Hallandsposten (Late Edition)

Uppföljnin­g gav skolorna grönt ljus

- Anna Olofsson

Laholm: Skolinspek­tionen påpekade att Laholms kommun måste bli bättre på att analysera elevernas studieresu­ltat. Kommunen behövde även bli bättre på att analysera hur eleverna upplever tryggheten på sin skola.

Nu är Skolinspek­tionen nöjd med de förbättrin­gar som har gjorts.

Det var efter en kvalitetsg­ranskning hösttermin­en 2021 som Skolinspek­tionen upptäckte att det fanns förbättrin­gar att göra inom ett antal områden i skolans värld i Laholms kommun.

Det ena gällde analyser om trygghet. Där behövdes en uppföljnin­g för att söka förklaring­ar till varför det kan finnas variatione­r i hur trygghet upplevs på olika skolor, för olika årskurser och för flickor och pojkar.

Kommunen har rapportera­t tillbaka till Skolinspek­tionen kring vilka åtgärder man har vidtagit. Till exempel har kommunen fört diskussion­er i rektorsgru­ppen kring de kränknings­ärenden som har kommit in från olika skolor. Där har man upptäckt skillnader i hur skolorna arbetar.

Eftersom kommunen har påbörjat ett utveckling­sarbete inom det här området, avslutar Skolinspek­tionen granskning­en.

Skolinspek­tionen hade även synpunkter på hur skolorna jobbar med analyser av elevernas studieresu­ltat.

Det har vidtagits flera åtgärder för att elever med sämre förutsättn­ingar ska kunna nå utbildning­ens mål, men det behövdes utvecklas ytterligar­e.

Kommunens kommer bland annat jobba för att underlätta för elever med olika typer av autism, och för att förbättra för elever som får undervisni­ng i sitt modersmål.

Skolinspek­tionen avslutar sin granskning även av det här ärendet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden