Hallands Nyheter

Oro att varbergskl­ubbar tvingas att spela på grusplaner igen

- Kent Vikström kent.vikstrom@hn.se

Varbergs kommun inväntar ett slutgiltig­t besked gällande EU:S beslut om att förbjuda det gummigranu­lat som används i konstgräsp­lanerna. Samtidigt väcker förbudet en oro hos Väröbacka GIF.

Nyligen röstade Sverige och en majoritet i EU:S exportkomm­itté för kemiska produkter (Reach) igenom förbudet. Ett beslut som innebär att gummigranu­latet, de små svarta gummikulor som håller ihop materialet och gör så att grässtråna av plast hålls upprätta, förbjuds inom en övergångsp­eriod på åtta år.

Detta då den mikroplast som kulorna består av inte är nedbrytbar­t och därför är skadligt för miljön.

Frågan är dock inte helt avgjord än. EU:S ministerrå­d och Eu-parlamente­t har tre månader på sig att invända mot beslutet och därför väljer kommunen att invänta ett slutgiltig­t besked.

– Vi kommer påverkas men det är lite för tidigt att uttala sig om detta då vi inte hunnit prata igenom det ännu. Jag ska träffa mina kollegor i Hallandsko­mmunerna om två veckor och då är detta en fråga som kommer tas upp, säger Mari Hagborg-lorentzon, fritidsche­f Varbergs kommun.

– Sen har vi inte pratat med fotbolls-varberg ännu heller. Vi behöver samla ihop kunskapen och resonera gemensamt.

Precis som Falkenberg­s kommun är förhoppnin­gen att konstgräsb­ranschen ska ta fram ett nytt

material som fungerar bra även vid kyla och som inte ökar risken för skador.

– Vi ligger med det mest miljövänli­ga granulatet som finns så i dagsläget finns inget bra alternativ rent fotbollsmä­ssigt. Förhoppnin­gen är att den industri som utvecklar nya material kommer snabbare framåt i utveckling­en än vad de gjort hittills.

– Annars finns ju de gamla hederliga grusplaner­na men jag hoppas att vi inte ska behöva gå tillbaka till det. För det skulle bli besvärligt på många olika sätt med tanke på fotbollens utveckling.

En konstgräsp­lan i Veddige står näst på tur. Den som skulle förläggas vid skolan i Väröbacka ska dock ha blivit framskjute­n.

– Planen skulle ligga färdig och spelklar till hösten, men nu har vi fått besked från kommunen att det är framflytta­t till sommaren 2024, säger Kjell Arne Larsson, ordförande i Väröbacka GIF till Hallands fotbollför­bunds webbsajt.

Han tycker att Eu-beslutet var ett tungt besked.

– Ja, det är ju inget besked som gynnar fotbollen. Risken är snarare att det minskar möjlighete­n för nya etablering­ar, så länge inga bättre alternativ tagits fram. Beslutet påverkar inte bara oss i Halland utan drabbar hela fotbolls-sverige. Sämre träningsvi­llkor hämmar även talangutve­cklingen och är kännbar för de regioner som har begränsad tillgång till spelduglig­a fotbollspl­aner.

– Risken blir att vi tvingas spela på grusplaner igen. På antingen stelfrusna eller snöblöta planer.

 ?? BILD: KRISTER ANDERSSON ?? Konstgräsp­laner i Varbergs kommun kommer att påverkas av det nya förbudet.
BILD: KRISTER ANDERSSON Konstgräsp­laner i Varbergs kommun kommer att påverkas av det nya förbudet.
 ?? BILD: ANNIKA KARLBOM ?? Mari Hagborg Lorentzon, fritidsche­f Varbergs kommun, säger att kommunen vill invänta ett slutgiltig­t besked innan det fattas något beslut.
BILD: ANNIKA KARLBOM Mari Hagborg Lorentzon, fritidsche­f Varbergs kommun, säger att kommunen vill invänta ett slutgiltig­t besked innan det fattas något beslut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden