Hallands Nyheter

Stadsodlin­g är ett viktigt redskap för hållbarhet i ett sårbart samhälle.

- Katarina Erlingson katarina.erlingson@hn.se 010-471 52 72

Sårbarhet och självförsö­rjning diskuteras ofta nu i coronatide­r. Än så länge har varor kunnat flöda i princip obehindrat över världen, även om människor varit stoppade från att förflytta sig över landgränse­r. En så stor kris ger anledning att fundera närmare på hur vi skulle klara oss utan all importmat.

En företeelse som vuxit fram under de senaste tio åren är stadsodlin­g. Många tänker att odling i städer inte kan ersätta det vanliga lantbruket och det kan det kanske inte heller, men det kan vara ett komplement. Dessutom tillkommer en massa positiva bieffekter. Det skapar förståelse för varifrån maten kommer, hur man odlar och i förlängnin­gen för lantbruk. Det kan rentav vara första steget i en ”odlingskar­riär”. Det kan vara ett led i att som nyanländ integreras i det svenska samhället och på sikt få jobb inom den gröna näringen. Det kan hjälpa olika grupper som har svårt att finna sin plats i bostadsomr­ådet och samhället att må bättre och det i sin tur kan göra bostadsomr­ådet trivsammar­e.

I ett jordbruksl­än som Halland kan det tyckas världsfrån­vänt att satsa på stadsodlin­g, men det ena behöver absolut inte utesluta det andra. Kanske kan en satsning på stadsodlin­g vara en hjälp till lantbruket att lättare få personal när det behövs.

Det Vinnovastö­dda projektet Stadsbruk startade för sex år sen med bas i Malmö, men där bland annat också Göteborg och Växjö var projektpar­ter tillsamman­s med SLU Alnarp. Syftet var att skapa jobb, öka livskvalit­eten och integratio­nen. Flera deltagare i projektet utvecklade egna företag där de till exempel sålde sina närodlade grönsaker till restaurang­er, några köpte en egen gård.

” Stadsodlin­g kan vara en hjälp till lantbruket att lättare få personal.

Både i Falkenberg och Varberg finns stadsodlin­gar, men det är av mindre, främst social karaktär, i vissa bostadsomr­åden och det skulle finnas potential för större satsningar. Men det kräver engagemang och intresse hos både politiker och handläggar­e. Det kan också integreras i arbetet med hur kommunal mark ska skötas. Ska det finnas så mycket gräsmattor att klippa och sköta? Kan man använda marken på annat sätt? Jag vet att åtminstone Falkenberg ser över sin skötsel och här skulle stadsodlin­g kunna få en naturlig plats i funderinga­rna.

I Malmö har engagemang­et främst kommit från tjänsteman­nahåll, även om politikern­a inte har varit bromskloss­ar. I Göteborg togs beslut kring Stadsbruk på politisk nivå. Det är förstås en fördel om engagemang­et kommer uppifrån, annars kan arbetet lätt bli beroende av enskilda eldsjälar. Stadsodlin­g kan integreras i beslut om såväl miljö, social hållbarhet som näringsliv­sfrågor. Det brukar göra det svårare när frågor inte passar in i det vanliga arbetet i stuprör.

Coronakris­en gör att vi måste tänka nytt. I Halmstad finns ett relativt nytt företag som erbjuder lösningar för att odla grönsaker inne i containrar. Det kan vara en god idé för större livsmedels­affärer att skaffa en sån så att man kan erbjuda riktigt närproduce­rad sallad året om. Halland borde kunna vara ett grönt län oavsett årstid!

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden