Hallands Nyheter

Tandvården beredd ta emot coronasjuk­a

- Julia Paulsson jupa@hallandspo­sten.se 010-471 51 32

Halland: Med anledning av coronaviru­set är personer med luftvägssy­mtom inte välkomna till någon av Folktandvå­rdens mottagning­ar. Men problem med tänderna kan fortfarand­e uppstå och om det är akut finns det en lösning.

Om personer med bekräftad covid-19 eller symptom som skulle kunna innebära att man smittats av coronaviru­set får akuta tandproble­m finns det en mottagning beredda att ta emot dem. Men endast om det handlar om tandproble­m som absolut inte kan vänta tills patienten är symtomfri.

Folktandvå­rden Halland har tagit fram en rutin som innebär att den som är sjuk och i behov av tandvård ska ringa sin vanliga klinik som i sin tur gör en bedömning om det är ett akut läge. Då hänvisas patienten till en mottagning som är beredd på att ta emot patienter med bekräftad eller misstänkt coronasmit­ta.

– Det är i stort sett bara vid livshotand­e situatione­r, exempelvis om man är mycket svullen. Många tillstånd går att åtgärda genom smärtstill­ande och antibiotik­a, men i vissa fall måste man ta bort en tand eller borra, säger Jelena Sannabo, områdesche­f för Folktandvå­rden Halland.

Om ett samtal med en tandläkare inte räcker för att bedöma situatione­n har man också öppnat upp för att börja med videokonsu­ltationer. Tre tandläkare har utbildats i att hantera videoverkt­yget som regionens vårdcentra­ler redan använder.

Än har den förberedda mottagning­en inte behövt ta emot några patienter och videoverkt­yget har inte kommit till användning.

Jelena Sannabo vill inte berätta vilken av Folktandvå­rdens mottagning­ar som kommer ta emot personer med luftvägssy­mptom eftersom man inte vill att hallänning­arna ska åka dit på eget initiativ. Mottagning­en är inte heller bemannad utan det finns personal i beredskap på andra mottagning­ar som kan ta sig dit.

Varför har man valt lösningen att ha en mottagning i beredskap?

– På grund av att skyddsutru­stningen alltid ska finnas på rätt ställe och det ska finnas personal som är utbildad i att hantera den. Patientern­a ska ha en enskild ingång, det finns flera faktorer enligt Folkhälsom­yndigheten­s rekommenda­tioner, säger Sannabo.

Personalen som kan behöva jobba på mottagning­en kommer att använda samma skyddsutru­stning som används inom sjukvården. Folktandvå­rden följer de riktlinjer som Region Halland tagit fram för hanteringe­n av patienter med bekräftad eller misstänkt covid-19.

 ?? Bild: Janerik Henriksson/tt ?? Om en person med luftvägssy­mtom är i behov av tandvård kommer personalen på mottagning­en använda samma skyddsutru­stning som sjukvårdsp­ersonal gör i kontakt med coronapati­enter.
Bild: Janerik Henriksson/tt Om en person med luftvägssy­mtom är i behov av tandvård kommer personalen på mottagning­en använda samma skyddsutru­stning som sjukvårdsp­ersonal gör i kontakt med coronapati­enter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden