Log­ging Linn sik­tar mot top­pen

Grim­ma­red: Ar­bo­rist, världs­mäs­ta­re och in­flu­encer. Linn Ar­vids­son från Grim­ma­red räds var­ken höga höj­der el­ler för­do­mar.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ro­bert Lund­berg ro­bert.lund­[email protected]

Linn Ar­vids­son läm­na­de New York när läng­tan till sko­gen blev för stor. Nu är hon världs­mäs­ta­re, ar­bo­rist och in­flu­encer. Vi fick föl­ja med hen­ne en dag i sko­gen.

Det är nå­got spe­ci­ellt med sko­gen. Det är in­te svårt att för­stå de som be­ta­lar sto­ra peng­ar för att få upp­le­vel­sen som är Linn Ar­vids­sons var­dag. Fast så är in­te Linns var­dag spe­ci­ellt van­lig hel­ler. Hon är re­ge­ran­de världs­mäs­ta­re i log­ging, dri­ver egen ar­bo­rist­verk­sam­het och följs av över 11 000 män­ni­skor på Instagram.

– In­tres­set för sko­gen har all­tid va­rit med mig. Jag har bott i Jön­kö­ping och New York, jag har va­rit ute och rest men all­tid när jag kom­mit hem hit har det va­rit så skönt att kom­ma ut i sko­gen. Det är sko­gen jag ska va­ra i.

Även om Linn är upp­vux­en i pap­pas skog och var med ute som barn, var det först när hon var 18 som hon tog upp mo­tor­så­gen och ba­ra tre år se­dan det blev hen­nes yr­ke. In­nan var det hoc­keyn som loc­ka­de. Från Ved­di­ge, till Varberg och vi­da­re till Jön­kö­ping och HV71. Ef­ter att ha flyt­tat hem till Varberg igen fort­sat­te hon spe­la med Var­bergs ju­ni­or­her­rar men att ar­be­ta med mo­tor­så­gen he­la da­gar­na och sen hål­la i en hoc­key­klub­ba på kväl­lar­na blev för på­fres­tan­de för ar­mar­na.

– Nu för ti­den trä­nar jag in­te ens på gym. Det be­hövs in­te. När jag kom­mer hem på kväl­lar­na är jag of­ta helt slut.

Bå­de log­ging och skogs­bran­schen är tra­di­tio­nellt mans­do­mi­ne­ra­de om­rå­den och som ung och kvin­na har Linn stött på en del för­do­mar.

– Ja det har jag men det har in­te va­rit så far­ligt som jag tänk­te att det kun­de bli. El­ler så är jag ba­ra här­dad från hoc­keyn och upp­väx­ten med två brö­der. Jag har ett samar

be­te med Husqvar­na och ge­nom dem gör jag en del event hos åter­för­säl­ja­re, där jag vi­sar upp de­ras pro­duk­ter och spor­ten. Då är det all­tid äld­re gub­bar som kom­mer fram och stäl­ler li­te kugg­frå­gor om mo­tor­så­gen för att se om jag vet vad jag pra­tar om.

Log­ging är upp­de­lat i fem täv­lings­mo­ment. Fäll­ning, ked­je­byte, mark­kap, kom­bikap och kvist­ning. Var­je del är en in­di­vi­du­ell täv­ling men al­la po­äng räk­nas sam­man på slu­tet för att få en to­tal­seg­ra­re. När VM av­gjor­des 2018 i Trond­heim vann Linn bå­de fäll­ning och mark­kap. Dess­utom kom hon tvåa i kom­bikap vil­ket gjor­de att hon även vann to­tal­se­gern.

– Var­je täv­lings­mo­ment är värt oli­ka myc­ket. Högst po­äng får man i fäll­ning me­dan ked­je­byte ger minst.

Där­för gäl­ler det att va­ra ex­tra bra i de gre­nar som ger mer po­äng. Sen be­dö­mer även do­mar­na hur man job­bar och hur sä­kert man ge­nom­för det. Tan­ken är att det ska va­ra så likt det man gör ute i sko­gen som möj­ligt.

Världs­mäs­ter­ska­pen i log­ging av­görs vart an­nat år och årets täv­ling av­görs i Ser­bi­en. Fast Linn vet än­nu in­te om det blir nå­got VM i år.

– För­ra VM var förs­ta gång­en det fanns en dam­klass med och ar­ran­gö­rer­na har än­nu in­te be­stämt om den klas­sen ska fin­nas kvar. Sam­ti­digt är det ing­en stor sport och det finns ing­et för­bund el­ler nå­gon lag­le­da­re som or­ga­ni­se­rar allt men jag hop­pas verk­li­gen att jag får åka iväg och för­sva­ra mitt guld.

Bild: Annika Karl­bom

Se fler bil­der på Log­ging­linn, Linn Ar­vids­son, kör mo­tor­såg i sko­gen.

Linn Ar­vids­son trivs bäst i sko­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.