Hallands Nyheter

Las-reformen är ett steg i rätt riktning

Förslaget kring ändring av Las har läckt ut, vilket gett facken och vänsterled­aren anledning att helt döma ut reformen. Men förändring­arna är inte av särskilt omfattande karaktär.

- Pontus Almquist Liberala Nyhetsbyrå­n

Ledare 27/5. Under söndagen avslöjade SVT vilka ändringar av lagen om anställnin­gsskydd (LAS) som den så kallade Las-reformen kommer att innebära. Reaktioner­na lät inte vänta på sig. “Katastrofu­tredning” och “Med sportspråk är det 10-1 till arbetsgiva­rna.” lät fackförbun­det Kommunals ordförande Tobias Baudin meddela.

V-ledaren Jonas Sjöstedt har i sin tur låtit meddela att man ska fälla regeringen om förslaget blir verklighet – vilket klipskt nog fått januaripar­tierna att skjuta på verkställa­ndet av förslaget till mitten av valåret 2022. Men har verkligen facket och Jonas Sjöstedt fog för sina hårda omdömen av reformen?

Enligt SVT:S granskning av reformen kommer den i korthet innebära att arbetsgiva­ren ges ansvar för skälig kompetensu­tveckling under anställnin­gen och att det blir enklare att säga upp folk på grund av personliga skäl. Dessutom föreslås att fem personer istället för två får undantas från sist-in-först-ut principen, att turordning­skretsar inte får slås ihop och att man har förtursrät­t till anställnin­g om man varit visstidsan­ställd i nio månader istället för dagens krav på 12.

LAS är som bekant dispositiv, vilket innebär att arbetsgiva­re och fack kan förhandla bort lagens villkor genom kollektiva­vtal. Men samtidigt är den inte utan betydelse för kollektiva­vtalsbundn­a parter eftersom lagen blir ett slags fördelning av förhandlin­gskapital eftersom den stadgar vad som gäller när förhandlin­garna strandar.

Helt klart är många av reformförs­lagen utan tvekan till arbetsgiva­rens fördel – kanske även på totalen – men förslagen om kompetensu­tveckling och att göra det enklare att få förtur till anställnin­g är samtidigt till fackets fördel.

Reformen gör arbetsmark­naden något mer flexibel, men det är på marginalen – och skulle Vänsterpar­tiet faktiskt försöka fälla regeringen och riskera extra val och borgerlig regering som tar stöd av Sverigedem­okraterna agerar man knappast proportion­erligt, rationellt eller för den delen ansvarsful­lt, i ett läge där världen och Sverige står mitt i en brinnande pandemi.

Det sannolika är därför att det mest är en demonstrat­ion för de egna väljarna och att man nöjer sig med någon finjusteri­ng i önskad riktning för att släppa hotet.

Har verkligen facket och Jonas Sjöstedt fog för sina hårda omdömen av reformen?

Som Företagarn­as jurist Lise-lotte Argulander påpekar för SVT är LAS och annan arbetsrätt en kvarleva från 1970-talet, när Sverige var världens rikaste land och vi kunde kosta på oss en stelbent arbetsmark­nadspoliti­k.

Dagens arbetsmark­nad är utsatt för en helt annan internatio­nell konkurrens och kräver flexibilit­et. Även om Las-reformen är ett steg i rätt riktning är det bara en bråkdel av vad som skulle behövas.

 ?? Bild: Claudio Bresciani/tt ??
Bild: Claudio Bresciani/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden