Plat­ser­na med mest gif­ter

Hal­land: Varberg och Halmstad, tätt följt av Falkenberg, har flest och störst för­o­re­na­de om­rå­den i lä­net.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ma­lin Strand­berg ma­lin.strand­[email protected] 010-471 50 25

Hal­land: I dag finns det 29 för­o­re­na­de om­rå­den med risk­klass 1, vil­ket in­ne­bär en myc­ket stor risk för män­ni­skors häl­sa och mil­jö.

En stor del av des­sa om­rå­den kan på­ver­ka bå­de yt­vatt­net och grund­vatt­net.

En­ligt Läns­sty­rel­sen i Hal­land finns det miss­tan­ke om att drygt 2 400 om­rå­den i lä­net är för­o­re­na­de. Även om för­ore­ning­ar i vat­ten, mark och se­di­ment sprids re­la­tivt lång­samt, kan sto­ra mäng­der för­ore­ning­ar spri­das snabbt vid till ex­em­pel över­sväm­ning­ar och skred. I takt med kli­mat­för­änd­ring­ar­na ökar ris­ken för bå­de jord­skred och över­sväm­ning­ar.

I dag finns det 29 om­rå­den med risk­klass 1, vil­ket in­ne­bär en myc­ket stor risk för män­ni­skors häl­sa och mil­jö. En stor del av des­sa om­rå­den kan på­ver­ka yt­vatt­net och samt­li­ga för­o­re­na­de om­rå­den kan på­ver­ka grund­vatt­net.

En­ligt mil­jö­hand­läg­ga­ren Ma­lin Sal­berg på Läns­sty­rel­sen i Hal­land har sa­ne­ring­en av kvar­te­ret Re­nen högs­ta pri­o­ri­tet, men även Holms tvätt i Halm­stads kom­mun och Tölö-tom­ten i Kungs­bac­ka kom­mun är i åt­gärds­ske­det. Ett pro­jekt som för till­fäl­let står still är ett för­o­re­nat om­rå­de i cen­tra­la Slö­inge (Slö­inge trä­för­äd­ling), där det finns på för­slag på att schakt­sa­ne­ra för att få bukt med för­ore­ning­ar­na i jor­den. Även hu­vud­stu­di­en i pro­jek­tet se­di­men­ten i ned­re Ätran har än­nu in­te på­bör­jats. Just nu lig­ger bol­len hos Fal­ken­bergs kom­mun.

– Det häng­er på att kom­mu­nen ska skic­ka in an­sök­ning­ar till oss. Där­ef­ter kan vi sö­ka bi­drag hos Na­tur­vårds­ver­ket. Se­di­ment­pro­jekt är pri­o­ri­te­ra­de och det finns av­sat­ta peng­ar till det, sä­ger Ma­lin Sal­berg.

Bild: Hå­kan Jo­hans­son

Bild: Annika Karl­bom/hå­kan Jo­hans­son/ola Fol­kes­son

Kvar­te­ret Re­nen, Vin­bergs de­po­ni och ham­nen i Falkenberg – med på lis­tan över för­o­re­na­de plat­ser i Varberg och Falkenberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.