Il­le­ga­la ar­be­ta­re kan ver­ka på Hal­lands ar­bets­plat­ser

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Pär Lin­dqvist par.lin­[email protected] 010-471 54 39

Hal­land: Runt 120 ar­bets­plat­ser kon­trol­le­ra­des i för­ra vec­kan av po­li­sen. Nu väcks miss­tan­ke om det ovan­li­ga brot­tet män­ni­sko­ex­plo­a­te­ring.

Hal­land: När po­li­sen slog till mot 120 ar­bets­plat­ser i för­ra vec­kan väck­tes bland an­nat miss­tan­ke om män­ni­sko­ex­plo­a­te­ring. Det kan bli de förs­ta fal­len i Hal­land nå­gon­sin.

Un­der ons­da­gen och tors­da­gen i för­ra vec­kan gjor­de po­li­sen till­sam­mans med fle­ra and­ra myn­dig­he­ter kon­trol­ler av 120 ar­bets­plat­ser i Var­berg, Fal­ken­berg, Halm­stad och Kungs­bac­ka.

In­sats­le­da­re Mag­nus Karls­son be­rät­tar att to­talt tolv per­so­ner ta­gits i för­var. Det hand­lar om per­so­ner som av oli­ka skäl in­te har rätt att vis­tas i lan­det och som an­vänds som il­le­gal ar­bets­kraft av si­na ar­bets­gi­va­re.

Två av dem upp­gav att de ar­be­tat för en lön på sex kro­nor i tim­men. En an­nan per­son ska ba­ra ha va­rit 16 år och har över­läm­nats till so­ci­a­la myn­dig­he­ter. I de här två fal­len har det upp­rät­tats an­mä­lan om män­ni­sko­ex­plo­a­te­ring.

Det är en för­hål­lan­de­vis ny brotts­ru­bri­ce­ring som in­för­des 1 ju­li 2018 och som hit­tills an­vänts spar­samt.

Faktum är att det ba­ra väckts ett en­da åtal i Sve­ri­ge där miss­tan­ke om män­ni­sko­ex­plo­a­te­ring finns.

Det hand­lar om en re­stau­rang­ä­ga­re som miss­tänks ha ut­nytt­jat ny­an­län­da som bil­lig ar­bets­kraft.

De två fal­len, om de le­der till åtal, blir allt­så de förs­ta i Hal­land.

Tho­mas Ahlstrand, åkla­ga­re mot in­ter­na­tio­nell och or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het, för­kla­rar vad som göm­mer sig bakom det för­hål­lan­de­vis nya brot­tet:

– Det kan va­ra tvångs­ar­be­ten men si­tu­a­tio­nen kan ock­så va­ra så­dan att det in­te är tvångs­ar­be­te i den me­ning att per­so­ner­na är ked­ja­de el­ler ris­ke­rar att bli skjut­na om de läm­nar ar­bets­plat­sen, men att det in­te finns myc­ket att väl­ja på.

– Man kanske har gått på en mi­na och be­ta­lat dyrt för ett up­pe­hålls­till­stånd som egent­li­gen är gra­tis och så har man en skuld till sin ar­bets­gi­va­re, sä­ger han.

En­ligt Tho­mas Ahlstrand har det i många fall fö­re­kom­mit miss­tan­ke om män­ni­sko­ex­plo­a­te­ring men att det finns en del hin­der på vägen.

– Det här brot­tet har den svå­rig­he­ten att de per­so­ner­na som ut­sätts för det kanske in­te an­ser sig ha bli­vit ut­sat­ta för brott, de för­står in­te att de är brottsof­fer. Se­dan kanske brotts­ling­ar­na in­te för­står att de är brotts­ling­ar.

I det här fal­let i Hal­land ska två per­so­ner ar­be­tat för sex kro­nor i tim­men.

– Ja, då pra­tar vi om nå­got an­nat. Det är all­de­les up­pen­bart en lön som in­te är till­bör­lig, sä­ger Tho­mas Ahlstrand.

Det är ock­så svårt att av­slö­ja män­ni­sko­ex­plo­a­te­ring.

– Det mås­te upp­täc­kas av po­lis och and­ra myn­dig­he­ter el­ler att det finns nå­gon form av kon­flikt, sä­ger Tho­mas Ahlstrand.

Bild: Jo­han Nils­son/tt

Po­li­sen kon­trol­le­ra­de till­sam­mans med skat­te­ver­ket, Kro­no­fog­de­myn­dig­he­ten, ar­bets­mil­jö­ver­ket, För­säk­rings­kas­san, mi­gra­tions­ver­ket och kom­mu­ner­nas till­stånds­en­he­ter 120 ar­bets­plat­ser i Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.