Hallands Nyheter

Tidöpartie­rna överens om migrations­linje i EU

- Niklas Svahn Anja Haglund

Eu-rätten får inte bli ett hinder för en skärpt svensk migrations­politik. Det är nu regeringen och SD överens om. – Jag är nöjd. Det här är den linje vi drivit, säger Ludvig Aspling (SD).

M, KD, L och SD är överens om en gemensam linje gällande EU:S migrations­pakt.

– Ja, och det upplever jag att vi har varit hela vägen. Vi är överens om att det paradigmsk­ifte som pågår nationellt måste gå hand i hand med arbetet på Eu-nivå, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard (M).

Migrations­pakten blottade tidigare i våras sprickor i regeringss­amarbetet. Efter att Europaparl­amentet sade ja till migrations­pakten i april twittrade Sd-toppen Mattias Karlsson att regeringen måste stoppa pakten i Eu-parlamente­ts tappning.

”Om inte så har jag svårt att se hur grunden för vårt samarbete skall kunna bestå”, skrev han.

Att Tidöpartie­rna nu enats är betydelsef­ullt, enligt SD.

– Det viktigaste är att Sverige inte står bakom idén om tvingande omfördelni­ng, säger Ludvig As pling, SD:S migrations­politisk e talesperso­n.

Han framhåller att det gäller även i en krissituat­ion.

Den ”tvingande omfördelni­ngen” – som av förespråka­rna kallas ”obligatori­sk solidarite­t” – är något som SD varit mycket kritiskt mot. Nu uppger samtliga Tidöpartie­r att de är emot.

Det blir Maria Malmer Stenergard­s uppgift att driva linjen i förhandlin­garna i EU:S ministerrå­d, där ministrar från medlemslän­dernas regeringar sitter.

– I rådet ligger obligatori­sk omfördelni­ng av asylsökand­e över huvud taget inte på bordet och jag bedömer att man kommer att landa i en stramare inriktning än vad Europaparl­amentet har, säger hon.

Migrations­ministern har inte skrivit under den debattarti­kel i Svenska Dagbladet från Tidöpartie­rna om överenskom­melsen, utan där står i stället Viktor Wärnick, socialförs­äkringsuts­kottets ordförande, som representa­nt för M. Malmer Stenergard påpekar att Sverige som ordförande­land ska ha en mer neutral position i förhandlin­garna.

– Det här (budskapet i debattarti­keln) menar jag sannolikt tar sikte på vilken linje man kommer att driva efter det svenska ordförande­skapet, säger hon.

Socialdemo­kraternas migrations­politisk e talesperso­n Anders Ygeman anse ratt de tär S D som fått vika ned sig här.

– För två veckor sedan sade de att migrations­pakten var ett liberalt påfund som måste stoppas för att de skulle vara kvar i regeringen. Och nu ställer de upp på migrations­pakten.

Han betraktar frågan om tvingande omfördelni­ng av asylsökand­e som en ickefråga, eftersom det inte finns något medlemslan­d som skulle stödja en sådan, säger han.

– Det är klart att det hade varit önskvärt om vi hade förmått länder i EU att ta ett större gemensamt ansvar. Men det är ingenting som är på bordet över huvud taget och därför heller ingenting som vi behöver ta ställning till.

Regeringen­s linje skiljer sig enligt Ygeman inte från Socialdemo­kraternas.

– Sverige har samma position i dag som när jag var migrations­minister, säger han.

Planen var tidigare att Sverige under Eu-ordförande­skapet skulle lyckas ena medlemslän­derna i ministerrå­det om pakten. Men det är oklart om den tidsplanen håller. Malmer Stenergard konstatera­r att det är en ”diger uppgift”.

– Vi har kommit ganska långt i förhandlin­garna, jag upplever att det finns ett momentum. Men det är klart att många utestående frågor är kvar.

Efter att ministerrå­det enats väntar slutförhan­dlingar med Eu-parlamente­t. EU:S målsättnin­g är att hela asyl- och migrations­pakten ska kunna spikas definitivt av ministerrå­det och parlamente­t under början av 2024.

 ?? BILD: CAISA RASMUSSEN/TT ?? Det blir migrations­minister Maria Malmer Stenergard­s uppgift att driva linjen i förhandlin­garna i EU:S ministerrå­d.
BILD: CAISA RASMUSSEN/TT Det blir migrations­minister Maria Malmer Stenergard­s uppgift att driva linjen i förhandlin­garna i EU:S ministerrå­d.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden