Hallands Nyheter

”Fler måste testas för att trycka ner smittan”

- Anja Haglund/tt Lars Larsson/tt

Antalet personer som testades för coronaviru­set sjönk under förra veckan – och nu meddelar Folkhälsom­yndigheten att det kanske inte behövs 100 000 tester i veckan. Men professor Tove Fall anser att alla med symtom bör testas för att trycka ner smittan. Och socialmini­stern håller fast vid 100 000.

Sveriges uttalade mål har varit 100 000 tester i veckan för pågående covid-19-sjukdom. Nu meddelar Folkhälsom­yndigheten att numerären inte är så viktig.

– När vi tog fram den här strategin i mitten på april gjorde vi beräkninga­r på antalet tester som vi antog att det skulle finnas ett behov av, enligt den situation vi befann oss i då, säger Karin Tegmark Wisell, avdelnings­chef på myndighete­n.

Då hade Sverige drygt 40 nya Ivafall per dag. I dag är siffran 10–15 nya fall per dag, en minskning ner till ungefär en tredjedel.

– Det gör att vi också ser över de här beräkninga­rna, och kan konstatera att det är svårt att göra estimering­ar av hur många fall vi anser ska testas för att vi ska ha ”mättat” vårt behov. Jag vill på det här sättet peka på att vi lämnar fokus på numerären i det här och i stället vill fokusera på att vi måste etablera en ändamålsen­lig testning som fyller behoven, säger Tegmark Wisell.

Hur många tester som kan komma att behövas framöver kan hon inte svara på.

– Det vi ser är att det är viktigt att vi har en hög kapacitet, för vi vet inte vilken vändning epidemin kommer att ta, och vi ser att det bör finnas en kapacitet som bör ligga i den storleksor­dningen vi tidigare kommunicer­at. Men behovet kommer att variera under utveckling­en.

I helgen uttryckte socialmini­ster Lena Hallengren (S) att hon varit ”naiv” när hon utlovade 100000 tester i veckan. Hon hade trott att det skulle bli huggsexa mellan regionerna om att få utnyttja den utbyggda analyskapa­citeten.

Förra veckan testades knappt 28 800 personer för pågående infektion med det nya coronaviru­set, vilket är cirka 4 000 färre jämfört med veckan före. Hallengren är missnöjd med att testerna inte ökar mer, men tror att Kristihimm­elfärdshel­gen kan ha spelat in.

– Jag tänker inte på något sätt backa från målet om 100 000 tester, det är den storleksor­dning vi borde ha, säger Hallengren apropå frågor om antalet är mindre viktigt.

– Men man kan ha testning som ser lite olika ut i landet. Har man få smittade kan man ha mycket mer av smittspårn­ing, det är det som jag ser som den framkomlig­a vägen när vi får ner smittsprid­ningen, säger hon.

Syftet med utökad testning är dels att förhindra smittsprid­ning och därmed rädda liv, dels att få samhället att fungera genom att osmittade personer kan återgå till arbetet.

Förra veckan gav regeringen beskedet att fler sjuka ska få provta sig, men en läkare måste göra bedömninge­n och det ska ske först då en person varit sjuk en längre tid. Tove Fall, professor i molekylär epidemiolo­gi vid Uppsala universite­t, anser dock att Sverige måste vässa sin strategi för provtagnin­g och ge alla som har feber, hosta eller andra misstänkta symtom som kan tyda på covid-19 chansen att testa sig.

– Även de som inte har så pass allvarliga symtom så att de behöver bli inskrivna ska testas. Det är mer av ett preventivt syfte och handlar om att minska smittan, säger Tove Fall.

För att få till en bred testning av samtliga med symtom kan det krävas en parallell organisati­on, utanför regionerna, som sköter verksamhet­en, framhåller hon.

– I Danmark har man nu mobilisera­t 50 000 prover i veckan just av den anledninge­n, där man kan gå in och göra tester utan att ha uppsökt läkare, säger hon.

Det är samtidigt viktigt att testningen också följs av åtgärder, och det handlar både om isolering och smittspårn­ing av nära anhöriga och andra kontakter.

– Kan vi bryta några smittkedjo­r så kommer ju det att leda till färre smittade och färre sjuka.

Invändning­ar finns dock om att det ännu är för tidigt att testa och smittspåra brett. Eftersom antalet smittade fortfarand­e är så pass stort skulle det ta för stora resurser i anspråk.

– Det är oerhört stora ekonomiska konsekvens­er på hela samhället att fortsätta ha en pågående stor samhällssm­itta. Ju mer vi kan få ner den och ju snabbare, desto mer kommer den investerin­gen att löna sig, säger Tove Fall.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden