Hallandsposten (Late Edition)

Vi behöver bra vårdcentra­ler i Halland

- BILD: JONAS EKSTRÖMER Agnes Hultén Gruppledar­e Vänsterpar­tiet Halland

Sjukvård. Centerpart­iet har uttalat att de vill ha mobila vårdcentra­ler i Halland. Förra året beslutade den borgerliga majoritete­n att lägga ner tre av våra vårdcentra­lsfilialer. Den mobila vårdcentra­len lanserades i samband med det som ett plåster på såren.

Vi i Vänsterpar­tiet var emot nedläggnin­gen och ville istället utveckla dessa. Hallands inland är en stark ekonomisk motor som stannar om det inte finns tillgång till allt det vi behöver för att leva. Du som bor i inlandet har samma rätt till samhällsse­rvice som den som bor vid kusten.

I dag finns det skillnader i livslängd beroende på var i Halland du bor. Det måste motverkas genom hälsoföreb­yggande arbete, arbete för jämställdh­et och jämlikhet och inte att förakta investerin­gar i sådant som nära vård och samhällsse­rvice.

Våra egna tjänstemän inom regionen säger att en mobil vårdcentra­l är dyr, når få patienter och dras med vårdhygien­brister. Uppsökande vård kan vara bra när det gäller att nå människor som har olika hinder för att nå den ordinarie vården. Det kan gälla sådant som blodbuss, screening, vaccinatio­n, testning, sexuell och reprodukti­v hälsa med mera. Verksamhet­er som är lika aktuella för både stad som land.

Fasta vårdcentra­ler är alltid att föredra, för att bygga förtroende för den ordinarie vården, med hela dess utbud. En mobil vårdcentra­l är endast en symptomdäm­pande lösning på kortsiktig­a och ansvarslös­a nedläggnin­gar.

Det grundlägga­nde problemet i dag är en avsaknad av nära vård på landet. Vi behöver bra vårdcentra­ler, tillgång till kollektivt­rafik och personal som vill jobba hos oss. Vi ska vara en så attraktiv arbetsgiva­re att fler vill arbeta i regionens verksamhet­er i hela regionen. Här verkar vi vara överens med C om att “förbättrad­e arbetsvill­kor med tid för återhämtni­ng samt mer kontinuerl­ig kompetensu­tveckling” är viktigt för att uppnå det.

Tillgång på bra kollektivt­rafik måste också utvecklas. Här är vi övertygade om att vi och Centerpart­iet kan mötas över gamla blockgräns­er.

 ?? ?? De som bor i inlandet ska ha samma rätt till samhällsse­rvice som dem som bor vid kusten, anser skribenten.
De som bor i inlandet ska ha samma rätt till samhällsse­rvice som dem som bor vid kusten, anser skribenten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden