Knark­här­va går mot sitt slut i tings­rät­ten

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Hå­kan Berg­ström ha­[email protected]

Fal­ken­berg: Nar­ko­ti­ka­här­van i Ul­la­red, som bland an­nat om­fat­tar 2,5 ki­lo am­fe­ta­min, får just nu sitt rätts­li­ga ef­ter­spel. Åt­ta per­so­ner är åta­la­de och åkla­ga­ren yr­kar på flerå­ri­ga fäng­el­se­straff.

Fal­ken­berg: Ef­ter hit­tills nio för­hand­lings­da­gar när­mar man sig slu­tet på rät­te­gång­en om am­fe­ta­min­här­van i Ul­la­red, där in­te mind­re än åt­ta per­so­ner är åta­la­de och sit­ter häk­ta­de. För hälf­ten av dem har åkla­ga­ren pre­ci­se­rat sitt yr­kan­de: fäng­el­se i tre-fy­ra år.

Men i ett par av de öv­ri­ga fy­ra fal­len, där åkla­ga­ren än­nu in­te slut­plä­de­rat, kan det för­mod­li­gen blir yr­kan­den på än­nu läng­re fäng­el­se­straff. Det gäl­ler två Ul­la­reds­bor som utö­ver grovt nar­ko­ti­kabrott även är miss­tänk­ta för grovt va­pen­brott, där bland an­nat en halv­au­to­ma­tisk pi­stol på­träf­fats i en av de miss­tänk­tas bo­stad.

En 36-årig Ul­la­reds­bo, som bå­de är åta­lad för grovt nar­ko­ti­kabrott och grovt va­pen­brott i två fall, miss­tänks dess­utom va­ra en central­per­son i he­la den­na nar­ko­ti­ka­här­va, bland an­nan med en per­son­lig kopp­ling till Skå­ne där i vart fall en del av nar­ko­ti­kan häm­tats från en medå­ta­lad man.

– Vi har tre för­hand­lings­da­gar kvar, där den sista är den 12 de­cem­ber. Så myc­ket nytt har in­te kom­mit fram un­der rät­te­gång­en, sä­ger åkla­ga­re So­fia Co­rin som där­med kon­sta­te­rar att de åta­la­des in­ställ­ning­ar un­ge­fär föl­jer vad som fram­gick av po­lis­ut­red­ning­en ti­di­ga­re i hös­tas.

Po­li­sen ha­de haft spa­ning på de in­blan­da­de un­der en tid, och även kun­nat föl­ja vis­sa re­sor då de häm­ta­de in­köpt nar­ko­ti­ka. Po­li­sen stop­pa­de till ex­em­pel den 3 maj i år en 33-årig man på väg 154 ut­an­för Fal­ken­berg, när han var på väg till Ul­la­red ef­ter att ha häm­tat drygt ett ki­lo am­fe­ta­min i Skå­ne.

Vid ett till­slag i Ul­la­red på­träf­fa­des ock­så 1,5 ki­lo am­fe­ta­min, dels i en bo­stad som till­hör en av de åta­la­de, dels i bi­lar.

Des­sa två par­ti­er, to­talt 2,5 ki­lo, ha­de i ga­tu­le­det va­rit vär­da un­ge­fär 600 000 kro­nor.

De åta­la­de ne­kar hu­vud­sak­li­gen, men det har till ex­em­pel va­rit svårt för bo­stads­in­ne­ha­va­ren att bort­för­kla­ra den nar­ko­ti­ka som på­träf­fa­des hem­ma hos ho­nom.

Spa­ning­en vi­sa­de ock­så att en 62årig kvin­na, den en­da kvin­nan och den älds­ta bland de åta­la­de, var på Ica i Ul­la­red och köp­te druv­soc­ker, nå­got som åkla­ga­ren me­nar skul­le an­vän­das för att dry­ga ut am­fe­ta­mi­net in­nan det för­pac­ka­des i plast­på­sar och skul­le säl­jas.

Viss för­sälj­ning an­ser sig po­li­sen ha kun­nat kart­läg­ga, då två av de in­blan­da­de ska ha sålt fram­förallt can­na­bis men även am­fe­ta­min vid 20–25 till­fäl­len till åt­ta per­so­ner in­om Fal­ken­bergs kom­mun un­der sex vec­kor i vå­ras.

Rät­te­gång­en i tings­rät­ten av­slu­tas den 12 de­cem­ber och do­mar­na mot de åt­ta miss­tänk­ta kan vän­tas kring års­skif­tet.

Bild: Po­li­sen

En av de miss­tänk­ta stop­pa­des i en bil ut­an­för Fal­ken­berg, där po­li­sen i oord­ning­en i bak­sä­tet hit­ta­de ett ki­lo am­fe­ta­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.