Po­li­sen flyt­tar till nya lo­ka­ler i Gekås ho­tell

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Pär Lin­dqvist par.lin­[email protected]

Fal­ken­berg: Po­li­sen i Fal­ken­berg väx­er och det kom­mer bli fler an­ställ­da. Det gör att sta­tio­nen i Ul­la­red över­ges för en flytt till Gekås nya ho­tell. Dess­utom vill po­lis­chef Chris­ter Bart­holds­son få till­gång till en stör­re yta i po­lishu­set i Fal­ken­berg.

Ul­la­red: Po­li­sen i Hal­land väx­er. Det kom­mer mär­kas bå­de i Fal­ken­berg och i Ul­la­red. – Det blir en helt an­nan be­man­ning, sä­ger po­lis­che­fen Chris­ter Bart­holds­son.

Un­der de när­mas­te åren kom­mer po­lis­styr­kan växa i Hal­land. Det in­ne­bär att Chris­ter Bart­holds­son, po­lis­om­rå­des­chef i Fal­ken­berg, mås­te se över nu­va­ran­de lo­ka­lut­rym­men.

Och klart är att po­li­sen tän­ker över­ge nu­va­ran­de sta­tions­bygg­nad i Ul­la­red.

– Det är som be­kant ett ex­tremt flö­de av män­ni­skor i Ul­la­red och den lil­la sta­tion vi har lig­ger helt fel. Det är ing­en som ser den där den lig­ger i dag, sä­ger han om po­lis­sta­tio­nen på Var­bergs­vä­gen 3.

Det blir i stäl­let en flytt på ett par hund­ra me­ter.

– När Gekås byg­ger sitt nya ho­tell har vi fått ett löf­te om att hy­ra en lo­kal i bot­ten­de­len. Den kom­mer att lig­ga ut­med Dans­ka vägen och där blir vi syn­li­ga på ett helt an­nat sätt, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son.

Han pla­ne­rar att lo­ka­len kan in­rym­ma en ex­pe­di­tions­del, för­hör/ an­mäl­nings­rum, fa­ci­li­te­ter för per­so­nal och kanske kan de även ha pass­ut­läm­ning.

– Nu har vi öp­pet en dag i vec­kan. I den nya lo­ka­len kom­mer det bli en helt an­nan be­man­ning, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son.

Det in­ne­bär ock­så att po­li­sen kom­mer ha när­ma­re till Gekås där det i prin­cip dag­li­gen sker främst stöld­brott.

– 2018 ha­de vi 138 ut­ryck­ning­ar till Gekås för stöl­der. Det mås­te vi få ned, det fun­kar in­te. Vi har job­bat jät­te­myc­ket med Gekås och ett kon­cept som he­ter Trygg i bu­tik. Vi har sänkt bå­de ut­ryck­ning­ar och an­mäl­ning­ar med 40 pro­cent. Men jag tror vi kan sän­ka de siff­ror­na än­nu mer, sä­ger han.

Det är in­te klart när Gekås nya ho­tell, som ska bli 27 me­ter högt och in­ne­hål­la 140 rum, kom­mer stå klart.

Där­för är Chris­ter Bart­holds­son osä­ker på när flyt­ten sker. Fram till dess kom­mer be­man­ning­en se ut som i dag i Ul­la­red.

Även i Fal­ken­berg vill po­lis­om­rå­des­che­fen ut­vid­ga ytor­na. Nu­va­ran­de po­lis­sta­tion de­las med Re­gi­on Hal­land.

– Vi är jät­tein­tres­se­ra­de av att ta över he­la fas­tig­he­ten, vi är trång­bod­da i nu­lä­get, sä­ger han.

– Vi be­hö­ver mer ut­rym­men till bland an­nat om­kläd­ning och gym.

Vi är jät­tein­tres­se­ra­de av att ta över he­la fas­tig­he­ten, vi är trång­bod­da i nu­lä­get.

Chris­ter Bart­holds­son

Po­lis­om­rå­des­chef

Re­gi­on Hal­land och vux­enpsy­ki­a­trimot­tag­ning­en kom­mer flyt­ta till nya lo­ka­ler som byggs vid sta­tions­om­rå­det, men det ska ske först i de­cem­ber.

– Jag vet in­te när vi kan ta över de ytor­na men jag vill in där så fort det går, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son.

Det finns ock­så pla­ner på att pla­ce­ra fler per­so­nal i Hyl­te.

Bild: Fo­to­mon­tage: Ar­ki­tekt­by­rån De­sign

Po­li­sen ska flyt­ta från Var­bergs­vä­gen 3 till det bli­van­de ho­tel­let som Gekås ska byg­ga ut­med Dans­ka vägen.

Bild: Hå­kan Jo­hans­son

Chris­ter Bart­holds­son, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef i Fal­ken­berg, be­rät­tar om po­li­sens flyt­tan­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.