KRULJ TILL­BA­KA I HBK

FOT­BOLL: LÄM­NAR TVÅÅKER FÖR ATT BLI ASSISTERANDE TRÄNARE

Hallandsposten - - Väder - JAN-OWE WIKSTRÖM [email protected]­lands­pos­ten.se 010-471 51 61

– Det är li­te av en dröm som går i upp­fyl­lel­se, att få kom­ma till­ba­ka till HBK där jag som spe­la­re kans­ke ha­de mi­na bäs­ta år, sä­ger Igor.

Med bland an­nat Erik Ed­man och Kle­bér Saa­ren­pää som namn­kun­ni­ga kon­kur­ren­ter föll än­då va­let till slut allt­så på Tvåå­kers unge chefsträ­na­re.

– Han har ett driv och en kun­nig­het och trots sin ål­der, stor er­fa­ren­het bå­de som spe­la­re och tränare, mo­ti­ve­rar Hbk-trä­na­ren Jan­ne Jöns­son.

JUST ÅLDERN PÅMINNS Igor of­ta om.

– Fast det är nog and­ra som tän­ker mer på det än jag själv. Jag me­nar, det är ju in­te bad­min­ton som jag har hål­lit på med in­nan ut­an fot­boll i he­la mitt liv.

Jodå, för även om Igor – som kom till Sve­ri­ge som treå­ring när för­äld­rar­na flyd­de kri­get i det for­na Ju­go­sla­vi­en – egent­li­gen vil­le li­ra hoc­key, ”det var för dyrt”, bör­ja­de han med fot­boll i Le­i­kin, fem år gam­mal.

HBK BLEV NÄS­TA steg i kar­riä­ren, där han dock ald­rig lyc­ka­des ta en A-lags­plats ut­an i stäl­let ham­na­de i Äng­el­holm och så små­ning­om Hal­mia (lån), SV Wil­hems­ha­ven (Re­gi­o­nal­li­ga Nord, tys­ka fjär­de­li­gan) och till slut Qvi­ding.

I stäl­let in­led­de han sin nya kar­riär som U21-tränare i Var­bergs Bo­is 2013, men ba­ra ett halv­år se­na­re klev han upp som assisterande i Bo­is un­der Jör­gen Wå­le­mark.

– Det var enormt lä­ro­ri­ka 2,5 år, sä­ger Igor.

För in­för 2016 er­sat­te han på kort var­sel den av­hop­pa­de Stig Kris­tens­son som chefsträ­na­re i ny­bliv­na di­vi­sion 1-la­get Tvååker som han dock in­te lyc­ka­des räd­da kvar.

– Ett ro­ligt år än­då, där man pre­stige­löst fick gö­ra det mesta, in­fli­kar Krulj som då ock­så ha­de nyt­ta av sin eko­no­mi­ut­bild­ning från Hög­sko­lan i Halmstad.

Men när HBK hör­de av sig såg Igor sin sto­ra chans.

– Jag ha­de ett fan­tas­tiskt bra sam­tal med Jan­ne och är enormt tack­sam över att få chan­sen. Och även till Tvååker som ger mig den trots kort var­sel där de är gla­da för min skull.

I SAM­BAND MED trä­nar­job­bet i Bo­is flyt­ta­de Igor 2014 till Var­berg, ”bätt­re att va­ra på pla­nen än i bi­len”. Men nu flyt­tar han hem igen till­sam­mans med sin sam­bo Se­ma Za­bit där hans förs­ta upp­drag blir trä­nings­läg­ret i spans­ka Sa­lou. Vad tror du dig kun­na till­fö­ra?

– Hårt jobb och ny ener­gi. Se­dan kan det ju va­ra en för­del med åldern ef­tersom jag kans­ke för­står de unga spe­lar­na bätt­re. Jan­ne Jöns­son hål­ler med: – Vi har va­rit väl­digt få i led­ning­en jäm­fört med många and­ra klub­bar. Men nu har vi en stör­re chans att fånga in­di­vi­den, bå­de fy­siskt, tak­tiskt och tek­niskt, ut­an att Igor för den skull ska va­ra in­di­vi­du­ell tränare.

– I stäl­let ska han ar­be­ta som coach på fäl­tet, men även job­ba med ana­ly­ser och scou­ting. Och det är na­tur­ligt­vis ing­en nack­del att han har Hbk-för­flu­tet, sä­ger Hbk-trä­na­ren i för­be­re­del­ser­na in­för sä­song­ens and­ra trä­nings­match, mot Ös­ter.

Han blir med si­na 28 år den yngs­te trä­na­ren på elit­ni­vå i svensk fot­boll, för öv­rigt li­ka gam­mal som en viss Roy Hodg­son var när han en gång tog över Halm­stads BK. – Så där lig­ger jag ef­ter, skrat­tar Igor Krulj som nu läm­nar chefsträ­nar­job­bet i Tvååker för att bli assisterande i HBK.

– DÅ VILL jag själv­klart att vi ska bli mer spel­fö­ran­de, men sam­ti­digt hål­la ihop la­get de­fen­sivt li­ka bra som mot FCK. An­nars är jag in­ne på att även nu de­la mat­chen på någ­ra spe­la­re för att in­te få för hög be­last­ning, för­kla­rar Jan­ne som får kla­ra sig ut­an sju­ka Jesper Wes­ter­berg och Fredrik Ols­son, men där Niko­lai Al­ho de­bu­te­rar och prov­spe­lan­de And­re Ntam­bue ska få spel­tid (se fak­taru­tan in­till).

Den mat­chen mis­sar dock Igor Krulj. För först har han ett an­nat jobb att slut­fö­ra när han ska coacha Tvååker mot Fal­ken­bergs FF i hel­gen.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

YNGST I TRÄNARKÅREN. Igor Krulj åter­vän­der till HBK där han blir ny assisterande tränare och med si­na 28 år den yngs­te trä­na­ren av al­la på elit­ni­vå i svensk fot­boll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.