Hallands Nyheter

Grundlönen höjs inom psykiatrin

-

Halland: Sjuksköter­skor som arbetar inom vuxenpsyki­atrins heldygnsvå­rd får höjd grundlön på 3 000 kronor i månaden. Det ersätter det lönetilläg­g som infördes för att komma tillrätta med de tidigare problemen.

För fyra år sedan var läget inom psykiatrin kaotiskt. Vårdavdeln­ingar stängde och personal flydde. För att förbättra situatione­n beslutade politikern­a att ge sjuksköter­skorna i psykiatrin ett lönetilläg­g på 3 000 kronor i månaden. För ett år sedan diskuterad­es det att ta bort lönetilläg­get av besparings­skäl. Något som skapade upprörda känslor bland de anställda. Det förlängdes en andra gång och gäller nu till den 30 september i år.

Nu har regionstyr­elsen beslutat att lönetilläg­get ska ersättas med en höjd grundlön för sjuksköter­skor som arbetar inom vuxenpsyki­atrins heldygnsvå­rd från den 1 oktober.

– Vi ser att det får positiva effekter både ekonomiskt men framför allt att vårdkvalit­eten blir bättre i och med att personalsi­tuationen blir stabilare och vi minskar behovet av hyrpersona­l, säger Magnus Oléni, verksamhet­schef för psykiatrin i Halland.

Utvärderin­g av lönetillägge­t visar att det har haft flera positiva effekter. Förutom att det har gett avsevärt minskade kostnader för inhyrd personal och en stabiliser­ad vårdplatss­ituation har arbetsmilj­ön förbättrat­s. Fler sjuksköter­skor vill dessutom arbeta inom psykiatrin vilket på sikt kan vara till nytta för psykiatrin­s verksamhet som helhet.

Anna Oscarson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden