Hallandsposten (Late Edition)

Hallengren: Inga planer på åtgärder trots ökad smitta

- ARKIVBILD: LARS SCHRÖDER Vivvi Alström

Trots ökad spridning av covid-19 finns det inga planer på att återinföra smittspårn­ing eller restriktio­ner hos den breda allmänhete­n.

– Vi får lära oss att leva med viruset, säger socialmini­ster Lena Hallengren (S).

Under de senaste veckorna har antalet covidsmitt­ade, bland dem som provtas, ökat med lite drygt 30 procent. Flera regioner har också rapportera­t att fler patienter behöver sjukhusvår­d och 17 av 21 regioner har infört munskyddsk­rav i sina verksamhet­er igen.

I förra veckan fick Socialstyr­elsen med anledning av ökningen på nytt i uppdrag att samla in statistik över antalet sjukhuspat­ienter som vårdas för covid-19.

– Det som är så överraskan­de är att ökningen kommer mitt i sommaren, säger socialmini­ster Lena Hallengren.

Hon understryk­er att det inte finns någon anledning att känna oro.

– Vi måste komma ihåg att vi har en hög vaccinatio­nstäckning som skyddar oss mot allvarlig sjukdom.

Enligt de senaste siffrorna för svenskarna har 85 procent av dem som är 12 år och äldre fått två doser vaccin, och över 65 procent av dem som är 18 år eller äldre har fått tre doser. När det gäller riskgruppe­r och äldre har 70 procent fått fyra vaccindose­r.

Trots att smittsprid­ningen ökar finns det alltså i nuläget inga planer på att skala upp testning och smittspårn­ing eller på att införa nya restriktio­ner.

I dag testas och smittspåra­s enbart patienter och personal inom hälso- och sjukvården.

– Det är inte aktuellt att utöka det till att gälla den breda gruppen. Men covid-19 är fortfarand­e en anmälnings­pliktig sjukdom, även om den inte längre klassas som allmänfarl­ig. Vi får helt enkelt lära oss leva med viruset.

Vi får helt enkelt lära oss leva med viruset Lena Hallengren socialmini­ster (S)

Att fler drabbas av covid-19 anses bero på den nya varianten BA5, som har en högre smittsamhe­t.

– Vi fortsätter att följa utveckling­en och är beredda på att vidta åtgärder, om det skulle behövas, säger Lena Hallengren.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden