hans sång­tex­ter sä­ger myc­ket om li­vet och han når en bred publik och in­te ba­ra en sär­skild mål­grupp, sä­ger Björn Nohl­gren.

Ef­ter kon­ser­ten i Söd­ra fäst­nings­hör­nan 2018 skrev HN:S re­cen­sent Ag­nes Arons­son: ”Trots att Lars Win­ner­bäck bju­der på två de­cen­ni­er av sin mu­sik och gång på gång be­vi­sar sin mångsidig­het kan jag un­der kväl­len in­te hjäl­pa att kän­na att han stund­vis är li­te av en berg-och-dal­ba­na. Lå­tar som ska va­ra vack­ra och stäm­nings­ful­la fal­ler platt.”

Ef­ter att ha släppt sitt tolf­te al­bum ”Eld­tup­pen” gjor­de Lars Win­ner­bäck i år en ut­såld höst­tur­né. Som­martur­nén 2020 in­leds den 10 ju­li på So­fi­e­ro Slott i Helsing­borg och av­slu­tas den 29 au­gusti i hans hemstad Lin­kö­ping.

– Allt­så när Eld­tup­pen kom så kän­de jag att det var som en nystart. Fat­tar om det in­te var så tyd­ligt för al­la, men för mig var det så. Jag var stolt och iv­rig och när tur­nén kom igång i Lin­kö­ping var det den bäs­ta re­san hit­tills. Med ban­det, med tek­ni­ker, crew och in­te minst publi­ken. Tack­sam och ta­gen, och det en­da som in­te stäm­de var att vi in­te res­te till fler stä­der. Men no­vem­ber är no­vem­ber, sä­ger Lars Win­ner­bäck i ett press­med­de­lan­de.

Den 44-åri­ge sång­a­ren, gi­tar­ris­ten och låt­skri­va­ren fort­sät­ter:

– I som­mar har vi mer tid, mer ut­rym­me, mer Nor­ge, mer Sve­ri­ge, grö­na­re gräs­pla­ner, fe­ta­re fes­ti­va­ler, läng­re da­gar, fler bus­sar, läng­re sträc­kor, fler lå­tar. Sam­ma band. Sam­ma crew. Släpp oss var som helst. Vi läng­tar.

En skill­nad mot kon­ser­ten i Var­berg 2018 är att Miss Li in­te är med som för­band och du­ett­part­ner un­der den kom­man­de tur­nén.

I ban­det han har med sig in­går bland and­ra trum­mi­sen Jon­na Löf­gren, som även är med­lem i det skots­ka rock­ban­det Glas­ve­gas, och två mu­si­ker som var i Fal­ken­berg med Carl-jo­han Vall­gren för­ra året: gi­tar­ris­ten Cal­le Eker­stam och key­boar­dis­ten To­mas Hal­lons­ten.

Bild: An­ni­ka Karl­bom

Lars Win­ner­bäck var i Var­berg 2018 (bil­den) och är till­ba­ka vid Fäst­ning­en den 2 au­gusti.

Bild: KNOTAN

I Lars Win­ner­bäcks band in­går från väns­ter The­re­se Jo­hans­son (gi­tarr/sång), Staf­fan Jo­hans­son (gi­tarr), Jon­na Löf­gren (trum­mor), To­mas Hal­lons­ten (key­board), Jer­ker Odel­holm (bas) och Cal­le Eker­stam (gi­tarr).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.