Hallandsposten (Late Edition)

Fakta: Detta innebär bevistalan

- Sofie Fogde FOTO: JOHAN NILSSON

Barn som är under 15 år och begår brott kan inte dömas till straff.

Däremot kan en domstol pröva skuldfråga­n genom en så kallad bevistalan när det rör sig om mycket allvarliga brott som exempelvis mord eller grov våldtäkt.

Vid bevistalan tar domstolen ställning till om barnet har begått brottet eller inte, men någon påföljd utdöms inte.

En bevistalan får bara ske om det begärs av socialnämn­den, Socialstyr­elsen eller barnets vårdnadsha­vare.

Om bevistalan begärs får åklagaren väcka sådan om det krävs ur allmän synpunkt.

Källa: Åklagarmyn­digheten

I Sverige är straffbarh­etsåldern 15 år. Om ett yngre barn misstänks för brott ansvarar i huvudsak sociala myndighete­r för att utreda den eventuella brottsliga gärningen, säger Lublin.

– Men då det gäller allvarliga­re brottsligh­et finns det en presumtion­sregel som säger att polis och åklagare utreder. Utrednings­förfarande­t liknar en förundersö­kning.

Barn under 15 år kan inte heller häktas eller frihetsber­övas. Lublin säger att det däremot är vanligt att barn överlämnas till sociala myndighete­r under utredninge­n.

Även om barn inte kan få någon straffrätt­slig påföljd kan de ändå begå brott i lagens mening, säger Lublin. Skuldfråga­n kan prövas i domstol, vilket kallas bevistalan. Sociala myndighete­r kan sedan besluta om ingripande åtgärder för barnet.

– De kan tvångsomhä­ndertas och behöva flytta ifrån sin familj. Det är också ingripande åtgärder för barnet, även om de inte är straffrätt­sliga.

Det är dock exceptione­llt ovanligt att skuldfråga­n prövas i domstol. Det har bara hänt en handfull gånger sedan 1960-talet, enligt Lublin.

Regeringen har dock lagt fram ett lagförslag om att det ska bli lättare att pröva icke straffmynd­iga barn i domstol. Det finns både för- och nackdelar med det, säger Lublin.

– Alla människor har rätt att betraktas som oskyldiga tills frågan har prövats i domstol. Väcker man en bevistalan får barnen rätt till prövning, vilket är en fördel. Gör man inte det är det oftast polis och åklagare som kommer fram till vad som har hänt, säger Lublin och fortsätter:

– Nackdelen är barn är känsliga och kan fara illa av den här typen av processer.

Dessutom blir saken ännu mer problemati­skt om också offret är under 15 år, som i Skellefteå. Då hör bägge parter till en skyddad grupp. Lublin framhåller att möjlighete­n för brottsoffr­et att få upprättels­e är störst genom domstolspr­övning.

– Anledninge­n till att man väcker bevistalan är att det föreligger ett stort allmänintr­esse både för att klarlägga vad som har hänt och för att barnet ska få rätt åtgärder från socialen.

 ?? ?? Pojken som misstänks för mordförsök på en flicka under 15 år i Skellefteå misstänks nu också för grov våldtäkt mot barn, enligt åklagare.
Pojken som misstänks för mordförsök på en flicka under 15 år i Skellefteå misstänks nu också för grov våldtäkt mot barn, enligt åklagare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden