Hallands Nyheter

Ta vara på sjuksköter­skorna

-

Vård. Låt oss uppmärksam­ma sjuksköter­skor i samband med internatio­nella sjuksköter­skedagen som firas 12 maj över hela världen.

Det är ett fantastisk­t yrke och vi känner lojalitet med patientern­a och med våra kollegor! Men nu är det brist på oss i alla 21 regioner och i nästan alla kommuner, visar ny statistik från Socialstyr­elsen.

Den goda nyheten är att det faktiskt finns sjuksköter­skor! Men så många som 14 000 sjuksköter­skor i arbetsför ålder har valt bort att arbeta inom hälso- och sjukvården, enligt statistik från Socialstyr­elsen. Majoritete­n har lämnat vården till följd av faktorer som lön, karriärmöj­ligheter och arbetsmilj­ö, visar en rapport från SCB. Det är faktorer som arbetsgiva­rna kan påverka.

Det finns därmed stora möjlighete­r för Region Halland och kommuner att återrekryt­era sjuksköter­skor, genom att erbjuda oss:

• Ett hållbart yrkesliv även för oss som jobbar 24/7. Vi behöver en schemalägg­ning där vi får minst 11 timmars sammanhäng­ande dygnsvila mellan arbetspass­en.

• Fyra veckors sammanhäng­ande sommarseme­ster.

Vi vill liksom resten av invånarna få vår lagstadgad­e semester i juni, juli och augusti.

• Förutsättn­ingar att arbeta heltid hela yrkeslivet. 32 procent av landets sjuksköter­skor arbetar deltid, om vi fick förutsättn­ingar att arbeta heltid skulle det motsvara 7 645 fler kollegor.

• Löneutveck­ling över resten av arbetsmark­naden. När det är brist på sjuksköter­skor är det inte läge att snåla med löneutveck­lingen. Vi får signaler att Region Halland och kommunerna gör just det.

• Specialist­utbildning inom anställnin­gen. Vi uppmanar Region Halland och kommunerna att erbjuda oss sjuksköter­skor utbildning­sanställni­ngar (Akademisk specialist­tjänstgöri­ng, AST) som möjliggör studier till specialist med full lön.

Vi vill ha dialog med Region Halland och kommunerna om dessa frågor, så att fler sjuksköter­skor söker sig till och stannar inom den offentligt finansiera­de vården. Först då kommer invånarna i regionen få den goda och säkra vård man har rätt till!

Margot Kamruddin, avdelnings­ordförande Vårdförbun­det avd. Halland Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbun­det

 ?? BILD: JARI VÄLITALO ?? Region Halland och kommunerna behöver ta vara på sina sjuksköter­skor, tycker Margot Kamruddin och Sineva Ribeiro.
BILD: JARI VÄLITALO Region Halland och kommunerna behöver ta vara på sina sjuksköter­skor, tycker Margot Kamruddin och Sineva Ribeiro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden