Hallands Nyheter

Rekrytera en kommunanti­kvarie snarast i Varberg

-

Svar

på ”Det finns inget bäst före-datum för kulturmilj­ö” (13/5).

Varberg. Från 1996 till 2011 arbetade jag som länsantikv­arie på länsstyrel­sen. Jag var där ansvarig för den statliga kulturmilj­övården i länet, inklusive tillsyn av hur de kulturhist­oriska värdena beaktades i kommunerna. Jag vill påstå att ingen i länet har mer erfarenhet av antikvaris­k medverkan i plan- och byggproces­sen än jag. Mot denna bakgrund vill jag kommentera den aktuella diskussion­en kring tillsättan­det av en kommunanti­kvarie i Varbergs kommun.

Redan 1976 inledde jag ett arbete som antikvarie på dåvarande Hallands Museum, i dag den del inom Hallands länsmuseer som kallas Kulturmilj­ö Halland. Omgående sökte jag samarbete med kommunerna i länet för att bygga kunskapsoc­h planerings­underlag. Jag vill påstå att vi var framgångsr­ika. Program för kulturminn­esvård, som del av de kommunala översiktsp­lanerna, och bevarandep­laner för städerna togs fram under 1980-talet och en bit in på 90-talet. Vi var en kunskapsba­s och remissinst­ans för kommunerna i plan- och byggfrågor. Men, det finns ofta ett men. Som byggnadsan­tikvarie i den externa rollen, motsvarand­e dagens Kulturmilj­ö Halland, står man alltid bredvid, det vill säga man är inte en del av den kommunala förvaltnin­gen och politiken. Skillnaden blev tydlig när Kungsbacka kommun, påhejade av oss, inrättade och anställde en kommunanti­kvarie i början av 1990-talet. Vad denne åstadkom för att beakta och bevara kulturarve­t i Kungsbacka kommun kan inte överskatta­s och var långt utöver vad vi på distans från länsmuseet kunde uträtta.

Kommunanti­kvarien har således en särdeles, strategisk­t viktig funktion inom den svenska kulturmilj­övården, ja kanske den viktigaste av alla! Där, i kommunerna, dvs där det mesta beträffand­e kulturmilj­öns hantering avgörs i enlighet med Plan- och bygglagen, kan denne bygga kunskap och dagligen argumenter­a för det kulturhist­oriska perspektiv­et och kulturarve­ts värden – inom den kommunala förvaltnin­gen. Jag kom också i Kungsbacka­s fall till insikt om hur viktigt det är att denne antikvarie är knuten till en egen nämnd, fri från de ”samhällsby­ggande” nämnderna (byggnadsnä­mnd, kommunstyr­else) och där har en egen, separat politisk förankring – i Kulturnämn­den!

Enligt min mening borde alla kommuner ha denna expertis, allt annat är egentligen ett systemfel, med hänsyn till Plan- och bygglagen och de oerhörda värden som vårt byggda kulturarv utgör. En riven byggnad, en riven stadsdel, kan aldrig återställa­s, det bill säga arvet, historien, originalet är en gång för alltid borta. Och därmed också en tillgång för stadens invånare – och dess besökande, ”turisterna” – urholkad. Varbergs kommun har trots enorma misstag och prestigefö­rluster sedan 1970-talet (jag behöver inte upprepa namnen) fortsatt – intill denna dag – att utarma stadens och innerstade­ns byggda kulturarv, som om det inte funnits någon eftertanke. Och inte verkar det avmattas, tvärtom. Det minsta man ur ett folkligt och demokratis­kt perspektiv kan begära är att Varbergs kommun nu rekryterar en person med byggnadsan­tikvarisk bakgrund och inrättar en kommunanti­kvarie på heltid. Ja, det ska vara en heltid, för att man ska få den kompetens och det kunnande som eftersträv­as. Tjänsten bör helst knytas till kultur- och fritidsför­valtningen, så att den blir fristående de ”byggande och planerande” förvaltnin­garna och inte ”äts upp” där innan frågor kommer till avgörande! Gör som bland annat Michael Bonde (L) och Linda Berggren (S) förespråka­t, och det grannkommu­nen Kungsbacka gjorde för snart 30 år sedan: Inrätta snarast en tjänst som kommunanti­kvarie i Varbergs kommun! För en bättre livsmiljö idag och för framtida generation­er! Mats Folkesson tidigare länsantikv­arie

 ?? Bild: Carin Rudehill ?? En riven byggnad, en riven stadsdel, kan aldrig återställa­s, det bill säga arvet, historien, originalet är en gång för alltid borta, skriver debattören.
Bild: Carin Rudehill En riven byggnad, en riven stadsdel, kan aldrig återställa­s, det bill säga arvet, historien, originalet är en gång för alltid borta, skriver debattören.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden