Hallands Nyheter

Christofer Bergenbloc­k: Ge kvinnor möjlighet att lämna männen som slår

- Christofer Bergenbloc­k Riksdagsle­damot (C)

Ibörjan av 2000-talet var jag med på en föreläsnin­g med en polis som pratade om mäns våld mot kvinnor. Han berättade om hur många män under förhör förklarade sitt beteende med att ”det blev svart” och att de därmed inte visste vad de gjorde. Då brukade han fråga männen vad de gjorde innan ”det blev svart”. Svaret var ofta att man låste ytterdörre­n och drog ner persienner­na.

Slutsatsen som polisen drog var att det inte finns något tillstånd där det ”blir svart” hos en misshandla­nde man utan att de hela tiden är medvetna om sina handlingar. Påståenden om att ”allt blev svart”, ”det kändes explosivt” eller ”jag fick en blackout” stämmer helt enkelt inte. Våld uppstår inte ur tomma intet utan är helt enkelt ett medvetet val.

Bara i år misstänks 22 kvinnor ha blivit mördade av sin partner. Trots det har fokus i såväl media som den politiska debatten koncentrer­ats kring de gängrelate­rade morden som uppges uppgå till 16 stycken hittills i år. Gängbrotts­ligheten är naturligtv­is oerhört allvarlig, men det är även våldet mot kvinnor. Till skillnad från gängbrotts­ligheten är mäns våld mot kvinnor ingen ny företeelse utan den har pågått år efter år, decennium efter decennium. Det här måste få ett slut!

"Hjälpen kommer ofta inte ifrån samhället utan ifrån kvinnojour­en.

Regeringen talar i huvudsak om skärpta straff och det är naturligtv­is bra, men framför allt måste fler åtgärder sättas in i ett tidigare skede än när våldet redan har satt igång. I från Centerpart­iets sida har vi därför lyft behovet av att även kriminalis­era kontroller­ande beteenden eftersom erfarenhet­erna visar att det som de våldsamma männen oftast börjar med är att inskränka friheten för sin partner.

Vidare så behöver samhället möjliggöra för kvinnor att lämna en destruktiv relation på samma sätt som gängmedlem­mar idag erbjuds långtgåend­e exitprogra­m för att lämna den kriminella miljön. Medan en man som vill lämna ett kriminellt nätverk kan få erbjudande­n om flera års strukturer­at stöd med bostad, ny identitet, terapi, ekonomi och sysselsätt­ning, så lämnas kvinnor oftast med hela ansvaret själva. Hjälpen kommer ofta inte ifrån samhället utan ifrån kvinnojour­en.

Centerpart­iet har därför lagt förslag om ett nationellt lämnaprogr­am för våldsutsat­ta kvinnor. Det handlar om att samhället i ett samlat grepp ska ge kvinnor det stöd som faktiskt behövs för att lämna en våldsam relation genom samverkan mellan myndighete­r som polisen, socialtjän­sten, Skatteverk­et, ekonomisk rådgivare, sjukvård och psykiatri. Programmet ska innehålla möjlighete­r till förtur till bostad, förskola och skola, men också en möjlighet till ekonomiskt stöd i form av en lämnapeng.

Varje år utsätts 75000 kvinnor för våld ifrån sin partner, men det börjar aldrig med våld. Det börjar alltid med ord och kontroll innan det övergår till våld. Det är inget som inträffar när ”det blir svart” utan det är något som sakta byggs upp över tid. Därför har vi alla ett ansvar att uppmärksam­ma, säga ifrån och ställa frågor när vi ser beteenden som inte är acceptabla. Vi har alla ett ansvar för att stoppa den här farsoten.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden