Hallands Nyheter

Varför ger kommunen islam en särställni­ng?

-

Varberg. I veckan som gick släppte Varbergs kommun sin årsredovis­ning för 2019. Detta dokuments framsida illustrera­s av en bild med tre personer. En av dessa bär muslimskt huvudduk, övriga två har inga religiösa markörer. I redovisnin­gen finns ett flertal andra bilder av människor, ej heller någon av dessa bär något kristet kors, eller någon annan symbol för någon annan religion än Islam. Islam är den enda religionen som framhävs i redovisnin­gens grafik.

En tillfällig­het? Dagen efter att redovisnin­gen lämnats ut uppmärksam­mar Varbergs kommuns facebook avslutet på den muslimska fastemånad­en ramadan, och önskar ”en glad Eid Mubarak”. Några liknande hälsningar i samband med påsk eller jul står inte att finna. Innan påsk lades det upp en uppmaning att hålla avstånd om man firar, men någon motsvarand­e ”glad påsk”-hälsning finns inte. Julen uppmärksam­mades över huvud taget inte, om man inte räknar informatio­n om hur sophämtnin­gen påverkades av de röda dagarna. Därtill kan man konstatera att kommunsida­ns omslagsfot­o återigen visar en kvinna i muslimsk huvudduk, medan övriga personer på bilden inte kan ses represente­ra någon annan religion.

Detta väcker frågan varför islam ges en sådan uppenbar särställni­ng gentemot kristendom­en och övriga religioner. Är detta resultatet av en enskild aktivist bland kommunens tjänsteper­soner, eller är det en medveten inriktning från styrande politiker? Om så, varför? Anser man att islam är den religiösa normen i Varberg? Vill man att den ska vara det?

Erik Hellsborn (SD) Andreas Havasi (SD)

 ?? Bild: Annika Karlbom ?? Erik Hellsborn (SD) och Andreas Havasi (SD)
Bild: Annika Karlbom Erik Hellsborn (SD) och Andreas Havasi (SD)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden