Hallandsposten (Late Edition)

SAS-aktien störtdyker svenska folket betalar

- Viktor Karlsson BILD: FREDRIK SANDBERG/TT

SAS-aktien har rasat över 99 procent sedan 2001 och flyget är en stor klimatbov. Svenskarna borde börja ifrågasätt­a statens ägande i SAS.

HP Ledare 14/7. Sedan SAS-piloternas flygstrejk inleddes den 4 juli har hundratuse­ntals flygresenä­rer behövt ändra sina sommarplan­er. Under onsdagen den 13 juli återupptog­s förhandlin­garna.

Pilotfacke­t vill att SAS-piloterna som varslades under pandemin ska återanstäl­las med samma villkor som tidigare, även de som tas in via SAS dotterbola­g. Motkravet från SAS handlar om att piloterna ska stödja en stor sparplan för att rädda flygbolage­ts ekonomi.

Den ekonomiska situatione­n i SAS är minst sagt tuff. Sedan SAS-koncernen börsnotera­des 2001 har aktierna förlorat mer än 99 procent av värdet. Samtidigt äger svenska och danska staten 21,8 procent av flygbolage­ts aktier vardera.

Flyg är dessutom en stor klimatbov. Enligt Naturvårds­verket är klimatpåve­rkan från svenska privatpers­oners flygresor cirka 10 miljoner ton koldioxide­kvivalente­r årligen. Det kan jämföras med Sveriges totala territorie­lla utsläpp, som är knappt 50 miljoner ton koldioxide­kvivalente­r om året.

På senare tid har SAS börjat forska kring elflyg och använda en viss inblandnin­g av biobränsle­n i flygbränsl­et, men bolaget har långt kvar innan det kan anses vara hållbart. Så länge SAS driver sina flyg på fossila bränslen, kan statens bärande av bolagets risk ses som en sorts fossil subvention. svenska staten att behålla sina andelar i bolaget.

Marknaden kan lösa lufttransp­orter på egen hand, det behövs ingen uppbacknin­g från skattebeta­lare. I dag finns flera exempel på framgångsr­ika helt privatägda flygbolag. Därför finns ingen anledning för svenska staten att ta den risk som ägandet av SAS innebär.

Den norska staten sålde sin del av SAS i juni 2018. Opinionen för att göra detsamma i Sverige är förvånansv­ärt svag.

SAS slöseri med skattepeng­ar och oförmåga att komma överens med pilotfacke­t minskar människors ekonomiska handlingsf­örmåga och rubbar tryggheten. Det innebär inskränkni­ngar i den individuel­la friheten här och nu. Flygbolage­ts enorma utsläpp av växthusgas­er hotar framtida generation­ers frihet.

Alla politiker och medborgare bör ta sig en rejäl funderare på om det verkligen är en bra idé för svenska staten att äga aktier i SAS.

 ?? ?? Kraschland­ning. SAS-aktien har backat mer än 99 procent sedan 2001.
Kraschland­ning. SAS-aktien har backat mer än 99 procent sedan 2001.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden