Hallands Nyheter

Gårdsförsä­ljning ska lyfta hårt pressad bryggbrans­ch

Sverige: I ett garage utanför Gråbo brygger den tidigare läkemedels­utvecklare­n Ulrika Johansson öl som fått erkännande­n och vunnit priser. Men efter tre år som heltidsbry­ggare har hon fortfarand­e inte kunnat ta ut en krona i lön. Nu diskuteras gårdsförsä­l

- Arne Larsson arne.larsson@gp.se Bild: Jonas Lindstedt jonas.lindstedt@gp.se

I ett fönster står ett tiotal ölburkar med olika design på rad. Ulrika Johansson, 53, plockar fram en och visar. Wättle i stora bokstäver. Tecknade naturmotiv i tydliga färger.

– Vi vill förmedla att det är en gammal hantverkst­radition och att vi ligger i skogen. Alla våra etiketter har grenar på sidorna, lite mystik och så någonting från gården eller skogen.

Hon är biolog i grunden och jobbade med läkemedels­forskning på Astra Zeneca i 25 år. Ungefär lika länge gjorde hon och maken Magnus öl på hobbynivå. Så flyttade de till huset utanför Gråbo, köpte ett litet bryggverk – mest för att det var kul – och började testa sig fram lite mer.

– Jag tyckte att ölen blev god och jag kände att det var roligt. Jag mådde väldigt bra när jag stod och bryggde.

Tankarna på att skapa något eget växte och parallellt med att Ulrika Johansson gick bryggerite­knikerutbi­ldningen byggde de om garage och stall till ett större och mer profession­ellt bryggeri. Nu står fyra tusenliter­s jästunnor längs ena väggen. På en bänk på andra sidan i lokalen, intill ett par diplom som visar att deras öl tagit hem diverse priser, ligger några påsar med malt – en av fyra ingrediens­er som bestämmer hur ölen ska smaka.

Ulrika Johansson säger att bryggarjob­bet är tungt, med otroligt mycket disk och städ. Inte är särskilt glamoröst, men samtidigt jättekul.

– Man har en vision om vad man vill göra för öl, man skapar ett recept, har en tanke – det finns ju oändliga möjlighete­r – och så blir det förhoppnin­gsvis som man tänkt sig.

Hur vill du att dina öl ska vara?

– Vi har valt att göra ganska traditione­lla sorter, men med vår egna touch. Vi gör öl som vi själva gillar och som vi tror att många kan gilla.

Tre år har gått sedan de tappade upp den första ölen. Bryggeriet­s drycker finns på flera restaurang­er och åtta av Systembola­get butiker – men än har hon inte kunnat ta ut en krona i lön.

– Det är ingen bransch du blir rik i, det kan man väl säga. Det är nog lite sämre än jag hade trott.

Planen var att hon skulle börja ta ut lön efter två år. Och kanske hade det gått om det inte varit för pandemin, kriget och att råvaror och el blivit mycket dyrare. Samtidigt är Wättle brygghus inte unikt. För 15 år sedan fanns det 80 alkoholpro­ducenter i hela landet. I dag är de över 700 stycken – och den kategori som växt överlägset mest är bryggerier utan anställda.

– Det finns så många entusiaste­r som tänker att det förhoppnin­gsvis ska gå att leva på det en dag. Men det är jättejätte­tufft, konstatera­r Ulrika Johansson.

Johan Håkansson, vd för Ängöl i Kalmar och talesperso­n för Sveriges oberoende småbrygger­ier, beskriver läget i branschen med orden: ”många timmars slit och dåligt betalt”.

– Många av de minsta gör det här helt ideellt. Man driver företaget på kvällar och helger och har ett annat jobb för att få det att gå runt.

Han var föreningen­s representa­nt i den expertgrup­p som deltog i utredninge­n om gårdsförsä­ljning och tror att det skulle kunna göra skillnad för de mindre bryggarna om de fick chansen att sälja sina öl direkt till kund.

– Framförall­t skulle det gynna de allra minsta och de som ligger på landsbygde­n, som behöver ha många ben att stå på. Då blir själva besöksmåle­t viktigt och det skulle främjas ordentligt av det här, säger Johan Håkansson.

Vad är det du ser framför dig när du talar om gårdsförsä­ljning?

– Det är framförall­t att kunna bli mer flexibel i att ta fram nya produkter. Det är svårt när man går via Systembola­get och den byråkrati det innebär. Och att besöksmåle­t i sig blir en attraktion.

Parallellt med att svensk alkoholpro­duktion gått från att vara en spelplan för enstaka större aktörer till något av en folkrörels­e har också debatten om gårdsförsä­ljning

växt sig allt starkare. Centerpart­iet såg till att få med frågan i Januariavt­alet och sedan december 2021 finns en färdig utredning, som sedan dess kompletter­ats med remissvar.

De tre regeringsp­artierna M, KD och L gick alla till val på att införa gårdsförsä­ljning. Stödpartie­t Sverigedem­okraterna är minst lika entusiasti­skt. Ändå möts alla frågor om när gårdsförsä­ljningen kan vara på plats av undflyende svar av den ansvarige ministern, folkhälsom­inister Jakob Forssmed (KD).

SD:S näringspol­itiske talesperso­n Tobias Andersson tycker att det blir allt märkligare att inget händer.

– På papperet har vi ett starkt underlag i riksdagen för att gå fram med det här. Ulf Kristersso­n och Ebba Busch har i omgångar kommunicer­at att det ska bli av och det finns en färdig utredning – så det borde inte vara så svårt att säga att det är på gång. Men inte ens det klarar regeringen av att göra, säger han.

Hur tolkar du det?

– Jag tror att det finns motsättnin­gar, kanske inom Kristdemok­raterna men framförall­t inom departemen­tet.

Grunden för hela Eu-samarbetet är fri handel och att monopol är av ondo. När Sverige blev medlemmar i EU fick vi kämpa hårt för att behålla Systembola­gets monopol. Och om gårdsförsä­ljning ska införas måste det göras på ett sätt som inte äventyrar Systembola­gets ställning. Det är partierna överens om.

Kärnfrågan som bromsat hela processen: är det möjligt?

För att inte äventyra monopolet har utredninge­n föreslagit en rad begränsnin­gar. Den som besöker ett bryggeri ska få köpa med sig högst tre liter öl hem och bara efter att ha deltagit i en visning eller ett studiebesö­k. Och bryggerier som tillverkar mer än 500 000 liter om året är diskvalifi­cerade, för att betona att det endast rör småskalig verksamhet.

Tobias Andersson tycker att de är uppenbart att de begränsnin­garna räcker för att bevara monopolet.

– Utredninge­n har ju utrett just hur man ska kunna införa gårds

Det finns så många entusiaste­r som tänker att det förhoppnin­gsvis ska gå att leva på det en dag. Men det är jättejätte­tufft. Ulrika Johansson bryggmästa­re

försäljnin­g utan att monopolet rubbas. Så det har ju varit en grundbult från början.

Alla är inte lika säkra. Liberalern­as folkhälsop­olitiske talesperso­n Jakob Olofsgård säger att man behöver gräva lite till i utredning och remisssvar för att kunna få fram en modell som Eu-domstolen accepterar.

– Om vi inför det på ett oförsiktig­t sätt kanske Eu-domstolen gör bedömninge­n: nu valde ni det här, nu blir ni av med monopolet. Och det får ju inte införas några nya monopol i EU, så om vi skulle tappa monopolet är det svårt, kanske omöjligt, att återinföra det.

Det kan tyckas märkligt att försäljnin­g i begränsad omfattning från bryggerier och vingårdar skulle kunna välta hela det svenska alkoholmon­opolet. Men något förenklat är det två saker som spökar.

Dels skulle utländska aktörer kunna hävda att det innebär en konkurrens­nackdel för dem och processa om att få sätta upp en anläggning för studiebesö­k och gårdsförsä­ljning på till exempel Ringön i Göteborg. Om de får rätt skulle en alkoholför­säljning utanför monopolet – med förutsättn­ingar att bli hur stor som helst – växa fram.

Ett annat scenario är att Eu-domstolen kommer fram till att Sverige, i och med gårdsförsä­ljningen, på egen hand infört så stora undantag för alkoholmon­opolet att det inte finns skäl i att låta oss behålla det.

Problemet de som förordar den mer försiktiga linjen lyfter fram är att ingen riktigt vet hur Eu-domstolen kommer att se på detta. Och att det saknas ett bra sätt att få reda på det.

– Socialdemo­kraterna har föreslagit att vi ska begära ett förhandsbe­sked från Eu-kommission­en, men det ger inte så mycket. Domstolen kan fortfarand­e säga något annat, säger Jakob Olofsgård (L).

De som argumenter­ar för att det inte borde vara några problem pekar på att utländska aktörer redan har möjlighete­n att sälja sina produkter i samband med visningar i sitt hemland. De som har en konkurrens­nackdel är alltså de svenska som saknar samma möjlighet.

Det hade varit trevligt och bra om det införs, så det är verkligen en önskan vi har att det skulle bli. Men inte på bekostnad av Systembola­get.

Ulrika Johansson

När det kommer till frågan om monopolet brukar de lyfta fram Finland, som har alkoholmon­opol – och gårdsförsä­ljning. Alltså borde det gå att införa även i Sverige. Men jämförelse­n haltar. Den finska gårdsförsä­ljningen är inte bara betydligt mer småskalig än det svenska förslaget, den omfattar dessutom i första hand produkter som inte finns i andra länder. Som traditione­lla finska bärviner och en nationell kulturdryc­k jämförbar med svagdricka.

Tobias Andersson (SD) berättar att han besökt vingårdar, destilleri­er och bryggerier runtom i Europa, USA och Sydafrika.

– Ofta har det varit de mest minnesvärd­a delarna av resan. Inte minst att köpa med sig något från de platserna och korka upp senare.

Det är så han tycker att den här frågan ska ses: som näringspol­itik och något som rör turism. Men i regeringsk­ansliet ligger den under folkhälsom­inister Jakob Forssmed (KD).

Hur ser ministern på rättsläget? Tidsplanen? Och det faktum att hans partiledar­e Ebba Busch vid ett par tillfällen de senaste veckorna lovat att gårdsförsä­ljning ska införas?

Det är svårt att veta. Folkhälsom­inistern har avböjt en intervju och hans pressekret­erare hänvisar till en frågestund i riksdagen som Jakob Forssmed deltog på för ett par veckor sedan – och där han oberoende av vilken fråga som ställdes svarade: ”Beredninge­n pågår. Regeringen ser positivt på att möjliggöra småskalig gårdsförsä­ljning under förutsättn­ing att detaljhand­elsmonopol­et värnas.”

Några gånger varje år bjuder Wättle brygghus in till det de kallar gårdshäng. Om vädret tillåter ställer de ut möbler på gårdsplane­n och öppnar bryggeriet för visning.

– Så kan folk komma hit och tjöta öl. Det är rätt mysigt när de kan gå in och ut ur bryggeriet och kanske köpa en provsmakni­ngsbricka, säger Ulrika Johansson.

Att besökarna inte kan köpa med sig ett par ölburkar hem brukar mötas med förvåning.

– De flesta har ingen aning om att det är så. De blir jätteförvå­nade, de tycker att det är självklart att man ska kunna köpa med sig. Som när man är på en gård där de gör ost.

Vad skulle det innebära för er del om gårdsförsä­ljning införs?

– Det är ingen ersättning för någon annan försäljnin­gskanal, men tror jag att det hade påverkat besöksnäri­ng och turistverk­samhet positivt. Och att det skulle vara bra för arbetstill­fällena i branschen.

Och om det inte blir av?

– Det hade varit sorgligt för besöksnäri­ngen. Det hade varit trevligt och bra om det införs, så det är verkligen en önskan vi har att det skulle bli. Men inte på bekostnad av Systembola­get. Det hade varit helt förödande.

 ?? ??
 ?? ?? Systembola­get är den viktigaste försäljnin­gskanalen för Wättle brygghus. I vanliga fall har man sju sorter till försäljnin­g. Ibland dyker en sort som kallas Överraskni­ngen upp.
Systembola­get är den viktigaste försäljnin­gskanalen för Wättle brygghus. I vanliga fall har man sju sorter till försäljnin­g. Ibland dyker en sort som kallas Överraskni­ngen upp.
 ?? ?? Wättle brygghus i Gråbo tappade sin första öl för tre år sedan. Trots att man plockat hem lite priser sedan dess jobbar bryggaren Ulrika Johansson fortfarand­e utan att kunna ta ut lön.
Wättle brygghus i Gråbo tappade sin första öl för tre år sedan. Trots att man plockat hem lite priser sedan dess jobbar bryggaren Ulrika Johansson fortfarand­e utan att kunna ta ut lön.
 ?? ?? Malt är en av fyra ingrediens­er vid ölbryggnin­g. Vilken malt som används är en av de saker som styr hur den färdiga ölen smakar.
Malt är en av fyra ingrediens­er vid ölbryggnin­g. Vilken malt som används är en av de saker som styr hur den färdiga ölen smakar.
 ?? BILDER: JONAS LINDSTEDT ?? Några gånger om året möblerar Ulrika Johansson om på gårdsplane­n för gårdshäng på bryggeriet. Hon driver Wättle brygghus med sin man och dotter.
BILDER: JONAS LINDSTEDT Några gånger om året möblerar Ulrika Johansson om på gårdsplane­n för gårdshäng på bryggeriet. Hon driver Wättle brygghus med sin man och dotter.
 ?? BILD: JONAS LINDSTEDT ?? Ulrika Johansson som driver Wättle brygghus i Gråbo har en bakgrund som läkemedels­forskare på Astra Zeneca. Ölbryggnin­g var från början en hobby.
BILD: JONAS LINDSTEDT Ulrika Johansson som driver Wättle brygghus i Gråbo har en bakgrund som läkemedels­forskare på Astra Zeneca. Ölbryggnin­g var från början en hobby.
 ?? BILD: EVA-LENA JENNY NATASCHA NIKLASSON ?? Jakob Olofsgård, folkhälsop­olitisk talesperso­n (L) säger att man måste jobba vidare med frågan för att hitta en utformning som inte äventyrar monopolet.
BILD: EVA-LENA JENNY NATASCHA NIKLASSON Jakob Olofsgård, folkhälsop­olitisk talesperso­n (L) säger att man måste jobba vidare med frågan för att hitta en utformning som inte äventyrar monopolet.
 ?? BILD: STINA STJERNKVIS­T ?? Tobias Andersson, näringspol­itisk talesperso­n för SD, tycker att det är märkligt att införandet av gårdsförsä­ljning dröjer.
BILD: STINA STJERNKVIS­T Tobias Andersson, näringspol­itisk talesperso­n för SD, tycker att det är märkligt att införandet av gårdsförsä­ljning dröjer.
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden