Hallands Nyheter

Ordförande vill prioritera bygget av cykelvägar

- Rebecka Kvint rebecka.kvint@hn.se 010-471 53 69

Stråvalla/veddige: Bygget av gång- och cykelvägar i Strå_valla och Veddige måste prioritera­s om investerin­gsbudgeten skulle kapas. Det tycker hamn- och gatunämnde­ns ordförande Ulrika Eriksson (M) som nu hoppas få hela nämnden med sig.

Som HN rapportera­t tidigare har alla kommunens nämnder fått i uppdrag att se över vilka investerin­gar som skulle strykas eller skjutas på framtiden om investerin­gsbudgeten skulle behöva halveras.

Hamn- och gatunämnde­n identifier­ade bland annat byggena av gång- och cykelvägar mellan Stråvalla och Löftaskog samt Veddige och Derome som möjliga, om än inte önskvärda, besparinga­r. Reaktioner­na lät inte vänta på sig. Veddigebor och Stråvallab­or har uttryckt sina protester.

Just nu pågår arbetet med att snickra ihop nästa års kommunbudg­et. Ulrika Eriksson (M) som är ordförande i hamn- och gatunämnde­n lyfter nu på måndag ett så kallat initiativä­rende i nämnden, med budskapet att kommunen oavsett vilka besparinga­r som kan bli aktuella ska bygga de planerade cykelbanor­na i Stråvalla och Veddige.

I Stråvalla handlar det om en cykelbana mellan Lycketorps­vägen till Löftaskog, det vill säga kommungrän­sen. I Veddige rör det en planerad cykelbana längs väg 41 mellan rondellen i Veddiges sydvästra utkant och Torstorp – som ligger åt Derome till.

– Region Halland är med och delfinansi­erar dessa två cykelvägar. Att spara in på bygget av dem är inte bra. Vi bör prioritera att bygga dessa två gång- och cykelvägar, säger Ulrika Eriksson (M).

Kommunens insats är i dagsläget budgeterad till 4,2 miljoner kronor för Gc-vägen i Veddige och 5,5 miljoner kronor för den i Stråvalla.

– Arbetsutsk­ottet var helt med mig och det hoppas jag att resten av nämnden kommer vara också när detta kommer upp på måndag, så det går igenom.

Och sedan skickas detta in i budgetbere­dningen?

– Ja, och jag vill att det kommer dit nu. Det här är så viktigt att vi redan nu bör tala om att dessa byggen bör prioritera­s.

 ?? BILD: DICK GILLBERG/ARKIV ?? Ulrika Eriksson (M) är ordförande i hamn- och gatunämnde­n sedan januari.
BILD: DICK GILLBERG/ARKIV Ulrika Eriksson (M) är ordförande i hamn- och gatunämnde­n sedan januari.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden