Ja tack till ett mer mo­dernt sam­häl­le

Det mo­der­na och håll­ba­ra sam­häl­let krä­ver mi­ne­ra­ler, me­tal­ler och sten­ma­te­ri­al. Men många vill stop­pa bryt­ning i sin egen när­het sam­ti­digt som man vill ha ett fos­sil­fritt sam­häl­le. Det går in­te ihop.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ka­ta­ri­na Er­ling­son ka­ta­ri­na.er­ling­[email protected]

Ledare: ”In­te cå min bak­gård”-fe­no­me­net kan hind­ra sam­häl­lets ut eck­ling. F1r att S er­i­ge ska bli ett håll­bart sam­häl­le beh1 er fler män­ni­skor sä­ga ja till st1­ran­de erk­sam­he­ter i sin när­het.

ledare 15/2. Hal­land är in­te känt som nå­got gruv­län även om det fak­tiskt fun­nits en del mind­re gru­vor el­ler dag­brott som nu­me­ra är ned­lag­da. Fältspat har bru­tits i Dero­me gru­vor och även i Han­hals på 1800-ta­let. Sjö­ne­vad ha­de en gra­nat­gru­va på 1930-ta­let, vil­ket man an­vän­de till att gö­ra slip­pap­per. I gräns­trak­ter­na mot Små­land fanns förr en li­ten kvarts­gru­va, och man kan än i dag hit­ta spår i form av vi­ta ste­nar i by­ar­na om­kring.

Nu­för­ti­den finns det mest grus- och berg­täk­ter i Hal­land och trak­ter­na runt Varberg och Falkenberg har fle­ra sten­brott. En stor täkt öpp­na­de på 90-ta­let i sam­band med att mo­tor­vä­gen skul­le byg­gas och då be­höv­des för­stås en mas­sa bal­last­ma­te­ri­al. I takt med and­ra ut­bygg­na­der i Hal­land an­sök­te äga­ren om ett nytt 20-årigt till­stånd, men det var gran­nar­na snabba med att över­kla­ga. Det tog fle­ra år in­nan frå­gan var av­gjord. Ären­det gick upp än­da till Högs­ta Dom­sto­len som tog god tid på sig att med­de­la att man in­te be­vil­ja­de pröv­nings­till­stånd vil­ket in­ne­bar att täk­ten kun­de fort­sät­ta.

Sve­ri­ge har en för­hål­lan­de­vis ge­ne­rös mi­ne­ral­lag­stift­ning som tillå­ter även ut­länds­ka bo­lag att pro­spek­te­ra och prov­bor­ra. Sam­ti­digt är det många som över­kla­gar och den ju­ri­dis­ka pro­ces­sen är allt an­nat än en­kel. Det är själv­klart ald­rig ro­ligt att få en gru­va el­ler berg­täkt i när­he­ten av där man bor. Sam­ti­digt bor­de fle­ra män­ni­skor rann­sa­ka sig själ­va, var ska bryt­ning­en ske i stäl­let? Vill vi att sam­häl­let ska ut­veck­las och va­ra mo­dernt? Vill vi ha en bätt­re väg el­ler en ny och fräsch sko­la och bib­li­o­tek? Då krävs det för­stås ma­te­ri­al och det är rim­li­gen bätt­re för mil­jön om det tas så nä­ra plat­sen där det ska an­vän­das som möj­ligt. Man ska för­stås som gran­ne in­te all­tid ge sig ba­ra av den an­led­ning­en, det kan ju fin­nas go­da skäl att flyt­ta bryt­ning­en en bit. För att sam­häl­let ska kun­na ut­veck­las be­hövs det emel­ler­tid för­stå­el­se från in­vå­nar­na för vis­sa olä­gen­he­ter un­der en läng­re tid. Att bryt­ning­en kan ge ar­be­te an­vänds säl­lan som ar­gu­ment, men det bor­de lyf­tas fram mer.

Allt­fler skaf­far el­bi­lar el­ler kan in­te kla­ra sig ut­an bat­te­ri­er. Vem kan nu­me­ra le­va ut­an sin mo­bil­te­le­fon? Det be­hövs ock­så bat­te­ri­er för att lag­ra ener­gi som in­te kan för­bru­kas med­det­sam­ma. Sol­cel­ler och vind­kraft be­hö­ver kom­plet­te­ras med sto­ra bat­te­ri­er som kan lag­ra ener­gin. Det kan för­stås fort­sät­ta bry­tas av barn­ar­be­ta­re i Kon­go, Ryss­land el­ler Ki­na men det finns fak­tiskt fyn­dig­he­ter i Sve­ri­ge. Kanske in­te så myc­ket i Hal­land, åt­minsto­ne in­te när det gäl­ler jordartsme­tal­ler. Ska vi fort­sät­ta le­va ett mo­dernt liv som ock­så kan bi­dra till ett fos­sil­fritt sam­häl­le, då är det mer än rim­ligt att man ock­så får fin­na sig i att det kan öpp­nas gru­vor och täk­ter i ens när­het. Att mar­kä­gar­na ska få mer be­talt och bätt­re rät­tig­he­ter är själv­klart, men det är en an­nan histo­ria.

” Det är bätt­re för mil­jön om det tas så nä­ra plat­sen det ska an­vän­das som möj­ligt.

Bild: Mons Bru­ni­us/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.