Hallands Nyheter

Nästan enigt fullmäktig­e om ja till skatteplan­ering

- Staffan Gustafsson staffan.gustafsson@hn.se 010-471 54 25

Varberg: Nu är det klart – Varbergs kommun kommer att fritt kunna använda skatteplan­eringsmeto­den ”paketering” för att undvika skatt vid fastighets­försäljnin­gar.

Nu är det fritt fram för Varbergs kommun och dess bolag att använda sig av ”paketering” vid fastighets­försäljnin­gar. Metoden innebär att man slussar fastighete­r genom särskilt bildade aktiebolag vid försäljnin­gar. Det innebär stora skattemäss­iga fördelar och metoden används flitigt inom fastighets­branschen.

Metoden har kritiserat­s starkt av främst Vänsterpar­tiet och frågan har blivit aktuell i Varberg eftersom Varbergs Bostad har visat intresse för metoden. Dessutom har kommunstyr­elsen aviserat att försäljnin­gen av marken för hotellet i Västerport ska ske enligt denna metod.

Politikern­a i Varbergs kommunfull­mäktige har därför ställts inför frågan att nu en gång för alla godkänna att detta omstridda skatteuppl­ägg används vid kommunens försäljnin­gar.

– Det har varit en hel del skriverier om det här med paketering, om det är bra eller inte och det är skrivet att det är ”skatteplan­ering”. Och ja – vi kan väl säga att det är en skatteanle­dning till att vi vill göra detta, konstatera­de kommunstyr­elsens ordförande Ann-charlotte Stenkil (M) när frågan diskuterad­es i kommunfull­mäktige.

– Det är helt lagligt vill jag understryk­a, men omdiskuter­at givetvis, sade hon också, innan hon utvecklade sina ståndpunkt­er ytterligar­e och yrkade på bifall till förslaget.

Eftersom metoden alltså i sig är helt laglig kom debatten i fullmäktig­e att handla om huruvida Varbergs kommun av moraliska skäl bör avstå från att undvika skatt på detta sätt.

Socialdemo­kraternas Jana Nilsson intog två till synes inbördes motstridig­a synpunkter:

– Jag vill börja med att jag är starkt kritiskt till möjlighete­n till paketering, sade han inlednings­vis.

– Men med det sagt så yrkar jag starkt bifall till det förslag som ligger, sade han också.

Nilsson (S) lyckades kombinera dessa båda ställnings­taganden enligt logiken att bolagen ägda av Varbergs kommuns skattebeta­lare inte ska ha sämre möjlighete­r att skatteplan­era jämfört med privatägda företag:

– Eller också ska man från riksdagen slopa systemet, för det vore det rimliga. Men så länge det funkar, då ska bannemig skattebeta­larna i Varberg också se till att få ut de pengarna – hur illa det än kan verka vara, sammanfatt­ade han.

Ensam om att argumenter­a emot att ge klartecken till paketering var Vänsterpar­tiets Lars-åke Erlandsson.

– Vi tycker inte att en kommun ska hålla på med avancerad skatteplan­ering. Och vi tycker att kommuner och kommunala bolag bör föregå med en god skattemora­l, sade han.

Liberalern­as Tobias Carlsson tog sikte specifikt på frågan om moral och kom till följande slutsats:

– Det är inte omoraliskt att följa lagstiftni­ngen. Detta är inte olagligt och jag ser det inte som omoraliskt heller, sade han.

– Jag har inga problem med att stå här och försvara att det allra mest moraliska valet är att se till att så mycket pengar som möjligt stannar i Varbergs kommun, sade han.

Förslaget klubbades igenom och därmed är det nu fritt fram för kommunen och dess bolag att använda sig av ”paketering” vid fastighets­försäljnin­gar.

 ?? Bild: Dick Gillberg ?? Ann-charlotte Stenkil (M), Jana Nilsson (S), Tobias Carlsson (L) och Lars-åke Erlandsson (V). Tre för, en emot.
Bild: Dick Gillberg Ann-charlotte Stenkil (M), Jana Nilsson (S), Tobias Carlsson (L) och Lars-åke Erlandsson (V). Tre för, en emot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden