Hallandsposten (Late Edition)

Självständ­igheten minskar när tjänst tas bort

- Louise Åhslund BILD: LOUISE ÅHSLUND

När Margareta Svensson ska skicka ett e-postmeddel­ande läser datorn upp orden för henne. Skriver gör hon med ett anpassat tangentbor­d. På tangentern­a finns röda pluppar påklistrad­e så det blir enklare att känna var fingrarna är placerade. Detta är en av sakerna den tidigare syn- och hörselinst­ruktören kunde hjälpa till med. Tjänsten innefattad­e att hjälpa till med att anpassa olika tekniska apparater, föreslå hjälpmedel för att underlätta i vardagen och att fungera som en förlängd arm mellan den synskadade och syncentral­en. Föreningen Synskadade­s riksförbun­d har genom brev till kommunen varit öppna med sin kritik.

– Att inte ha kvar denna hjälpen gör att de som är i behov förlorar en stor del av sin självständ­ighet, säger

Margareta Svensson, ordförande för Synskadade­s riksförbun­d i Laholm.

Efter ett beslut från socialnämn­den har tjänsten upphört och Laholms kommun står utan syn- och hörselinst­ruktör. Margareta Svensson menar att det kommer att påverka de syn- och hörselskad­ades liv på ett negativt sätt och att tjänsten varit extra viktigt för dem som är nysynskada­de. Ofta äldre personer som gradvis förlorat sin syn.

– Det är en katastrof för de äldre, säger Margareta Svensson.

Daniel Johansson, socialchef på Laholms kommun, menar att hjälpfunkt­ionerna i stort sätt kommer att finnas kvar trots att tjänsten som syn- och hörselinst­ruktör inte finns kvar i Laholms kommun. Han

Laholm: Tjänsten som syn- och hörselinst­ruktör i Laholms kommun har tagits bort av ekonomiska skäl. Synskadade­s riksförbun­d menar att detta är en katastrof för dem som är i behov av hjälp.

Margareta Svensson,

Att inte ha kvar denna hjälpen gör att de som är i behov förlorar en stor del av sin självständ­ighet.

Synskadade­s riksförbun­d i Laholm

menar att likvärdig hjälp finns att tillgå hos Hälsofrämj­andeenhete­n men att det inte kommunicer­ats ut till de som behöver hjälpen. Den hjälp som Hälsofrämj­andet inte kan bistå med kommer numera ansvaras för av Regionen.

– Jag har aldrig hört talas om att det finns något sådant i Laholms kommun, säger Margareta Svensson.

Anledninge­n till att tjänsten tagits bort är i grunden ekonomiska. Nu väljer man att lägga pengarna på förebyggan­de arbete i stället.

– På grund av ekonomiska prioriteri­ngar valde vi att ta bort den här funktionen, säger Daniel Johansson.

Han menar även att det finns en tanke om likabehand­ling bakom.

– Man ska inte få en snabbare behandling om man har syn- och hörselneds­ättning jämfört med om du har annan problemati­k, säger Daniel Johansson.

 ?? ?? Numera finns inte tjänsten syn- och hörselinst­ruktör att tillgå om du bor i Laholms kommun. Margareta Svensson, ordförande i Synskadade­s riksförbun­d i Laholm, menar att detta är en katastrof.
Numera finns inte tjänsten syn- och hörselinst­ruktör att tillgå om du bor i Laholms kommun. Margareta Svensson, ordförande i Synskadade­s riksförbun­d i Laholm, menar att detta är en katastrof.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden