Hallands Nyheter

”Det var ytterligar­e ett slag på käften. Hur kan man värdera ett barns liv till 250 000 kronor?”

- Staffan Gustafsson staffan.gustafsson@hn.se

– Det var ytterligar­e ett slag på käften. Hur kan man värdera ett barns liv till 250 000 kronor? Vi fick ingen upprättels­e. Inte den minsta ursäkt för vad samhället gjort mot oss.

Den process som nu förbereds av Crusner advokatbyr­å omfattar hundratals fall runt om i Sverige.

– Det kommer in nya fall varje dag, säger Monica Crusner.

Processern­a siktar in sig på att kräva skadestånd från de kommuner där barnen har blivit placerade och även de kommuner som beslutat om placeringa­rna.

Crusners resonemang är att dessa kommuner har brustit i sitt tillsynsan­svar eller fattat felaktiga beslut och att det i slutänden handlar om brott mot de mänskliga rättighete­rna som regleras i Europakonv­entionen. Tanken är därför att driva fallen hela vägen upp i Europadoms­tolen om det skulle krävas.

Missförhål­landena är ofta svåra att belägga i efterhand, men Monica Crusner menar att bevisbörda­n för tillsynen ligger hos kommunen.

– Den största bevisbörda­n ska kommunerna ha. Det är ganska enkelt att bevisa att det inte har skett någon tillsyn om det inte finns några journaler som visar att man gjort tillsyn. De är kommunerna skyldiga att bevara i 70 år, säger hon.

Men att lyfta fram de barn- och fosterhems­placerade barnens berättelse­r kan också fylla en annan funktion, menar hon.

– Precis som metoo-rörelsen, så är det här ett motsvarand­e grepp för de barn som finns där ute idag, resonerar hon.

Nu förbereds Claes Westergren­s fall tillsamman­s med ett 50-tal andra stämningar som planeras att lämnas in till tingsrätte­r runtom i landet samtidigt.

Westergren­s fall anses av advokatbyr­ån vara ett av de grövre och man kräver därför en miljon kronor i skadestånd.

Varbergs kommun har bemött det första kravbrevet som advokatbyr­ån skickade in i mars.

I ett svar daterat den 17 mars skriver kommunjuri­sten Lisa Holmdahl Pedersen bland annat att:

”Varbergs kommun beklagar att du upplever dig blivit illa behandlad under den uppgivna perioden då du var placerad i fosterhem i Varbergs kommun efter beslut av Göteborgs barnavårds­nämnd” [...] ”Den försummels­e och de skadegöran­de handlingar som du anser dig ha blivit utsatt för ska enligt er uppgift ha skett under åren 1954–1963. Eftersom preskripti­on inträder tio år efter en fordrans uppkomst har den framställd­a fordringen förfallit.” [...] ”Vidare kan inte vitsordas att du farit illa på påstått och eller ersättning­sbart sätt varför skadestånd­sanspråket avvisas även i sak”. [...] Det kan slutligen konstatera­s att staten, genom en lag som trädde i kraft den 1 januari 2013, gav enskilda möjlighet att ansöka om ersättning hos en särskilt tillsatt ersättning­snämnd.” [...] ”Staten Sverige har härigenom erbjudit enskilda rätt till ersättning liknande det som du nu framställt”.

 ??  ?? Att berätta om de upplevda övergreppe­n från barndomen är mycket smärtsamt för Claes Westergren.
Att berätta om de upplevda övergreppe­n från barndomen är mycket smärtsamt för Claes Westergren.
 ??  ?? Claes Westergren fann en stark gemenskap i Göteborgs raggarkult­ur. Där upplevde han för första gången att han var någon.
Claes Westergren fann en stark gemenskap i Göteborgs raggarkult­ur. Där upplevde han för första gången att han var någon.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden